Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Koulutus ja maahanmuuttajat

Maahanmuuttajien kotouttaminen koulutuksessa

Maahanmuuttajataustaisilla koululaisilla ja opiskelijoilla on usein vaikeuksia sopeutua uuteen oppimisympäristöön. Opettajille ja kouluttajille on tarjolla ohjeita, ja he voivat oppia muiden toimintatavoista käsitellä oppilaiden oppimistarpeita yhä moninaisemmiksi ja monikielisemmiksi muuttuvissa opetusryhmissä. 

Euroopan komissio on tukenut vuodesta 2016 lähtien jäsenvaltioiden pyrkimyksiä maahanmuuttajien integroimiseksi koulutusjärjestelmiin aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteen opintoihin asti. Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevassa komission toimintasuunnitelmassa määriteltiin koulutukselle kolme keskeistä tavoitetta:

  • integroida äskettäin tulleet maahanmuuttajat yleisiin koulutusrakenteisiin mahdollisimman varhain
  • ehkäistä maahanmuuttajien alisuoriutumista
  • ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

Toimintasuunnitelmaan sisältyviä konkreettisia toimia ovat esimerkiksi välineet maahanmuuttajien osaamisen ja ammattipätevyyden arvioimiseksi sekä yhteistyöalustat, joilla voidaan jakaa tietoja oppilaitosten ja henkilöstön kesken. 

EU:n toimet maahanmuuttajien kotouttamiseksi

Euroopan komissio auttaa maahanmuuttajien kotouttamisessa helpottamalla jäsenvaltioiden välistä hyvien toimintatapojen jakamista ja keskinäistä oppimista. Tällä tavoin myös tuetaan poliittisten päättäjien verkottumista, joka auttaa heitä vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Vuosina 2016–2018 käsiteltiin erityisten vertaisoppimistoimien yhteydessä seuraavia aiheita: 

  • yksin tulleiden alaikäisten kielitaidon arviointi ja kotouttaminen koulutuksen avulla 
  • uusien maahanmuuttajien vastaanotto ja aikaisemman koulutuksen arviointi
  • pakolaisten ammattipätevyyden tunnustaminen
  • kulttuurienvälinen vuoropuhelu välineenä, jolla käsitellään maahanmuuttoa, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koulutuksen yhteydessä
  • kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus
  • maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka: periaatteet, haasteet ja käytänteet

Lisäksi komissio tarjoaa kohdennettua asiantuntija-apua vertaisneuvonnan avulla. Tällä tuetaan jäsenvaltioiden uudistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamiseen kouluympäristössä. Neuvontatilaisuuksia järjestetään yksittäisten jäsenvaltioiden pyynnöstä, ja niihin osallistuu muiden maiden poliittisia päättäjiä ja riippumattomia asiantuntijoita, joiden kanssa etsitään yhdessä ratkaisuja maan ongelmiin.

Komissio rahoittaa Erasmus+ -ohjelmasta hankkeita ja toimia, jotka tähtäävät maahanmuuttajien kotouttamiseen kaikilla koulutuksen aloilla. Strategisten kumppanuuksien tavoitteena on kehittää innovatiivisia koulutuskäytäntöjä ja edistää maiden välistä yhteistyötä. Erasmus+ tukee myös kapasiteetin vahvistamista korkeakoulutuksen alalla maissa, joihin kohdistuu merkittäviä maahanmuuton seurauksia. 

Euroopan komissio rahoittaa maahanmuuttajien kouluttamista koskevaa SIRIUS-verkostoa. Verkosto tukee maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutusta. Sen organisoimassa kansallisen ja kansainvälisen tason strategisessa toiminnassa on mukana tutkijoita, poliittisia päättäjiä, maahanmuuttajien kouluttajia ja opettajia sekä itse maahanmuuttajia ja pakolaisia. 

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu School Education Gateway -portaali tarjoaa opettajille ja kouluttajille mahdollisuuden vaihtaa tietoja, jakaa materiaalia (artikkeleita, opetusaineistoja jne.) ja päästä käyttämään palveluja (esim. verkkokursseja), jotka koskevat osallistamista, kulttuurista monimuotoisuutta ja äskettäin tulleiden maahanmuuttajien integroimista opetusryhmiin. eTwinning -verkkoalusta yhdistää kouluja kaikkialta Euroopassa tieto- ja viestintätekniikan avulla. Se tarjoaa koulujen johtajille ja henkilöstölle mahdollisuuden kokemuksien jakamiseen ja keskinäiseen avunantoon. 

Komissio on järjestänyt 100 000 pakolaiselle ja maahanmuuttajalle pääsyn kielten verkko-opiskeluympäristöön Tarkoituksena on auttaa tulijoita integroitumaan yhteiskuntaan tarjoamalla mahdollisuus oppia paikallista kieltä.