Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomh 6

Sa lá atá inniu ann, tá córais intleachta saorga (AI) ina gcuid dár saol laethúil. De réir mar a fhorbraítear iad agus mar a théann úsáid sonraí i méid, is tábhachtach teacht ar thuiscint níos fearr ar a dtionchar ar an domhan timpeall orainn, ar an oideachas agus ar an oiliúint san áireamh. 

Tá acmhainneacht mhór ag an AI an t-oideachas agus an oiliúint a chlaochlú le haghaidh daltaí, múinteoirí agus foirne scoile. Mar shampla, d’fhéadfadh sé cabhrú chun luathfhágáil scoile a laghdú, chun cúiteamh as deacrachtaí foghlama agus chun tacú le múinteoirí ó thaobh foghlama difreáilte nó aonair trí bhíthin aipeanna um fhoghlaim teangacha, gineadóirí téacs go teanga, meantóirí AI le haghaidh foghlaimeoirí agus acmhainní eile nach iad. 

De réir mar a thiteann sé seo amach, is mó an gá go mbeadh tuiscint bhunúsach ag taighdeoirí, oideoirí agus daltaí ar an AI agus ar úsáid sonraí chun go mbeidh siad in ann gabháil don teicneolaíocht sin ar bhealach dearfach géarchúiseach eiticiúil, sin agus leas a bhaint as an acmhainneacht iomlán atá aici. 

Cuspóirí 

Chun cabhrú le saoránaigh acmhainneacht an AI agus acmhainneacht úsáide sonraí san oideachas a thuiscint, agus chun feasacht a ardú i dtaca leis na rioscaí féideartha a bhaineann leo, forbróidh an Coimisiún Eorpach treoirlínte eiticiúla faoin AI agus faoi úsáid sonraí sa teagasc agus san fhoghlaim. 

Tacóidh an Coimisiún le gníomhaíochtaí gaolmhara taighde agus nuálaíochta tríd an gclár Fís Eorpach agus forbróidh sé clár oiliúna le haghaidh taighdeoirí agus daltaí maidir leis na gnéithe eiticiúla den AI agus d’úsáid sonraí. 

Príomh-ghníomhaíochtaí

 • sainghrúpa a bhunú chun treoirlínte eiticiúla a fhorbairt maidir le AI agus úsáid sonraí san oideachas agus san oiliúint agus iad le comhroinnt le múinteoirí agus le hoideoirí
 • tacú le gníomhaíochtaí ábhartha faoi Fhís Eorpach, ina measc:
  • glao ar thograí i dtaca leis an oiliúint – ‘HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Iontaofacht i gcáilíocht an tsaineolais maidir le heitic taighde agus muinín as a chinntiú i gcomhthéacs teicneolaíochtaí nua agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn’
  • glao ar réaltacht leathnaithe san oideachas agus san oiliúint

Na torthaí/nithe insoláthartha a bhfuiltear ag súil leo

 • úsáid eiticiúil AI agus sonraí i dtaca leis an teagaisc agus an fhoghlaim a chur chun cinn 
 • scileanna agus eolas a fheabhsú maidir le ‘eitic trí dhearadh don AI’ i measc mic léinn ollscoile agus taighdeoirí, in éineacht le sprioc de 45% i gcomhair rannpháirtíocht na mban i ngníomhaíochtaí oiliúna
 • úsáid na réaltachta leathnaithe san oideachas agus san oiliúint a spreagadh 

Amlíne

 • Iúil 2021 – an chéad chruinniú de chuid an tSainghrúpa 
 • Meitheamh 2022 – an cruinniú deireanach de chuid an tSainghrúpa 
 • Meán Fómhair 2022 – treoirlínte eiticiúla a sheoladh d’oideoirí maidir leis an intleacht shaorga (AI) agus úsáid sonraí sa teagasc agus san fhoghlaim
 • Faoi dheireadh 2021 – seoladh an ghlao ar thograí ‘HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Iontaofacht i gcáilíocht an tsaineolais maidir le heitic taighde agus muinín as a chinntiú i gcomhthéacs teicneolaíochtaí nua agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn’ 
 • Faoi dheireadh 2021 – an glao a sheoladh ar an réaltacht leathnaithe (XR) san oideachas agus san oiliúint 

Maoiniú

Tá an ghníomhaíocht seo á maoiniú ag clár Erasmus+ agus clár Fís Eorpach an Aontais.

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Lean @EUDigitalEdu chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.


Íomhá sa cheanntásc: © An tAontas Eorpach, 2021.