Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön lisääminen korkeakoulutuksen alalla

Opinto- tai harjoittelujakson suorittaminen ulkomailla antaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja avartaa näköalaansa. Tällaisen liikkuvuuden hyödyt tunnustetaan laajalti. Tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan yli 90 prosenttia eurooppalaisista 15–30-vuotiaista nuorista pitää liikkuvuusmahdollisuuksia tärkeinä. 

Euroopan maiden opetusministerit ovat asettaneet yhteisen tavoitteen, jonka mukaan liikkuvuuteen osallistuvien korkeakouluopiskelijoiden osuus kaksinkertaistetaan eli nostetaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Opiskelijoiden liikkuvuuden tukeminen on yksi EU:n koulutusalan Erasmus+ -ohjelman keskeisistä tehtävistä. 

Jos olet opiskelija ja haluat opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille, lataa itsellesi Erasmus+ -mobiilisovellus. Sen avulla saat apua ja opastusta ennen ulkomaille lähtöä, ulkomaanjaksoa suorittaessasi ja vielä matkan jälkeenkin.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön hyödyt

Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu kehittää opiskelijoiden ammatillisia ja sosiaalisia taitoja sekä kykyä toimia erilaisissa kulttuureissa. Samalla heidän työllistyvyytensä paranee. Korkeakouluopintojen aikana ulkomaanvaihtoon osallistuneet ovat muita todennäköisemmin työssä vuoden kuluttua valmistumisestaan. 

Korkeakouluopiskelijoista 93 prosenttia katsoo, että ulkomaanvaihto on saanut heidät arvostamaan muita kulttuureita aiempaa enemmän. Vaihtoon osallistuneista 91 prosenttia kertoo kielitaitonsa parantuneen ja 80 prosenttia arvioi ongelmanratkaisukykynsä kehittyneen. 

Erasmus+ -ohjelman vaikutuksia kartoittavien tutkimusten mukaan korkeakoulutuksen alalla EU:ssa ja sen ulkopuolella toteutettavasta liikkuvuudesta ja yhteistyöstä on monenlaista hyötyä. 

Erasmus-ohjelman vaikutuksia kartoittaneen ensimmäisen tutkimuksen mukaan 90 prosenttia työnantajista korostaa rekrytoinnissa erilaisia yleisvalmiuksia, kuten ongelmanratkaisukykyä, ryhmätyökykyä ja tiedonhalua. Juuri näitä opiskelijat kartuttavat ulkomaanjaksoillaan. 

Erasmus+ ohjelman vaikutuksia kartoittava jatkotutkimus vahvisti opiskelijoiden ulkomaanjaksojen myönteiset vaikutukset. Yli 70 prosenttia Erasmus+ -vaihtoon osallistuneista sanoo, että heillä on ulkomailta palattuaan parempi käsitys siitä, miten he haluavat kehittyä ammatillisesti. Ulkomaanjakson suorittaneista 80 prosenttia työllistyi kolmen kuukauden sisällä valmistumisestaan ja 72 prosenttia sanoi, että ulkomaankokemuksesta oli apua ensimmäisen työpaikan saamisessa. 

Erasmus+ ohjelman strategisten kumppanuuksien ja osaamisyhteenliittymien vaikutuksia kartoittaneessa tutkimuksessa havaittiin, että yhteistyöhankkeet tukevat useimpien Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien yliopistojen valmistautumista digitalisaatioon. Lisäksi kaksi kolmasosaa osallistuneista yliopistoista ilmoitti EU:n laajuisten hankkeiden lisänneen sosiaalista osallisuutta ja vähentäneen syrjintää korkeakoulutuksen alalla. 

Kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö voivat osaltaan myös paikata osaamisvajetta, sillä niiden avulla opitaan aikamme työmarkkinoilla tarvittavia erityistaitoja. Hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on Digital Opportunity Traineeships -aloite, joka tarjoaa kaikkien alojen opiskelijoille mahdollisuuden kehittää digitaalisia taitojaan harjoittelujaksoilla yrityksissä. 

Uusia kansainvälisiä yhteistyön muotoja kehittämällä voidaan parantaa korkeakoulutuksen laatua ja edistää ulkomaisten korkeakoulutukintojen tunnustamista.

EU:n toimet kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön tukemiseksi

Eurooppalainen korkeakoulutusalue on tuonut mukanaan suuria muutoksia, jotka helpottavat opiskelua ulkomailla. Kolmiportainen tutkintojärjestelmä (kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot) ja laadunvarmistuksen paraneminen ovat helpottaneet opiskelijoiden ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan liikkuvuutta sekä tehostaneet laitosten ja järjestelmien toimintaa. 

Eurooppalaisten liikkuvuus- ja laadunvarmistustoimien avulla on parannettu keskinäistä luottamusta, tutkintojen tunnustettavuutta ja mahdollisuuksia liikkuvuuteen. Tällaisia toimia ovat opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS), korkeakoulututkintotodistuksen liitteen (Diploma Supplement) ja korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisterin (EQAR) käyttöönotto.

Erasmus+ -ohjelmasta annetaan suoraa tukea henkilöille, jotka haluavat suorittaa opinto- tai harjoittelujakson ulkomailla, ja korkeakoulujen kansainvälisille yhteistyöhankkeille. Nämä toimet eivät kuitenkaan vielä riitä. 

Sen vuoksi Euroopan komissio on laatinut ehdotuksen neuvoston suositukseksi tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä.

Komissio tukee myös eurooppalaista opiskelijakorttialoitetta, jonka on määrä helpottaa opiskelutietojen vaihtoa, sekä Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymiä, joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä sekä opetuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden laatua.