Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rano učenje jezika

O čemu je riječ?

Rani doticaj sa stranim jezicima za djecu može značiti brže učenje jezika, bolje svladavanje materinjeg jezika i bolje rezultate u drugim područjima. Zbog toga ministri obrazovanja u EU-u podržavaju poučavanje najmanje dva strana jezika od vrlo rane dobi.

Zašto je to potrebno?

Rano učenje jezika dobar je temelj za kasnije učenje, a pozitivno utječe i na stavove prema drugim jezicima i kulturama. To je glavna motivacija raznih inicijativa Europske komisije za promicanje ranog učenja jezika i poticanje daljnjeg istraživanja u tom području.

Što je dosad učinjeno?

U Komisiji je osnovana skupina nacionalnih stručnjaka za rano učenje jezika na predškolskoj razini. U toj se skupini razmjenjuju informacije o stanju u različitim zemljama te sastavljaju preporuke za obrazovne politike i smjernice za njihovu provedbu. Rezultati rasprava i rada te skupine objavljeni su u Priručniku o politici 2011.

U svibnju 2018. Europska komisija donijela je prijedlog Preporuke Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Prijedlog se temelji na prethodnom radu u tom području, osobito na ključnim načelima okvira za kvalitetu u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, koji je 2014. predložila radna skupina nacionalnih stručnjaka.

Što dalje?

Program Erasmus+ nudi nove mogućnosti stvaranja strateških partnerstava u području ranog učenja jezika.

O ranom učenju jezika raspravlja se i u okviru opće strategije Europske komisije za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.