Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Ova se stranica prevodi. U međuvremenu pročitajte najnoviju verziju na engleskom jeziku.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 10. mjera

Preporuka Vijeća o poboljšanju pružanja digitalnih vještina i kompetencija u obrazovanju i osposobljavanju

Zbog tehnološkog napretka naglo raste potreba za digitalnim vještinama i kompetencijama na svim razinama gospodarstva i društva. Međutim, samo 54 % stanovništva EU-a ima najosnovnija znanja za snalaženje u digitalnom svijetu, npr. kako se spojiti na Wi-Fi ili se služiti internetskim stranicama.

Ambiciozni ciljevi utvrđeni u Digitalnom kompasu 2030. i u Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja odnose se na razinu digitalnih vještina za različite skupine građana, npr. radno aktivne osobe, odrasle ili mlade.

To su inicijative da se u obrazovnim sustavima uloži više truda u prenošenje digitalnih vještina i kompetencija što većem broju učenika, i to od ranije dobi.

Rješavanje zajedničkih problema

Kad je riječ o razini digitalnih vještina stanovništva, ali i sposobnosti nacionalnih obrazovnih sustava da učenicima omoguće razvoj digitalnih vještina potrebnih za život, rad i učenje, države EU-a suočavaju se s istim problemima.

Poboljšanje pružanja digitalnih vještina

Preporuka Vijeća:

  • Europljanima pomaže da u okviru obrazovanja i osposobljavanja steknu digitalne vještine osnovne, srednje i napredne razine
  • sadržava korake za promicanje razvoja digitalne kompetencije od rane dobi i na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja, što uključuje i korištenje instrumenata EU-a za ulaganje u profesionalni razvoj nastavnog osoblja
  • potiče razmjenu najboljih nastavnih metoda za kvalitetnu nastavu informatike na svim razinama obrazovanja te dijalog s civilnim društvom i industrijom o dobroj praksi i ispunjavanju potreba za novim vještinama.

Glavne aktivnosti

Očekivani rezultati

  • predlaganje koraka za koherentno prenošenje digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju
  • izrada smjernica o informatici kao predmetu, uključujući načela, koncepte i praktične pristupe poučavanju i učenju
  • doprinos ciljevima za digitalne vještine u okviru Digitalnog kompasa i europskog prostora obrazovanja poboljšavanjem digitalnih vještina europskih građana, kao i ravnoteži spolova među učenicima koji razmatraju karijeru u sektoru IKT-a.

Kronologija

Financiranje

Ova se mjera financira iz EU-ova programa Erasmus+, Europskog socijalnog fonda plus, Fonda za pravednu tranziciju, Europskog fonda za regionalni razvoj, programa Digitalna Europa i Obzora Europa.