Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Varhainen kieltenoppiminen

Taustaa

Vieraisiin kieliin tutustuminen jo varhaisiällä voi nopeuttaa lasten kieltenoppimista, parantaa heidän äidinkielen taitojaan ja kehittää myös muita valmiuksia. Tästä syystä EU-maiden opetusministerit kannattavat vähintään kahden vieraan kielen opettamista lapsille hyvin varhaisesta iästä lähtien.

Tavoitteet

Vieraiden kielten oppiminen varhaislapsuudessa luo pohjaa myöhemmälle oppimiselle, minkä lisäksi se voi lisätä kiinnostusta muita kieliä ja kulttuureita kohtaan. Juuri tästä syystä Euroopan komissio haluaa edistää lasten kieltenoppimista ja alan tutkimusta.

EU:n toimet ja asiakirjat

Komissiossa toimii kansallisten asiantuntijoiden ryhmä, joka on erikoistunut varhaiseen kieltenoppimiseen esiasteella. Ryhmä vertailee eri maiden tilanteita, laatii toimintapoliittisia suosituksia ja antaa ohjeita suositusten toteuttamista varten. Ryhmän työn tulosten perusteella laadittiin toimintapoliittinen käsikirja vuonna 2011.

Komissio hyväksyi toukokuussa 2018 ehdotuksen neuvoston suositukseksi laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä. Ehdotus perustuu aiempaan työhön ja ennen muuta vuonna 2014 julkaistuun asiantuntijatyöryhmän raporttiin, jossa linjattiin varhaiskasvatuksen laatupuitteiden keskeiset periaatteet.

Tulevat toimet

Erasmus+ ‑ohjelma tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia perustaa varhaista kieltenoppimista edistäviä strategisia yhteistyökumppanuuksia.

Varhainen kieltenoppiminen on myös osa komission yleistä varhaiskasvatusstrategiaa.