Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen keskus

Digitaalisen koulutuksen toimintaohjelman (2021–2027) laatimisen yhteydessä järjestettiin laajoja sidosryhmäkuulemisia, joissa korostettiin, että digitaalisen koulutuksen alalla tarvitaan lisää yhteistyötä ja vuoropuhelua. 

Lisäksi nostettiin esiin se, että digitaalinen koulutuspolitiikka, tutkimus ja niiden toteuttamiskäytännöt vaihtelevat EU:n eri alueilla, minkä katsottiin heikentävän alan kehitystä. 

Lisäksi siirtyminen etäopetukseen toi esiin digitaaliseen koulutukseen liittyviä rakenteellisia ongelmia, jotka kertovat kehitystarpeista koulutusjärjestelmän tasolla.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi komissio perustaa digitaalisen koulutuksen keskuksen (Digital Education Hub). Keskus kuuluu Eurooppalainen koulutusalue -portaaliin, jonka odotetaan käynnistyvän vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Keskus tuo näkyvyyttä toimintayhteisönsä tuotoksille, toimii tilana tiedonvaihdolle ja varmistaa synergiat eurooppalaisen koulutusalueen kanssa. Keskuksen kehittämisestä vastaa sidosryhmäyhteisö, jota keskus edustaa.

Tavoitteet

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta vuonna 2020 annetun tiedonannon mukaisesti digitaalisen koulutuksen keskuksen tehtävänä on

 • tukea EU:n jäsenvaltioita perustamalla digitaalista koulutusta koskevien kansallisten neuvontapalvelujen verkosto, jotta voidaan vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä,
 • yhdistää digitaalista koulutusta koskevat kansalliset ja alueelliset aloitteet ja strategiat sekä tuoda yhteen kansalliset viranomaiset, yksityissektori, asiantuntijat, koulutuksen tarjoajat ja kansalaisyhteiskunta eri toimien avulla,
 • seurata toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja digitaalisen koulutuksen kehittämistä Euroopassa muun muassa EU:n tukemien hankkeiden tulosten välityksellä,
 • jakaa hyviä käytäntöjä edistämällä tutkimuskokeiluja ja empiirisen näytön järjestelmällistä keräämistä ja analysointia, osittain vertaisoppimisen avulla, 
 • tukea monialaista yhteistyötä ja uusia malleja digitaalisten koulutussisältöjen saumatonta vaihtoa varten; näissä toimissa keskitytään muun muassa yhteentoimivuuteen, laadunvarmistukseen, ympäristön kestävyyteen, saavutettavuuteen ja osallisuuteen samalla kun huomioidaan digitaalista koulutusta koskevat yhteiset EU-normit,
 • tukea toimintapolitiikan ja käytännön ketterää kehittämistä toimimalla digitaalisen koulutuksen think-and-do-ajatushautomona ja ottamalla sidosryhmät mukaan käyttäjälähtöiseen innovointiin digitaalisen koulutuksen hackathon -tapahtuman välityksellä.

Miten tavoitteet saavutetaan?

Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, digitaalisen koulutuksen keskus (muun toiminnan ohella)

 • perustaa toimintayhteisön (Community of Practice, CoP) ja kehittää sitä eteenpäin, 
 • perustaa kansallisten neuvontapalvelujen verkoston (National Advisory Services, NAS), jonka tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä ja välittää tietoa, dataa ja vaihtoehtoja politiikkojen, tutkimuksen ja käytäntöjen tueksi, 
 • kerää esimerkkejä parhaista käytännöistä uuden digitaalisen koulutuksen resurssikeskuksen (Support, Advanced Learning and Training Opportunities, SALTO) toiminnan kautta

Toimintayhteisö

 • toimii monialaisena alueena – yhteisö jakaa digitaalista koulutusta koskevan asiantuntemuksensa, parhaat käytäntönsä ja ratkaisunsa eri koulutusaloille; edistää keskustelua, yhteistyötä ja -toimintaa
 • jakaa ja kartoittaa osaamista – kannustaa vaihtoihin ja yhteistyöhön sekä tiedon jakamiseen ja kartoittamiseen
 • nopeuttaa digitaalisen koulutuksen käytäntöjen ja ratkaisujen käyttöönottoa – vauhdittaa digitaalista innovointia koulutuksessa 

