Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eurooppalainen digitaalisen koulutuksen keskus

Digitaalisen koulutuksen toimintaohjelman (2021–2027) laatimisen yhteydessä järjestettiin laajoja sidosryhmäkuulemisia, joista kävi ilmi, että digitaalisen koulutuksen alalla tarvitaan lisää yhteistyötä ja vuoropuhelua. 

Lisäksi nostettiin esiin se, että digitaalinen koulutuspolitiikka, tutkimus ja niiden toteuttamiskäytännöt vaihtelevat EU:n eri alueilla, minkä katsottiin hidastavan alan kehitystä. Monet digitaaliseen koulutukseen liittyvät rakenteelliset ongelmat vaikuttavat myös muissa yhteyksissä ja muilla aloilla.

Eurooppalainen digitaalisen koulutuksen keskus haluaa ratkaista nämä haasteet tuomalla yhteen digitaalisen koulutuksen parissa työskentelevät ja tarjoamalla tämän yhteisön käyttöön alustan tiedon jakamiselle ja yhteistyölle.

Tavoitteet  

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta vuonna 2020 annetun tiedonannon mukaisesti eurooppalaisen digitaalisen koulutuksen keskuksen tehtävänä on

 • tukea EU-maita perustamalla digitaalista koulutusta koskevien kansallisten neuvontapalvelujen verkosto, jotta voidaan vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä
 • yhdistää digitaalista koulutusta koskevat kansalliset ja alueelliset aloitteet ja strategiat sekä tuoda yhteen kansalliset viranomaiset, yksityissektori, asiantuntijat, koulutuksen tarjoajat ja kansalaisyhteiskunta eri toimien avulla
 • seurata toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja digitaalisen koulutuksen kehittämistä Euroopassa muun muassa EU:n tukemien hankkeiden tulosten välityksellä
 • jakaa hyviä käytäntöjä edistämällä tutkimuskokeiluja ja empiirisen näytön järjestelmällistä keräämistä ja analysointia, osittain vertaisoppimisen avulla 
 • tukea monialaista yhteistyötä ja uusia malleja digitaalisten koulutussisältöjen saumatonta vaihtoa varten; näissä toimissa keskitytään muun muassa yhteentoimivuuteen, laadunvarmistukseen, ympäristökestävyyteen, saavutettavuuteen ja osallisuuteen samalla kun huomioidaan digitaalista koulutusta koskevat yhteiset EU-normit
 • tukea toimintapolitiikan ja käytännön ketterää kehittämistä toimimalla digitaalisen koulutuksen think-and-do-ajatushautomona ja ottamalla sidosryhmät mukaan käyttäjälähtöiseen innovointiin digitaalisen koulutuksen hackathon -tapahtuman välityksellä.

Miten tavoitteet saavutetaan?

Tavoitteiden saavuttamiseksi eurooppalainen digitaalisen koulutuksen keskus tarjoaa

 • digitaalisen koulutuksen toimintayhteisön
 • kansallisten neuvontapalvelujen verkoston, joka mahdollistaa yhteistyön digitaalisen koulutuspolitiikan täytäntöönpanossa
 • uuden digitaalisen koulutuksen resurssikeskuksen (Support, Advanced Learning and Training Opportunities, SALTO)
 • mahdollisuuden ehdottaa ratkaisuja digitaalisen koulutuksen haasteisiin digitaalisen koulutuksen hackathon -tapahtumassa

Toimintayhteisö

 • tarjoaa monialaista tietoa – yhteisö jakaa digitaalista koulutusta koskevan asiantuntemuksensa, parhaat käytäntönsä ja ratkaisunsa eri koulutusaloille, edistää keskustelua, yhdessä luomista ja yhteisiä toimia
 • jakaa ja kartoittaa osaamista – kannustaa vaihtoihin ja yhteistyöhön sekä tiedon jakamiseen ja kartoittamiseen
 • nopeuttaa digitaalisen koulutuksen käytäntöjen ja ratkaisujen käyttöönottoa – vauhdittaa digitaalisten innovaatioiden hyödyntämistä koulutuksessa 

Kansallisten neuvontapalvelujen verkosto

 • yhdistää ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaa ohjausta digitaaliseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä EU-maiden välillä ja kaikilla koulutusasteilla
 • edistää digitaalisen koulutuksen vertaistukea

