Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos skaitmeninio švietimo centras

Rengiant 2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planą, per išsamias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais buvo pabrėžta, kad reikia stiprinti suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir dialogą skaitmeninio švietimo srityje. 

Skaitmeninio švietimo politikos, mokslinių tyrimų ir įgyvendinimo praktikos susiskaidymas Europos lygmeniu taip pat buvo įvardytas kaip pažangą stabdanti kliūtis. Keletas struktūrinių klausimų, susijusių su skaitmeniniu švietimu, neapsiriboja esamu kontekstu ir sektoriumi.

Šiems klausimams spręsti Europos skaitmeninio švietimo centras suburia skaitmeninio švietimo srityje veikiančią bendruomenę ir suteikia specialią erdvę dalijimosi informacija ir bendradarbiavimo poreikiams tenkinti.

Tikslai  

Kaip paskelbta 2020 m. komunikate dėl Skaitmeninio švietimo veiksmų plano, Europos skaitmeninio švietimo centras:

 • rems Europos Sąjungos (ES) valstybes nares – sukurs nacionalinių konsultavimo skaitmeninio švietimo klausimais tarnybų tinklą, skirtą keistis patirtimi ir gerosios patirties pavyzdžiais, susijusiais su skaitmeninio švietimo įgalinamaisiais veiksniais;
 • per įvairią veiklą susies nacionalines ir regionines skaitmeninio švietimo iniciatyvas bei strategijas ir užmegs ryšius su nacionalinėmis valdžios institucijomis, privačiuoju sektoriumi, ekspertais, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais ir pilietine visuomene;
 • stebės veiksmų plano įgyvendinimą ir skaitmeninio švietimo plėtojimą Europoje, be kita ko, pasitelkdamas ES remiamų projektų rezultatus;
 • dalysis geriausios patirties pavyzdžiais – prisidės prie mokslinių tyrimų eksperimentų ir sistemingo empirinių įrodymų rinkimo ir analizės, be kita ko, per tarpusavio mokymąsi; 
 • rems tarpsektorinį bendradarbiavimą ir naujus sklandaus keitimosi skaitmeniniu mokymosi turiniu modelius ir spręs įvairius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su sąveikumu, kokybės užtikrinimu, aplinkos tvarumu, prieinamumu ir įtrauktimi, taip pat bendrais ES skaitmeninio švietimo standartais;
 • kaip skaitmeninio švietimo idėjų generavimo ir įgyvendinimo centras rems spartų politikos ir praktikos plėtojimą, taip pat rengs skaitmeninio švietimo hakatoną, kad įtrauktų suinteresuotuosius subjektus į naudotojų poreikiais grindžiamų inovacijų veiklą.

Kaip šie tikslai bus pasiekti?

Kad šie tikslai būtų pasiekti, Europos skaitmeninio švietimo centras pristato:

 • bendradarbiavimo skaitmeninio švietimo srityje bendruomenę;
 • nacionalinių konsultavimo tarnybų (NKT) tinklą, skirtą bendradarbiauti įgyvendinant skaitmeninio švietimo politiką;
 • naują Paramos, pažangaus mokymosi ir mokymo galimybių (SALTO) išteklių centrą skaitmeniniam švietimui;
 • galimybes siūlyti skaitmeninio švietimo problemų sprendimus per Skaitmeninio švietimo hakatoną.

Centro bendruomenė:

 • siūlo skirtingiems sektoriams pritaikytą erdvę – bendruomenę, kurioje dalijamasi skaitmeninio švietimo praktine patirtimi, geriausios patirties pavyzdžiais ir sprendimais švietimo ir mokymo sektoriuose; skatina diskursą, bendradarbiavimą ir veiksmus;
 • skatina dalijimąsi žiniomis ir jų rinkimą – mainus ir bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir apžvalgas;
 • spartina skaitmeninio švietimo praktiką ir sprendimus – skaitmeninių inovacijų diegimą švietimo srityje. 

NKT tinklas:

 • skatindamas dialogą tarp valstybių narių ir įvairiais švietimo bei mokymo lygmenimis, susieja požiūrį „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ su skaitmeninio švietimo klausimais;
 • skatina tarpusavio paramą skaitmeniniam švietimui.

Skaitmeniniam švietimui skirtas SALTO centras:

 • teikia gaires ir mokymus nacionalinių agentūrų darbuotojams;
 • nustato geriausios patirties pavyzdžius, jais keičiasi ir juos renka (projektų lygmeniu arba vykdomosiose įstaigose), taip pat leidžia praktinius leidinius;
 • teikia gaires ir priemones naudos gavėjams ir pareiškėjams.