Kansallisten neuvontapalvelujen verkosto (NAS)

 • yhdistää ”ylhäältä alaspäin” ja ”alhaalta ylöspäin” suuntautuvaa ohjausta digitaaliseen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä edistämällä vuoropuhelua kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien välillä 
 • välittää tietoa koko keskuksen käyttöön ja strategiseen vuoropuheluun digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä

Digitaalisen koulutuksen resurssikeskus SALTO

 • tarjoaa ohjausta ja koulutusta kansallisten toimistojen henkilöstölle
 • etsii, vaihtaa ja kerää esimerkkejä parhaista käytännöistä, joko hankkeiden puitteissa tai täytäntöönpanoelimissä, ja julkaisee käytäntöjä koskevia tietoja
 • tarjoaa ohjeita ja välineitä tuensaajille ja -hakijoille

Keskeiset toimet vuonna 2021

Yhteisön toiminta 

Sidosryhmien kuuleminen

Tehdessään ehdotusta digitaalisen koulutuksen keskukseksi komissio hyödynsi tarkasti palautetta, jota se sai uutta digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa 2021–2027 koskevasta avoimesta julkisesta kuulemisesta. 

Lisäksi, samoin kuin digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä, digitaalisen koulutuksen keskuksen suunnittelussa on kuultu useita sidosryhmiä. Näitä olivat muun muassa

 • Digitaalista koulutusta käsittelevä ET 2020 -työryhmä: Oppimista, opettamista ja arviointia käsittelevä työryhmä (WG DELTA) – 25. helmikuuta 2021
 • sidosryhmät, jotka osallistuivat digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa koskevaan avoimeen julkiseen kuulemiseen – 1. maaliskuuta 2021
 • kaikki digitaalisen koulutuksen keskuksesta kiinnostuneet sidosryhmät – 5. maaliskuuta 2021

Sidosryhmien kuulemisissa käytiin avointa vuoropuhelua keskuksen tärkeimmistä ominaisuuksista ja sidosryhmien tukitarpeista. Lisäksi tutkittiin, miten eri sidosryhmät voisivat osallistua keskuksen toimintaan. 

Toimintayhteisö

Toimintayhteisön perustoiminnot ja toimien kehittäminen aloitetaan vuonna 2021. Keskuksen keskeisenä tehtävänä on toimintayhteisön kehittäminen. 

Tuleva Eurooppalainen koulutusalue -portaali tuo näkyvyyttä toimintayhteisön tuotoksille ja toimii keskuksen tiedonvaihtoalustana. 

Kansalliset neuvontapalvelut

Komissio tukee vuoden 2021 aikana kansallisten neuvontapalvelujen verkoston suunnittelua. Verkostoon kuuluu jäsenvaltioiden organisaatioita tai osastoja, jotka antavat neuvontaa digitaaliseen koulutukseen liittyvissä asioissa ja tukevat digitaalisen koulutuksen toteuttamista jäsenvaltioissa. 

Verkosto helpottaa digitaaliseen koulutukseen liittyvää tiedonvaihtoa ja rajat ylittävää yhteistyötä. 

Kansallisten neuvontapalvelujen verkosto voi tukea myös muita digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan kuuluvia aloitteita, kuten strategista vuoropuhelua digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä.

Suunnittelutyöpaja

Marraskuussa 2021 järjestetään suunnittelutyöpaja, jossa pohditaan mahdollisia ratkaisuja digitaalisen koulutuksen haasteisiin. Ratkaisujen pohjalta kootaan digitaalisen koulutuksen yhteisö. 

Aikataulu 

Toiminta alkaa vuonna 2021 ja jatkuu vuoteen 2027.

 • Maaliskuu 2020 – maaliskuu 2021 – sidosryhmäkuulemiset, mukaan lukien avoin julkinen kuuleminen
 • Syyskuu 2021 – kansallisten neuvontapalvelujen ensimmäinen kokous 
 • Marraskuu 2021 – suunnittelutyöpaja 
 • Tammikuu 2022 – digitaalisen koulutuksen keskus avataan

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä 

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostitse: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä @EUDigitalEdu ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.


Yläkuva: © Euroopan unioni, 2021.