Digitaalisen koulutuksen resurssikeskus SALTO

 • tarjoaa ohjausta ja koulutusta kansallisten toimistojen henkilöstölle
 • etsii, vaihtaa ja kerää esimerkkejä parhaista käytännöistä, joko hankkeiden puitteissa tai täytäntöönpanoelimissä, ja julkaisee käytäntöjä koskevia tietoja
 • tarjoaa ohjeita ja välineitä tuensaajille ja -hakijoille

Keskeiset toimet

Sidosryhmäkuulemiset (2021)

Tehdessään ehdotusta digitaalisen koulutuksen keskukseksi Euroopan komissio hyödynsi tarkasti palautetta, jota se sai uutta digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa 2021–2027 koskevasta avoimesta julkisesta kuulemisesta. 

Lisäksi, samoin kuin digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä, komissio on kuullut digitaalisen koulutuksen keskuksen suunnittelussa useita sidosryhmiä. Se järjesti kolme verkkokuulemista seuraaville ryhmille:

 • Digitaalista koulutusta käsittelevä ET 2020 -työryhmä: Oppimista, opettamista ja arviointia käsittelevä työryhmä (WG DELTA) – 25.2.2021
 • sidosryhmät, jotka osallistuivat digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa koskevaan avoimeen julkiseen kuulemiseen – 1.3.2021
 • kaikki digitaalisen koulutuksen keskuksesta kiinnostuneet sidosryhmät – 5.3.2021

Sidosryhmien kuulemisissa käytiin avointa vuoropuhelua keskuksen tärkeimmistä ominaisuuksista ja sidosryhmien tukitarpeista. Lisäksi tutkittiin, miten eri sidosryhmät voisivat osallistua keskuksen toimintaan. 

Toimintayhteisön kehittäminen (2021–2022)

Toimintayhteisön perustamiseen ja kehittämiseen tähtäävä työ alkoi vuonna 2021 julkaistulla tarjouspyynnöllä toimintayhteisön moderoinnin ja kuratoinnin tukipalvelujen hankkimiseksi.

Toimintayhteisön perustaminen alkoi helmikuussa 2022. Lyhyen pilotointi- ja testausvaiheen jälkeen eurooppalaiseen digitaalisen koulutuksen keskukseen voi nyt rekisteröityä eurooppalaisen koulutusalueen portaalin kautta.

Jos haluat tehdä yhteistyötä, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja kehittää ratkaisuja kaikkien koulutusalojen sidosryhmien kanssa, rekisteröidy eurooppalaisen digitaalisen koulutuksen keskukseen.

Kansallisten neuvontapalvelujen verkosto

Lokakuusta 2021 alkaen Euroopan komissio on tukenut kansallisten neuvontapalvelujen verkoston suunnittelua. Verkostoon kuuluu kansallisia tai alueellisia tahoja, joiden pääasiallisena tehtävänä on digitaalisen koulutuspolitiikan toimeenpano.

Näihin sisältyy toimeenpanovirastoja, kansallisten ministeriöiden osastoja, joilla on selkeä toimeksianto edistää digitaalista koulutusta, sekä kansallisia ja alueellisia elimiä, jotka panevat täytäntöön digitaalista koulutusta koskevaa politiikkaa. 

Verkosto helpottaa digitaaliseen koulutukseen liittyvää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä maiden välillä. 

SALTO

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2022 valmistelutyön uuden digitaalisen koulutuksen SALTO-resurssikeskuksen (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) luomiseksi. Sen resursseilla tuetaan Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen työtä ohjelman digitaalisen ulottuvuuden toteuttamiseksi. Uuden SALTO-verkoston täytäntöönpanijaksi valittiin Suomen kansallinen toimisto, ja verkosto aloitti toimintansa elokuussa 2022. 

Aikataulu 

 • maaliskuu 2020–maaliskuu 2021 – sidosryhmäkuulemiset, mukaan lukien avoin julkinen kuuleminen  
 • lokakuu 2021 – kansallisten neuvontapalvelujen verkoston ensimmäinen kokous 
 • helmikuu 2022 – eurooppalaisen digitaalisen koulutuksen keskuksen toimintayhteisön perustamistoimet aloitettiin
 • kesäkuu 2022 – rekisteröityminen keskuksen toimintayhteisöön avattiin
 • elokuu 2022 – SALTO-verkoston toiminnan aloitus

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä 

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostitse: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu ja EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.

 

Aiheeseen liittyvää