Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Obrazovanje za zapošljavanje i rast

Važnost obrazovanja za zapošljavanje i gospodarstvo EU-a

Pružanjem djelotvornog obrazovanja možemo bolje uskladiti vještine radne snage s potrebama gospodarstva EU-a.

EU-u je potrebna kvalificirana radna snaga kako bi se postigla maksimalna produktivnost i stvarale inovacije u današnjem sve globaliziranijem gospodarstvu. Djelotvornim politikama obrazovanja i osposobljavanja može se potaknuti osobni razvoj i aktivno građanstvo, povećavati jednakost te promicati socijalna uključenost i integracija

Međutim, noviji dokazi ukazuju na to da postoji sve veća neusklađenost između vještina koje ljudi stječu obrazovanjem i osposobljavanjem i onih koje se traže na tržištu rada. Posebno se ističe podatak da 20 posto radno sposobnog stanovništva diljem EU-a ima nisku razinu pismenosti i matematičkih vještina.

Zbog toga imaju ograničen potencijal osobnog razvoja i smanjene izglede za zaposlenje, a to je i čimbenik koji pridonosi slabijem gospodarskom rastu.

Uloga EU-a u poboljšanju obrazovanja i osposobljavanja 

Iako su države članice nadležne za sustave obrazovanja i osposobljavanja, EU ima ključnu ulogu u podupiranju i dopunjavanju nastojanja za poboljšanje i modernizaciju nacionalnih obrazovnih sustava.

U okviru strategije Europa 2020. utvrđeni su ciljevi na razini EU-a za smanjenje broja osoba koje rano napuštaju školovanje na manje od 10 % i povećanje udjela osoba sa završenim visokim obrazovanjem na najmanje 40 % do 2020.

Ciljevi, instrumenti i mehanizmi za zajednički rad na razini EU-a opisani su u strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.). Taj je okvir na snazi do 2020.

Napredak se prati uz pomoć pokazatelja i skupa referentnih vrijednosti. U okviru strategije Europa 2020. i europskog semestra:

  • EU provodi analizu pojedinačnih zemalja kako bi podržao države članice tijekom razvoja njihovih politika obrazovanja i osposobljavanja i pratio napredak reforme. Te analize odgovor su na izazove utvrđene na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini, a cilj im je podržati uzajamno učenje i razmjenu najboljih praksi, među ostalim utvrđivanjem područja u kojima su potrebna ulaganja.
  • Države članice EU-a svake godine mogu dobiti konkretne smjernice o prioritetnim reformama („preporuke za pojedine zemlje”).
  • EU promiče i brojne aktivnosti savjetovanja i suradnje u koje su uključeni dionici poput ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, civilnog društva, poduzeća, socijalnih partnera i udruga za zapošljavanje.

Forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima platforma je za razmjenu stajališta različitih dionika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.