Pagrindinė veikla

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais (2021 m.)

Rengdama pasiūlymą dėl skaitmeninio švietimo centro, Komisija įtraukė daug grįžtamosios informacijos, gautos per atviras viešas konsultacijas dėl naujojo 2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų plano

Be to, laikydamasi rengiant Skaitmeninio švietimo veiksmų planą taikyto požiūrio, Komisija konsultavosi su daugeliu suinteresuotųjų subjektų dėl centro konceptualizavimo. Tuo tikslu buvo surengtos trys specialios internetinės konsultacijos, skirtos šioms grupėms:

 • „ET 2020“ darbo grupei „Skaitmeninis švietimas: mokymasis, mokymas ir vertinimas“ (angl. WG DELTA) (2021 m. vasario 25 d.);
 • suinteresuotiesiems subjektams, dalyvavusiems atvirose viešose konsultacijose dėl Skaitmeninio švietimo veiksmų plano (2021 m. kovo 1 d.);
 • visiems suinteresuotiesiems subjektams, besidomintiems Skaitmeninio švietimo centro veikla (2021 m. kovo 5 d.).

Per konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais vyko atviri pokalbiai apie pagrindines centro ypatybes, suinteresuotųjų subjektų poreikius, susijusius su parama skaitmeniniam švietimui, ir pastangas suprasti, kaip skirtingi suinteresuotieji subjektai galėtų prisidėti prie centro tikslų. 

Bendruomenės kūrimas (2021–2022)

2021 m. pradėta kurti ir plėtoti praktikos bendruomenė – paskelbtas kvietimas pirkti bendruomenės moderavimo ir kuravimo paramos paslaugas.

Praktikos bendruomenės kūrimo darbas pradėtas 2022 m. vasario mėn. Po trumpo bandomojo ir testavimo etapo registruotis į Europos skaitmeninio švietimo centro bendruomenę jau galima Europos švietimo erdvės portale.

Jei norite bendradarbiauti, keistis geriausios patirties pavyzdžiais ir ieškoti sprendimų su visų švietimo ir mokymo sektorių suinteresuotaisiais subjektais, galite užsiregistruoti į Europos skaitmeninio švietimo centro bendruomenę.

Nacionalinių konsultavimo tarnybų tinklas

Nuo 2021 m. spalio mėn. Komisija rėmė dialogą kuriant nacionalinių patariamųjų tarnybų – skaitmeninio švietimo politiką visų pirma įgyvendinančių nacionalinių ar regioninių įstaigų – tinklą.

Tai apima vykdomąsias įstaigas, aiškius įgyvendinimo įgaliojimus skaitmeninio švietimo srityje turinčius nacionalinių ministerijų padalinius / struktūras arba skaitmeninio švietimo politiką įgyvendinančias nacionalines ir regionines įstaigas. 

Tinklas skatina keitimąsi patirtimi skaitmeninio švietimo srityje ir užtikrina šalių bendradarbiavimą. 

SALTO

Nuo 2022 m. Komisija pradėjo parengiamąjį darbą dėl naujo skaitmeninio SALTO (paramos, pažangaus mokymosi ir mokymo galimybių) išteklių centro, kuris bus sukurtas kaip išteklių centras, teiksiantis paramą programos „Erasmus“ nacionalinėms agentūroms dėl programos skaitmeninio aspekto. Įgyvendinti naująjį SALTO centrų tinklą, kuris pradės veikti nuo 2022 m. rugpjūčio mėn., buvo paskirta Suomijos nacionalinė agentūra. 

Tvarkaraštis 

 • Nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. – konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant atviras viešas konsultacijas  
 • 2021 m. spalio mėn. – pirmasis nacionalinių konsultavimo tarnybų posėdis 
 • 2022 m. vasario mėn. – pradėtas Europos skaitmeninio švietimo centro praktikos bendruomenės kūrimo darbas
 • 2022 m. birželio mėn. – registracijos į centro praktikos bendruomenę pradžia
 • 2022 m. rugpjūčio mėn. – SALTO veiklos pradžia

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas ES programos „Erasmus+“ lėšomis.

Susisiekite 

Norėdami sužinoti daugiau apie šį veiksmą, susisiekite su mumis e. paštu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu ir EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Sekite EUDigitalEducation tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą, visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir su jais susijusius pokyčius.

 

Susijęs turinys