Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Tionscnaimh oideachais ghlais

Tá earnáil an oideachais agus na hoiliúna á spreagadh ag an Aontas Eorpach le gníomh a dhéanamh chun cur leis an aistriú glas agus chun inniúlachtaí inbhuanaitheachta gach foghlaimeora a neartú.

Cén fáth a bhfuil oideachas glas tábhachtach?

Ní mór d’fhoghlaimeoirí de gach aois a bheith in ann an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí a fhorbairt chun maireachtáil ar bhealach níos inbhuanaithe, patrúin tomhaltais a athrú agus cur le todhchaí níos glaise. Tá ról lárnach ag an oideachas agus ag an oiliúint maidir le tacú le daoine bogadh ó fheasacht ar an gcomhshaol go gníomhaíocht aonair agus gníomhaíocht chomhchoiteann.

Tá méadú ag teacht ar líon na dtionscnamh agus na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa maidir leis an athrú aeráide, leis an mbithéagsúlacht agus leis an inbhuanaitheacht san oideachas agus san oiliúint. Mar sin féin, in ainneoin dul chun cinn agus leas an phobail a bheith ag dul i méid, ní gné chórasach de bheartas agus de chleachtas oideachais san Aontas é an fhoghlaim ar mhaithe le hinbhuanaitheacht chomhshaoil. 

Cad é atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach?

Tá an Coimisiún Eorpach ag dul i ngleic na saincheisteanna sin tríd an réimse tionscnamh seo a leanas:

  • is pobal d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí atá gníomhach i dtaca leis an athrú aeráide agus saincheisteanna inbhuanaitheachta é Oideachas le haghaidh Comhghuaillíocht Aeráide
  • tá sé mar aidhm le togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir leis an bhfoghlaim faoi inbhuanaitheacht chomhshaoil tacú leis na Ballstáit ina n-iarrachtaí agus chun tuilleadh comhair a spreagadh ar leibhéal an Aontais sa réimse seo 
  • leagtar amach sa chreat nua Eorpach um inniúlacht inbhuanaitheachta an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí a bheidh ag teastáil ó fhoghlaimeoirí de gach aois don aistriú glas 
  • cuireann an tionscnamh taighdeoirí i Scoileanna ar chumas taighdeoirí óga dul i dteagmháil le múinteoirí agus le daltaí maidir leis an athrú aeráide agus an fhorbairt inbhuanaithe
  • comhoibriú leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI), mar shampla tríd an gclár InvestEU, chun cur ar chumas na mBallstát rochtain a fháil ar mhaoiniú le haghaidh bonneagair oideachais inbhuanaithe agus scileanna agus oideolaíochtaí a fhorbairt
  • tá Erasmus+ agus an Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach 2021-2027 níos glaise agus níos digití

Creat straitéiseach LEO

Mar chuid de chreat straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais (2021-2030), bunaíodh meithleacha in earnáil an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, earnáil an ardoideachais agus earnáil na scoileanna chun obair a dhéanamh ar an oideachas glas. Éascóidh na meithleacha foghlaim fhrithpháirteach agus malartú faisnéise agus dea-chleachtas idir na Ballstáit, an Coimisiún agus na páirtithe leasmhara.

 

Ábhar gaolmhar