Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eurooppalainen lähestymistapa mikrotutkintoihin

Joustavia ja osallistavia koulutusmahdollisuuksia

Mikrotutkinto on todistus oppimistuloksista, jotka opiskelija on hankkinut lyhyen ja avoimesti arvioidun kurssin tai moduulin perusteella. Mikrotutkintoja voi suorittaa paikalla, verkossa tai monimuoto-opetuksena. 

Tällainen tutkinto tarjoaa joustavuutensa ansiosta ihmisille, myös kokopäivätyötä tekeville, enemmän koulutusmahdollisuuksia.

Mikrotutkinnot ovat erittäin joustava ja osallistava koulutusmuoto, joka mahdollistaa taitojen ja pätevyyksien hankkimisen kohdennetusti.

Mikrotutkintoja tarjoavat ammattioppilaitokset, korkeakoulut ja yksityiset organisaatiot.

Ne voivat olla erityisen hyödyllisiä ihmisille, jotka haluavat

  • kehittää osaamistaan, mutta eivät halua suorittaa kokonaista korkea-asteen koulutusohjelmaa,
  • hankkia täydennys- tai uudelleenkoulutusta vastatakseen työmarkkinoiden tarpeisiin tai kehittyäkseen ammatillisesti työssään.

Julkinen kuuleminen

Euroopan komissio käynnisti 20.4.2021 julkisen kuulemisen eurooppalaisesta lähestymistavasta mikrotutkintoihin elinikäisen oppimisen ja työllistyvyyden tukemiseksi. Kuuleminen kestää 12 viikkoa.

Sen tavoitteena on kerätä ideoita mikrotutkintoja koskevan yhteisen määritelmän kehittämiseksi, niiden laatua ja avoimuutta sääntelevien EU:n vaatimusten laatimiseksi ja instituutioiden, jäsenmaiden ja EU:n tasolla toteuttavien toimien määrittämiseksi.

Julkinen kuuleminen päättyy 13.7.2021 klo 23.59 Keski-Euroopan aikaa.

Osallistu julkiseen kuulemiseen ja kerro mielipiteesi! 

Miksi tarvitaan eurooppalaista lähestymistapaa?

Yhä useampien eurooppalaisten on päivitettävä osaamistaan, taitojaan ja pätevyyttään paikatakseen puutteita muodollisessa koulutuksessa ja täyttääkseen nopeasti muuttuvien yhteiskuntien ja työmarkkinoiden tarpeet. 

Myös elpyminen covid-19-pandemiasta ja tarve nopeuttaa vihreää ja digitaalista siirtymää edellyttävät sitä, että ihmiset hankkivat täydennys- tai uudelleenkoulutusta.

Olemassa olevien taitojen ylläpitäminen ja uusien taitojen hankkiminen ovat olennaisen tärkeitä myös siksi, että ihmiset voisivat osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan. Näin voidaan myös tukea jatkuvaa henkilökohtaista, sosiaalista ja ammatillista kehittymistä ja edistää työllistettävyyttä ja sosioekonomista innovointia.  

Mikrotutkinnoista ei kuitenkaan saada täyttä hyötyä, jos niiden laatua, avoimuutta, rajatylittävää vertailukelpoisuutta, tunnustamista ja siirrettävyyttä ei voida varmistaa yhteisten vaatimusten avulla.

Sen vuoksi komissio pyrkii laatimaan mikrotutkintojen yhteisen määritelmän ja niitä koskevat eurooppalaiset vaatimukset, jotka ovat tutkinnot myöntävistä tahoista riippumattomia ja perustuvat mahdollisuuksien mukaan olemassa oleviin välineisiin. 

Aikomus luoda eurooppalainen lähestymistapa mikrotutkintoihin esitettiin seuraavissa asiakirjoissa:

Mikrotutkintoja käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän suositukset

Komissio perusti keväällä 2020 väliaikaisen neuvoa-antavan ryhmän, johon kuuluu korkeakoulutuksen asiantuntijoita ja toimijoita, laadunvarmistuselinten jäseniä ja vierailevia puhujia eri puolilta Eurooppaa.

Ryhmä järjesti kolme virtuaalista kokousta 26.5. ja 17.9.2020 välisenä aikana ja ehdotti yhteistä eurooppalaista määritelmää, yhteisiä ominaisuuksia ja toimintasuunnitelmaa.

Suunnitelmassa esitetään ehdotuksia toimiksi, joita tarvitaan Euroopan ja kansallisella tasolla eurooppalaisen lähestymistavan kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, sekä aikataulu.

Toimintasuunnitelmassa keskitytään seuraaviin toimiin:

  • laaditaan yhteiset eurooppalaiset laatu- ja avoimuusvaatimukset yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa (koulutusyhteisö, työmarkkinatoimijat ja -osapuolet, nuorisojärjestöt, kansalaisyhteiskunta, kauppakamarit ja työnantajat kaikissa EU-maissa ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen maissa)
  • harkitaan mikrotutkintojen sisällyttämistä kansallisiin tutkintojen viitekehyksiin ja mahdollista viittausta eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen
  • laaditaan luettelo luotettavista koulutuksen tarjoajista ja edistetään laadunvarmistusprosesseja
  • pohditaan mahdollisuuksia hyödyntää eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää (ECTS) mikrotutkintojen yhteydessä muilla koulutustasoilla ja aloilla
  • laaditaan suuntaviivat tunnustamisen nopeuttamiseksi mukauttamalla nykyisiä validointi- ja tunnustamisvälineitä tai kehittämällä uusia
  • helpotetaan yksityishenkilöiden mahdollisuuksia tallentaa ja esittää mikrotutkintonsa Europass-järjestelmän ja sen digitaalisten osaamistodistusten sekä eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen kautta
  • parannetaan mikrotutkintojen avulla elinikäisten oppimismahdollisuuksien saatavuutta varmistamalla parempi läpäisevyys koulutusalojen välillä ja huolehtimalla siitä, että oppijat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, laajentamalla neuvontapalveluja ja tarjoamalla niiden tueksi ajantasaista tietoa työmarkkinoista
  • tarjotaan EU:n tukea Erasmus+ -ohjelman ja rakennerahastojen kautta korkeakoulutukselle, ammatilliselle koulutukselle, muille oppilaitoksille ja koulutuksen tarjoajille mikrotutkintojen käytön edistämiseksi.

Ehdotetuissa toimissa keskitytään pääasiassa korkeakoulutukseen. Lisäksi käsitellään muita koulutuksen tasoja ja aloja.

Seuraavat vaiheet

Kuulemisen tuloksia on tarkoitus hyödyntää laajemmissa kuulemisissa, jotka kattavat kaikki koulutusalat. Tavoitteena on laatia neuvoston suositus mikrotutkinnoista elinikäisen oppimisen ja työllistettävyyden tukemiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.


Yläkuva: © Euroopan unioni, 2020.