Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Meithleacha ET 2020

Cad is Meithleacha ann?

Bunaítear na Meithleacha mar chuid de phróiseas comhair beartais an Aontais san oideachas agus san oiliúint a thacaíonn le cuspóirí coiteanna beartais. 

Tacaíonn na meithleacha le ceapadh beartais ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, is fóraim iad chun taithí agus dea-chleachtas a mhalartú le chéile maidir leis na bealaí is fearr le dul i ngleic leis na príomhdhúshláin atá roimh chórais oideachais agus oiliúna. 

Is oifigigh rialtais iad comhaltaí na Meithleacha agus is iad Ballstáit an Aontais agus tíortha rannpháirteacha eile a cheapann iad. Ceaptar roinnt ionadaithe ó eagraíochtaí páirtithe leasmhara agus ó chomhpháirtithe sóisialta ar na meithleacha freisin. 

Bunaíodh na seacht Meitheal i mí Iúil 2018 agus leanfaidh siad lena gcuid oibre go dtí go rachaidh an sainordú atá acu faoi láthair in éag i mí an Mheithimh 2020. 

Eagraítear na meithleacha de réir na dtéamaí seo a leanas: Oideachas agus Cúram Luath-Óige; Scoileanna; Gairmoideachas agus Gairmoiliúint; Ardoideachas; Oideachas Aosach; Luachanna Coiteanna agus Oideachas Ionchuimsitheach; agus Oideachas Digiteach: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú. 

Chun tuarascálacha ar na cruinnithe a fháil, féach an Clár de Ghrúpaí Saineolaithe an Choimisiúin. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na Meithleacha, cláraigh ar ardán Yammer.

Meitheal ET 2020 um Oideachas agus Cúram Luath-Óige (ECEC)

Déanann an Mheitheal sin plé ar an mbealach chun córais oideachais agus cúraim luath-óige (ECEC) ardcháilíochta a fhorbairt ar fud na hEorpa. Déanann sí forbairt ar an méid a bhain an Mheitheal a bhí ann roimhe seo (2012-2014) amach, meitheal a d'fhorbair an Creat Cáilíochta Eorpach don earnáil sin. Is iad seo a leanas príomhréimsí tosaíochta na Meithle:

 • Gairmiúlú ball foirne mar phríomhghné chun gairm tharraingteach, inbhuanaithe agus inniúil a chruthú. Dírítear sa chuid sin den obair ar an gcéad fhorbairt ghairmiúil agus ar fhorbairt leanúnach araon, conairí gairme agus deiseanna, éagsúlacht na foirne (e.g. dul i ngleic leis an mbearna idir na hinscní, éagsúlacht cúlraí eitneacha a chinntiú), chomh maith le dálaí oibre.
 • Ionchuimsiú sóisialta arb é is aidhm dó rannpháirtíocht leathan in oideachas agus i gcúram luath-óige a chur chun cinn, bearnaí scileanna idir páistí ó chúlraí éagsúla a chúngú (páistí a bhfuil riachtanais speisialta acu san áireamh), comhtháthú sóisialta a fheabhsú agus tacú le páistí ó ghrúpaí imirceach nuathagtha nó ó ghrúpaí mionlaigh i dtaca le luathfhoghlaim teangacha.

Déanfaidh an Mheitheal machnamh ar conas cáilíocht ag leibhéil éagsúla chórais ECEC a thomhas.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi obair an Choimisiúin sa réimse sin, féach oideachas agus cúram luath-óige.

Meitheal ET 2020 um Scoileanna

Déanann an Mheitheal sin plé ar rialachas na gcóras scolaíochta chun oideachas ionchuimsitheach ardcháilíochta a fhorbairt ar fud an Limistéir Eorpaigh Oideachais. Is iad seo a leanas réimsí fócais na Meithle: 

 • Dearbhú cáilíochta: an bealach is féidir leis an gcóras scolaíochta tacú le daoine óga réimse leathan inniúlachtaí a fhorbairt agus cur chuige uilescoile a chur chun cinn, bunaithe ar rannpháirtíocht na ndaoine uile a bhfuil baint acu le saol na scoile;
 • Gairmeacha múinteoirí agus ceannairí scoile: an bealach chun gairmeacha tarraingteacha agus inbhuanaithe a fhorbairt agus tacú leis na gairmeacha sin – go háirithe maidir le meastóireacht foirne, na hinniúlachtaí is gá, forbairt ghairmiúil agus acmhainn ceannaireachta.

