Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europiniai mikrokredencialai

Lankstaus ir įtraukaus mokymosi galimybės

Mikrokredencialai – tai kvalifikacijos dokumentai, patvirtinantys mokymosi rezultatus, įgytus baigus trumpus ir skaidriai įvertintus kursus ar modulius. Mikrokredencialus galima įgyti mokantis fiziškai auditorijose, internetu ar mišriuoju būdu. 

Lankstus šių kvalifikacijos dokumentų pobūdis priartina mokymosi galimybes prie piliečių, įskaitant tuos, kurie dirba visą darbo dieną.

Dėl to mikrokredencialai yra ypač lanksti, įtrauki mokymosi forma, leidžianti tikslingai įgyti įgūdžių ir gebėjimų.

Mikrokredencialus teikia aukštojo mokslo ir profesinio mokymo institucijos, taip pat privačios organizacijos.

Jie ypač vertingi žmonėms, kurie pageidauja:

  • plėsti savo žinias, neturėdami baigti visos aukštojo mokslo programos;
  • kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikius arba tobulinti profesinius įgūdžius jau pradėję dirbti.

Viešos konsultacijos

2021 m. balandžio 20 d., Europos Komisija pradėjo dvylikos savaičių trukmės viešas konsultacijas dėl Europos požiūrio į mikrokredencialus mokymuisi visą gyvenimą ir įsidarbinamumui.

Viešųjų konsultacijų tikslas – gauti idėjų, susijusių su bendros mikrokredencialų apibrėžties formulavimu, mikrokredencialų kokybės ir skaidrumo Europos Sąjungos (ES) standartais ir tolesniais žingsniais, kurių reikėtų imtis instituciniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis.

Viešosios konsultacijos vyks iki 2021 m. liepos 13 d. 23:59 val. Vidurio Europos laiku (CEST).

Sudalyvaukite viešosiose konsultacijose ir pasidalykite savo nuomone šiandien! 

Kodėl reikalingas Europos požiūris?

Europoje vis daugiau piliečių turi atnaujinti savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus, kad užpildytų spragas tarp formalaus išsilavinimo ir sparčiai kintančios visuomenės ir darbo rinkos poreikių. 

Norint atgaivinti ekonomiką po COVID-19 pandemijos ir paspartinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką taip pat reikia, kad žmonės keltų savo kvalifikaciją ar persikvalifikuotų.

Išlaikyti ir įgyti naujus gebėjimus taip pat labai svarbu norint aktyviai dalyvauti visuomenėje, užtikrinti asmeninį, socialinį ir profesinį tobulėjimą ir didinti įsidarbinimo galimybes bei socialines ir ekonomines inovacijas. 

Vis dėlto nesant bendrų kokybės, skaidrumo, tarpvalstybinio palyginamumo, pripažinimo ir perkeliamumo užtikrinimo standartų, neįmanoma išnaudoti visų mikrokredencialų teikiamų galimybių.

Todėl Komisija siekia parengti bendrą mikrocedencialų apibrėžtį ir Europos mikrokredencialų standartus, kurie galiotų visoms juos teikiančioms institucijoms; kiek įmanoma, bus remiamasi jau esamomis priemonėmis. 

Apie ketinimą parengti Europos požiūrį į mikrokredencialus pranešta:

Mikrokredencialų konsultacinės grupės rekomendacijos

2020 m. pavasarį Komisija įsteigė ad hoc konsultacinę grupę, kurią sudaro aukštojo mokslo srities ekspertai, įskaitant praktiškai dirbančius specialistus, kokybės užtikrinimo agentūrų narius ir kviestinius pranešėjus iš visos Europos.

2020 m. gegužės 26 d. – rugsėjo 17 d. ši grupė surengė tris virtualius posėdžius ir pasiūlė bendrą Europos apibrėžtį, bendras savybes ir veiksmų gaires.

Šiose veiksmų gairėse pateikiami pasiūlymai dėl veiksmų, reikalingų norint Europos ir nacionaliniu lygmenimis parengti ir įgyvendinti Europos požiūrį, ir tvarkaraščio.

Šiose gairėse daugiausia dėmesio skiriama šiems veiksmams:

  • parengti bendrus Europos kokybės ir skaidrumo standartus drauge su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais (švietimo ir mokymo bendruomene, darbo rinkos dalyviais, socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis, pilietine visuomene, prekybos rūmais, darbdavių atstovais iš visų valstybių narių ir Europos aukštojo mokslo erdvės šalių);
  • nagrinėti mikrokredencialų įtraukimą į nacionalines kvalifikacijų sandaras, su galima nuoroda į Europos kvalifikacijų sandarą;
  • parengti patikimų paslaugų teikėjų sąrašą ir skatinti kokybės užtikrinimo procesus;
  • nagrinėti, kaip mikrokredencialams būtų galima panaudoti Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) kituose švietimo lygmenyse ir kituose sektoriuose;
  • rengti gaires dėl spartesnio pripažinimo, taikant esamas patvirtinimo ir pripažinimo priemones arba sukuriant naujas;
  • padaryti, kad atskiriems asmenims būtų lengviau saugoti ir parodyti savo mikrokredencialus per Europass ir jo skaitmeninių kredencialų infrastruktūrą bei Europos studento pažymėjimo iniciatyvą;
  • naudoti mikrokredencialus siekiant patobulinti prieigą prie mokymosi visą gyvenimą galimybių, užtikrinant daugiau galimybių judėti tarp švietimo ir mokymo sektorių ir užtikrinant besimokančių asmenų informuotumą plečiant orientavimo paslaugas, pagrįstas tikralaikiais darbo rinkos duomenimis;
  • teikti ES paramą pagal programą „Erasmus+“ ir naudojantis struktūriniais fondais aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir kitų švietimo ir mokymo institucijoms ir mokymo paslaugų teikėjams, siekiant paskatinti mikrokredencialų sklaidą.

Siūlomais veiksmais daugiausia dėmesio skiriama aukštojo mokslo sričiai, tačiau taip pat aptariami kiti švietimo ir mokymo lygmenys ir sektoriai.

Tolesni veiksmai

Šiais rezultatais bus remiamasi vykdant platesnes konsultacijas, apimančias visus švietimo ir mokymo sektorius, jie bus naudojami siekiant iki 2021 m. pabaigos parengti Tarybos rekomendacijas dėl mikrokredencialų mokymuisi visą gyvenimą ir įsidarbinamumui.


Paveikslas antraštinėje dalyje: © Europos Sąjunga, 2020.