Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

MAIDIR LE SELFIE

SELFIE

Uirlis is ea SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies(Féinmhachnamh ar an bhFoghlaim Éifeachtach tríd an Nuálaíocht a chur chun cinn trí bhíthin Teicneolaíochtaí Oideachais)) atá ceaptha chun cabhrú le scoileanna teicneolaíochtaí digiteacha a leabú sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú ar dhaltaí. Is féidir le SELFIE aird a dhíriú ar an méid a bhfuil ag éirí go maith leis, ar an áit a bhfuil gá le feabhas agus ar na tosaíochtaí is ceart a bheith i bhfeidhm. Tá an uirlis ar fáil faoi láthair i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh, agus cuirfear tuilleadh teangacha leis an liosta le himeacht ama.

Bailíonn SELFIE tuairimí – anaithnide – ó dhaltaí, múinteoirí agus ceannairí scoile maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear an teicneolaíocht ina scoil féin. Déantar an méid sin trí mheán ráitis agus ceisteanna gearra agus scála simplí ó 1-5 chun a mheas cé mhéad a aontaítear leo. Clúdaítear sna ráitis réimsí cosúil leis an gceannaireacht, bonneagar, oiliúint múinteoirí agus inniúlacht dhigiteach na ndaltaí.

Thart ar 30 nóiméad a thógann sé an measúnú a dhéanamh. Cuirtear na ceisteanna in oiriúint do gach grúpa. Mar shampla, cuirtear ceisteanna ar dhaltaí a bhaineann lena n-eispéireas foghlama, déanann na múinteoirí machnamh ar chleachtais oiliúna agus teagaisc agus tugann ceannairí scoile aghaidh ar phleanáil agus ar straitéis fhoriomlán.

Ar bhonn an ionchuir sin, gineann an uirlis tuairisc – léargas (féinín nó 'SELFIE' :-)) ar na láidreachtaí agus na laigí atá ag an scoil i dtaobh na húsáide a bhaineann sí as teicneolaíochtaí digiteacha ar mhaithe leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim. Dá mhéad duine sa scoil a ghlacfaidh páirt ann, is ea is cruinne a bheidh an tuairisc SELFIE sin i leith na scoile.

Is don scoil féin amháin a bheidh na torthaí agus an léargas ón gcleachtadh SELFIE agus ní chomhroinntear iad murab é sin is rogha libh féin.

Is féidir leis na torthaí cabhrú libh an staid ina bhfuil sibh a mheas, agus, ar a bhonn sin, tús a chur le plé faoi úsáid na teicneolaíochta agus plean gníomhaíochta a fhorbairt don scoil. Ansin is féidir SELFIE a úsáid ag céim níos déanaí chun an dul chun cinn a mheas agus an plean gníomhaíochta a oiriúnú.

 

Sochair:

 

Bíonn pobal iomlán na scoile – idir cheannairí scoile, mhúinteoirí agus daltaí – páirteach in SELFIE, i bpróiseas cuimsitheach lena gclúdaítear a lán réimsí den chleachtas sa scoil.

 

Toisc nach ionann aon dá scoil, is féidir an uirlis a chur in oiriúint. Is féidir le do scoil ceisteanna agus ráitis a roghnú agus a chur leis de réir mar a oireann do na riachtanais atá agaibh féin.

 

In SELFIE, is féidir leis na rannpháirtithe go léir ceisteanna a fhreagairt atá ag teacht leis an taithí atá acu féin, mar dhaltaí, mar mhúinteoirí nó mar cheannairí scoile.

 

Tá SELFIE saor in aisce. Déantar anaithnidiú ar na freagraí agus bíonn na sonraí slán.

 

Is féidir leat an measúnú a dhéanamh ar ríomhaire, ar tháibléad nó ar fhón cliste.

 

  Tar éis di SELFIE a chur i gcrích, faigheann gach scoil tuairisc idirghníomhach shaincheaptha ina bhfuil idir mhionsonraí agus sracléargas ar láidreachtaí agus laigí.

Cé is féidir leo SELFIE a úsáid?

Tá SELFIE ar fáil do bhunscoileanna, meánscoileanna agus gairmscoileanna san Eoraip agus níos faide anonn. Is féidir le scoil ar bith é a úsáid – níl sé teoranta dóibh siúd a bhfuil ardleibhéil bonneagair, trealaimh agus úsáide teicneolaíochta acu.

Tá an uirlis ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Is iad na scoileanna féin a dhear an uirlis ar mhaithe leo féin

Ón gcéad lá riamh, bhí ceannairí scoile, múinteoirí agus daltaí páirteach in SELFIE a chruthú agus san obair thástála air:

  • Thug 5,000 duine díobh a dtuairimí tráth a raibh an uirlis á dearadh ar dtús.
  • Ghlac 67,000 duine, ó 650 scoil ar fud na hEorpa, páirt sa tástáil phíolótach.
  • Tástáladh SELFIE i mbunscoileanna lena chinntiú go bhféadfadh daltaí óga meabhair a bhaint as.

Príobháideacht sonraí

  • Is uirlis don scoil amháin é SELFIE, agus ní bhailítear aon sonraí pearsanta.
  • Is freagraí anaithnide iad siúd go léir a thugtar trí SELFIE. Ní féidir daltaí, múinteoirí na ceannairí scoile aonair, ná baill foirne aonair eile a thugann freagra ar na ráitis ná na ceisteanna, a shainaithint go pearsanta.
  • Is le gach scoil a tuairisc SELFIE féin agus ní chomhroinntear í le daoine eile murab é sin is rogha leis an scoil.
  • Ní féidir le haon eagraíocht eile, agus an Coimisiún Eorpach san áireamh, na freagraí a rianú i leith aon scoile áirithe.
  • Tá SELFIE á óstáil ar fhreastalaí atá faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht an Choimisiúin Eorpaigh agus bíonn na sonraí a bhailítear faoi réir rialacha próiseála sonraí an Choimisiúin.
  • Ní fhéadfar na sonraí comhiomlánaithe anaithnide a úsáid ach ar mhaithe le cuspóirí beartais agus taighde amháin agus ní fhéadfar iad a úsáid choíche ar mhaithe le cuspóirí tráchtála.

Cúlra agus forbairt

Tá SELFIE bunaithe ar chreat de chuid an Choimisiúin Eorpaigh maidir le foghlaim na ré digití a chur chun cinn in institiúidí oideachais.

Meitheal SELFIE

Tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh is ea SELFIE.

Forbraíodh an uirlis i ndlúthchomhar le meitheal saineolaithe ó scoileanna, aireachtaí oideachais agus institiúidí taighde ar fud na hEorpa. I measc na hinstitiúidí comhpháirteacha tá an Foras Eorpach Oiliúna, an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (CEDEFOP) agus an Institiúid um Theicneolaíochtaí Faisnéise san Oideachas, institiúid de chuid UNESCO.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.