Chun teacht ar phríomhtheachtaireachtaí beartais na Meithle um Scoileanna a bhí ann roimhe seo (2016-18), féach an tuarascáil Smaointe Eorpacha maidir le foghlaim níos fearr ón gCoimisiún: Rialachas na gcóras scolaíochta

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi obair an Choimisiúin sa réimse sin, féach leathanaigh an bheartais scolaíochta.

Chun teacht ar an nuacht, na foilseacháin agus na físeáin is déanaí ón Aontas, ar dheiseanna scoileanna Erasmus+ agus ar na cúrsaí forbartha gairmiúla is déanaí de chuid an acadaimh múinteoirí, féach an tairseach ‘School Education Gateway’.

Meitheal ET 2020 um Ghairmoideachas agus um Ghairmoiliúint

Déanann an Mheitheal sin plé ar ról agus acmhainneacht na nuálaíochta, agus tugann sí aird ar leith ar an digitiú chun córais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna (VET) a fhorbairt atá níos solúbtha, níos inbhuanaithe agus atá ar ardcháilíocht. Baineann an plé sin le scrúdú a dhéanamh ar an nuálaíocht agus ar an digitiú laistigh de VET agus ar an nasc atá acu le conairí eile, ach léiríonn sé chomh maith an tionchar a bhíonn ag teochtaí eile nuálaíochta agus digitithe sna geilleagair agus sna margaí saothair ar VET (tionscal 4.0, an t-uathoibriú, an intleacht shaorga). 

Sa deireadh thiar thall, is é an sprioc atá ann feabhas a chur ar infhostaitheacht agus forbairt phearsanta foghlaimeoirí óga agus daoine atá in aois oibre in VET, agus cur le hiomaíochas gnólachtaí chomh maith le fás inbhuanaithe agus comhtháthú sóisialta. 

Is iad seo a leanas príomhréimsí tosaíochta na Meithle: 

 • Stíleanna nuálacha teagaisc a bhunú do mhúinteoirí agus d’oiliúnóirí
 • Príomhinniúlachtaí a neartú trí churaclaim agus/nó cláir oiliúna agus rialacháin a oiriúnú atá freagrúil i leith margaí saothair a athraíonn go tapa
 • Timpeallachtaí foghlama nua agus forbairtí eagraíochtúla nua a chruthú in institiúidí oiliúna agus i gcuideachtaí
 • Úsáid teicneolaíochtaí nua-aimseartha a chinntiú sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint, agus san ard-ghairmoideachas agus san ard-ghairmoiliúint
 • Córais VET atá réamhghníomhach agus solúbtha a chothú a thacaíonn le straitéisí cliste speisialtóireachta agus leis an gcomhar trí bhraislí tionscail
 • Cáilíocht agus barr feabhais in VET a chur chun cinn
 • Rialachas agus maoiniú a threisiú trí chostais a roinnt agus infheistiú i mbonneagar
 • Tacú le soghluaisteacht foghlama VET, gairmeacha gan teorainneacha agus idirnáisiúnú VET

Chun tuilleadh eolais a fháil, cláraigh ar ardán Yammer agus lean #ET2020VET ar Twitter.

Meitheal ET 2020 um Ardoideachas

Déanann an Mheitheal sin plé ar an mbealach chun an soláthar is mó ardoideachais ar ardcháilíocht a bhaint amach, céimithe a ullmhú le haghaidh margaí saothair agus le haghaidh sochaithe atá ag athrú. Tá sé d’aidhm leis freisin inniúlacht na hEorpa don nuálaíocht agus rannchuidiú na hEorpa leis an bhfás inbhuanaithe agus le sochaithe ionchuimsitheacha a mhéadú. 

