Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Infheistíocht ardcháilíochta san oideachas agus san oiliúint

D’fhonn an Limistéar Eorpach Oideachais a fhíorú faoi 2025, tá gá le hinfheistíocht leordhóthanach san oideachas agus san oiliúint agus san am céanna, an cháilíocht, an éifeachtacht agus an éifeachtúlacht lena mbaineann a chinntiú. 

Faoi mar a fógraíodh sa Teachtaireacht maidir leis an Limistéar Eorpach Oideachais a bhaint amach faoi 2025, tacóidh grúpa saineolaithe maidir le hinfheistíocht ardcháilíochta san oideachas agus san oiliúint leis an bpróiseas sin trí chuidiú chun an fócas a choinneáil ar infheistíocht náisiúnta agus réigiúnach.

Cuirfidh an Coimisiún tacaíocht shonrach ar fáil d’údaráis áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta chun na rudaí seo a leanas a éascú: an fhoghlaim fhrithpháirteach, an anailís fhrithpháirteach agus dea-chleachtais a roinnt maidir le hinfheistíocht i mbonneagar an oideachais.

Cuirfidh infheistíochtaí san oideachas agus san oiliúint leis an aistriú glas agus digiteach araon chomh maith le téarnamh marthanach ó ghéarchéim COVID-19. Leis an maoiniú suntasach atá ar fáil tríd an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, cuirfear tacaíocht nach beag ar fáil d’athchóirithe agus infheistíochtaí san oideachas agus san oiliúint – ó bhonneagar agus tógáil go hoiliúint, gléasanna digiteacha agus maoiniú le haghaidh acmhainní oscailte oideachasúla.

Cuirfidh an Coimisiún bealaí chun cinn lena ndéanfar athchóiriú glas ar bhonneagair an oideachais d’fhonn na caighdeáin fuinnimh atá ann san am i láthair a chomhlíonadh agus spásanna glasa i limistéir scoileanna a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, cuideofar chun an idirghníomhaíocht agus an fhoghlaim a spreagadh agus san am céanna, freagairt ar an éileamh atá ann le haghaidh inniúlachtaí agus oideolaíocht nua. 

Na nuashonruithe is déanaí

An 19 Feabhra 2021 d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil maidir le ‘Borradh a chur faoin Athléimneacht Shóisialta agus Eacnamaíoch san Eoraip trí Infheistíocht a dhéanamh san Oideachas’. Dírítear sa pháipéar eacnamaíoch ar na tairbhí a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh san oideachas agus san oiliúint.

Sheol an Coimisiún glao oscailte ar léirithe spéise freisin chun Grúpa Saineolaithe a chur le chéile maidir le hinfheistíocht ardcháilíochta san oideachas agus san oiliúint. 

Déanfaidh an Grúpa Saineolaithe mionanailís ar an bhfianaise atá ann cheana chun roghanna beartas a shainaithint lena gcuirfear borradh faoi thorthaí an oideachais agus an chuimsitheacht, agus san am céanna feabhas a chur ar éifeachtúlacht an chaiteachais.

Cuirfidh an tAontas Eorpach níos mó cistí ná riamh i dtreo an oideachais agus na hoiliúna sna seacht mbliana amach romhainn. 

Cuideoidh an Grúpa Saineolaithe le húdaráis náisiúnta chun an úsáid is fearr is féidir a bhaint as na cistí atá ar fáil agus tacaíocht a thabhairt chun próiseas ceaptha beartas bunaithe ar fhianaise a fhorbairt trí dhoiciméad treorach a chruthú do na Ballstáit lena gcuirfear fianaise láidir ar fáil maidir leis an tionchar, na costais agus na dúshláin a bhaineann le príomhbhearta beartais a chur chun feidhme.

Díreoidh anailís an Ghrúpa Saineolaithe ar réimsí an oideachais ina gcaitear an chuid is mó den airgead agus a d’fhéadfadh tionchar nach beag a bheith acu ar thorthaí an oideachais, go háirithe:

  • teagascóirí agus oiliúnóirí
  • bonneagar an oideachais a bhainistiú, mar aon leis na hacmhainní gaolmhara fisiceacha agus daonna 
  • an t-oideachas digiteach (an bonneagar agus an inniúlacht forbartha)

Ba cheart gach ceann de na réimsí gach leibhéal oideachais agus oiliúna a chlúdach – ón oideachas agus cúram luath-óige go dtí an t-oideachas aosach – agus beidh measúnú costais is tairbhe chomh maith le measúnú ar na himpleachtaí buiséadacha i gcás gach rogha beartas ag gabháil leo uile.

Tionólfar an chéad chruinniú den Ghrúpa Saineolaithe in earrach 2021. Is é an 20 Márta 2021 an spriocdháta le hiarratas a dhéanamh.