Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

APIE „SELFIE“

SELFIE

SELFIE (efektyvaus mokymosi švietimo technologijomis skatinant inovacijas savianalizė, angl. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) – tai priemonė, kuria siekiama padėti mokykloms į mokymą, mokymąsi ir mokinių vertinimą įtraukti skaitmenines technologijas. Ja naudojantis galima nustatyti, kas veikia gerai, kurias sritis reikia tobulinti ir kokie turėtų būti prioritetai. Šiuo metu priemonė parengta 24 Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis; ilgainiui bus įtraukiama daugiau kalbų.

Priemone SELFIE – anonimiškai – renkamos mokinių, mokytojų ir mokyklos vadovų nuomonės apie tai, kaip jų mokykloje naudojamasi technologijomis. Jos renkamos pateikiant trumpus teiginius ir klausimus ir taikant paprastą 1–5 balų skalę, kurioje galima pasirinkti sutikimo arba nesutikimo su kiekvienu teiginiu laipsnį. Teiginiai apima tokias sritis kaip lyderystė, infrastruktūra, mokytojų rengimas ir mokinių skaitmeniniai gebėjimai.

Vertinimas trunka apie 30 minučių. Klausimai yra pritaikyti prie kiekvienos grupės. Pavyzdžiui, mokiniams užduodami klausimai, susiję su jų mokymosi patirtimi, mokytojai apsvarsto mokymo praktiką, o mokyklos vadovai atsako į klausimus apie planavimą ir bendrąją strategiją.

Pagal šią pateiktą informaciją priemone parengiama ataskaita, kuri yra tarsi mokyklos naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi srityse pranašumų ir trūkumų asmenukė (angliškai – SELFIE :-)). Kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo tikslesnė bus mokyklos SELFIE.

SELFIE apklausos rezultatai ir įžvalgos skirti tik jūsų mokyklai – jais nesidalijama, nebent nuspręsite kitaip.

Atsižvelgiant į išvadas jums gali būti lengviau nustatyti dabartinę padėtį, o ją nustačius – pradėti diskusijas apie naudojimąsi technologijomis ir parengti jūsų mokyklai skirtą veiksmų planą. Vėliau priemone SELFIE galima naudotis siekiant įvertinti pažangą ir pritaikyti veiksmų planą.

 

Nauda:

 

SELFIE visą mokyklos bendruomenę – vadovus, mokytojus ir mokinius – įtraukia į visapusišką 360° procesą, apimantį daugybę mokyklos praktikos sričių;

 

kadangi kiekviena mokykla yra unikali, šią priemonę galima pritaikyti prie konkrečių aplinkybių. Jūsų mokykla gali pasirinkti ir įtraukti jūsų poreikius atitinkančius klausimus bei teiginius;

 

naudodamiesi SELFIE visi dalyviai gali atsakyti į jų, kaip mokinių, mokytojų arba vadovų, patirtį atitinkančius klausimus;

 

SELFIE yra nemokama. Atsakymai yra nuasmeninti, o duomenys – saugūs;

 

dalyvauti apklausoje galite naudodamiesi kompiuteriu, planšete arba išmaniuoju telefonu;

 

baigusi SELFIE apklausą, kiekviena mokykla gauna pritaikytą sąveikią ataskaitą, kurioje pateikiami išsamūs duomenys ir galima greitai gauti įžvalgų apie pranašumus ir trūkumus.


Tapkite viena iš vis didėjančios Europos mokyklų, kurios naudojasi priemone SELFIE, kad galėtų lengviau įtraukti skaitmenines technologijas į savo mokymą ir mokymąsi, bendruomenės narių.

Kas gali naudotis SELFIE?

SELFIE gali naudotis pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo mokyklos Europoje ir už jos ribų. Ja naudotis gali bet kokios mokyklos – ne tik tos, kurios yra pažengusios infrastruktūros, įrangos ir naudojimosi technologijomis srityse.

Priemonė parengta visomis 24 ES oficialiosiomis kalbomis.

Kūrė mokyklos mokykloms

Kuriant ir išbandant SELFIE, nuo pat pradžių dalyvavo mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai:

  • 5 000 jų teikė informaciją ankstyvame priemonės kūrimo etape;
  • 67 000 žmonių iš 650 mokyklų visoje Europoje dalyvavo bandomajame projekte;
  • SELFIE buvo išbandyta pradinio ugdymo mokyklose, siekiant užtikrinti, kad ją suprastų ir jaunesni mokiniai.

Duomenų privatumas

  • priemonė SELFIE skirta tik mokykloms, todėl asmens duomenys nerenkami;
  • visi naudojantis priemone SELFIE pateikiami atsakymai yra anonimiški. Atskirų mokinių, mokytojų, mokyklos vadovų arba kitų į klausimus arba teiginius atsakančių darbuotojų asmeniškai nustatyti neįmanoma;
  • kiekviena mokykla yra savo SELFIE ataskaitos savininkė – šia ataskaita su kitais nesidalijama, nebent mokykla nusprendžia ja dalytis;
  • atskirų mokyklų atsakymų negali stebėti jokia kita organizacija, įskaitant Europos Komisiją;
  • priegloba priemonei SELFIE teikiama Europos Komisijai priklausančiame ir jos valdomame serveryje, o surinktiems duomenims taikomos Komisijos duomenų tvarkymo taisyklės;
  • nuasmeninti suvestiniai duomenys gali būti naudojami tik politikos ir mokslinių tyrimų tikslais, bet niekada negali būti naudojami komerciniais tikslais.

Aplinkybės ir kūrimas

Priemonė SELFIE yra grindžiama Europos Komisijos skaitmeninio amžiaus mokymosi skatinimo švietimo organizacijose programa.

SELFIE komanda

SELFIE – tai Europos Komisijos iniciatyva.

Ši priemonė kurta glaudžiai bendradarbiaujant su Europos mokyklų, švietimo ministerijų ir mokslinių tyrimų institutų ekspertų komanda. Ją kuriant dalyvavo, be kita ko, tokios institucijos partnerės kaip Europos mokymo fondas, Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir UNESCO Informacinių technologijų ir švietimo institutas.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.