Tá an Mheitheal sin bunaithe ar na tosaíochtaí a sainaithníodh i gclár oibre athnuaite an Aontais maidir leis an ardoideachas agus sa Teachtaireacht maidir leis an bhFéiniúlacht Eorpach a neartú trí Oideachas agus Cultúr.
Is iad seo a leanas príomhréimsí tosaíochta na Meithle: 

Meitheal ET 2020 um Oideachas Aosach

Déanann an Mheitheal sin plé ar roghanna beartais chun córais nua-aimseartha um fhoghlaim aosach a fhorbairt a thacaíonn le huas-sciliú agus athsciliú leanúnach na ndaoine aonair, rud a bhfuil gá leis ionas go mbeidh rath orthu i margadh saothair agus i sochaí an lae inniu. Is iad seo a leanas príomhréimsí tosaíochta na Meithle: 

 • daoine aonair a chumhachtú chun tabhairt faoi uas-sciliú nó athsciliú 
 • tacú le cultúr na foghlama leanúnaí a fhorbairt san ionad oibre (idir ionaid phríobháideacha agus phoiblí)

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an Ríomh-Ardán don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE).

Meitheal ET 2020 um Luachanna Coiteanna agus um an Oideachas Ionchuimsitheach a chur chun cinn

Déanann an Mheitheal sin plé ar réitigh beartas maidir le saincheisteanna a thagann faoi raon feidhme Dhearbhú Pháras maidir le cur chun cinn na saoránachta agus luachanna coiteanna na saoirse, na caoinfhulaingthe agus an neamh-idirdhealaithe trí oideachas in 2015. Cuireann an Mheitheal luachanna coiteanna chun cinn freisin, go háirithe i bhfianaise an Mholta ón gComhairle maidir le luachanna coiteanna, an t-oideachas cuimsitheach, agus gné Eorpach an teagaisc a chur chun cinn

Is iad seo a leanas príomhréimsí tosaíochta na Meithle:

 • Luachanna coiteanna agus inniúlachtaí idirchultúrtha a chur chun cinn, oideachas saoránachta agus saoránacht dhigiteach san áireamh
 • Tacú le hoideachas ionchuimsitheach le haghaidh gach foghlaimeora
 • An ghné Eorpach den oideachas agus den oiliúint a chothú
 • Tacú le baill foirne oideachais an éagsúlacht a chur chun cinn agus timpeallacht foghlama oscailte a chruthú

Chun tuilleadh eolais a fháil, cláraigh ar ardán Yammer.

Meitheal ET 2020 um Oideachas Digiteach: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú

Déanann an Mheitheal sin plé ar úsáid fhiúntach nuálach teicneolaíochtaí digiteacha san oideachas agus san oiliúint, agus ar fhorbairt inniúlachtaí digiteacha. Déanann sí cíoradh ar na bealaí is fearr is féidir le córais oideachais freagairt do na athruithe sa tsochaí agus sa mhargadh saothair, athruithe arb é an claochlú digiteach is cúis leo, agus cuireann sí dea-chleachtais agus comhfhorbairt réitigh beartas chun cinn. 

I gcomhréir leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach, is iad seo a leanas príomhréimsí tosaíochta na Meithle:

 • Úsáid níos fearr a bhaint as an teicneolaíocht dhigiteach maidir le teagasc, foghlaim agus measúnú
 • Inniúlachtaí agus scileanna digiteacha ábhartha a fhorbairt
 • Feabhas a chur ar an oideachas le hanailísiú sonraí níos fearr agus le réamhamharc

Dírítear sa mheitheal ar na príomhthéamaí seo a leanas:

 • Monatóireacht ar an tionchar agus é a thomhas
 • Oideachas agus cleachtas múinteoirí, foghlaim na mac léinn
 • Measúnú agus aitheantas
 • Paraidím agus athrú inbhuanaithe
 • Oideachas digiteach a thacaíonn leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil
 • Comhpháirtíochtaí (príobháideacha, tríú hearnáil) agus comhar