Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ova se stranica prevodi. U međuvremenu pročitajte najnoviju verziju na engleskom jeziku.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 10. mjera

Prijedlog preporuke Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju

Zbog tehnološkog napretka naglo raste potreba za digitalnim vještinama i kompetencijama na svim razinama gospodarstva i društva. Međutim, samo 54 % stanovništva EU-a ima najosnovnija znanja za snalaženje u digitalnom svijetu, npr. kako se spojiti na Wi-Fi ili se služiti internetskim stranicama.

Ambiciozni ciljevi utvrđeni u Digitalnom kompasu 2030. i u Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja odnose se na razinu digitalnih vještina za različite skupine građana, npr. radno aktivne osobe, odrasle ili mlade.

To su inicijative da se u obrazovnim sustavima uloži više truda u prenošenje digitalnih vještina i kompetencija što većem broju učenika, i to od ranije dobi.

Rješavanje zajedničkih problema

Kad je riječ o razini digitalnih vještina stanovništva, ali i sposobnosti nacionalnih obrazovnih sustava da učenicima omoguće razvoj digitalnih vještina potrebnih za život, rad i učenje, države EU-a suočavaju se s istim problemima.

Poboljšanje prenošenja digitalnih vještina

Kako bi se Europljanima omogućilo da u okviru obrazovanja i osposobljavanja stječu digitalne vještine osnovne, srednje i napredne razine, Europska komisija sastavila je Prijedlog preporuke Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju.

U okviru te inicijative utvrdit će se koraci za promicanje razvoja digitalne kompetencije od rane dobi i na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja. To uključuje i korištenje instrumenata EU-a za ulaganje u profesionalni razvoj nastavnog osoblja.

Potiče se i razmjena najboljih nastavnih metoda za kvalitetnu nastavu informatike na svim razinama obrazovanja te dijalog s civilnim društvom i industrijom o dobroj praksi i ispunjavanju potreba za novim vještinama.

Glavne aktivnosti

Očekivani rezultati

  • predlaganje koraka za koherentno prenošenje digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju
  • izrada smjernica o informatici kao predmetu, uključujući načela, koncepte i praktične pristupe poučavanju i učenju
  • dogovor o koherentnoj viziji i zajedničkoj terminologiji u vezi s pružanjem informatičkog obrazovanja svim učenicima u Europi
  • doprinos ciljevima za digitalne vještine u okviru Digitalnog kompasa i europskog prostora obrazovanja poboljšavanjem digitalnih vještina europskih građana, kao i ravnoteži spolova među učenicima koji razmatraju karijeru u sektoru IKT-a.

Kronologija

Key activities

Expected results

  • propose pathways for a coherent provision of digital skills in education and training
  • create guidance on Informatics as a subject, including its principles, concepts and practices in teaching and learning
  • contribute to the objectives of the digital skills targets of the Digital Compass and the European Education Area by improving the level of digital skills of the European population, and the gender balance among students and learners that will consider a career in the ICT sector

Timeline

Financiranje

Ova mjera financira se iz programa Erasmus+.