Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Õppematerjalid koroonaviiruse ajal: ELi rahastusega projektid

ELi rahastusega projektid*

EduHack

EduHack on suutlikkuse suurendamise programm ülikoolide õppejõududele, kes soovivad õppida, kuidas luua digipõhiseid õpikogemusi ning katsetada uuenduslikke lähenemisviise ja vahendeid. 
EduHack

Penji protects the planet

Mängupõhine õppevahend, mis aitab alg- ja põhikooliõpilastel mõista keskkonnasäästlikkuse olulisust.
Penji protects the planet (vajalik rakenduse allalaadimine)

Bio talent

Kooskõlas aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidega on projekti „Bio talent“ raames töötatud välja bioloogilist mitmekesisust käsitlev innovaatiline ja kombineeritud e-koolitusprogramm.

BINGO

Kaks õppevideot, milles selgitatakse biotõrje meetodeid, kasutades animafilmi elemente ja muljetavaldavaid lähivõtteid väikestest putukatest. Projekti rahastati ELi Marie Skłodowska-Curie meetme kaudu.
BINGO

Videosari „Yummy Physics“

Vaadake toidufüüsikat käsitlevat videosarja. Seda projekti rahastati ELi Marie Skłodowska-Curie meetme kaudu.
Yummy Physics (videosari)

Võrgustik „Sundial“

Võrgustik on koostanud viis põhikooli õpilastele mõeldud astronoomiatundi, mis on kättesaadavad inglise ja hollandi keeles. Iga tunni jaoks on kättesaadavad ka õppe-eesmärgid ja prinditavad materjalid. Sundial sai rahastust ELi Marie Skłodowska-Curie meetme kaudu.

Open Mind

Projekti „Open Mind“ eesmärk on edendada sotsiaalset ettevõtlust naisõppurite ja äriõpingute taustata üliõpilaste seas uuendusliku ja mängulise avatud veebikursuse kaudu.
Open Mind

Moby Click

Tehnoloogiapõhise õppe arengut toetavad e-õppe materjalid.
Moby Click (võib olla vajalik registreeruda)

Code n’ Social

Interaktiivne õppeplatvorm, mis pakub vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele inimestele juurdepääsu kvaliteetsele IKT-õppele, sh programmeerimine ja põhilised tehnoloogilised oskused.
Code n’ Social (vajalik registreerumine)

Projekt CREATIONS

ELi rahastatava projekti CREATIONS raames arendatakse loovat ja kaasahaaravat lähenemist teadusharidusele, mis põhineb kunstil. 
Projekt CREATIONS (võib olla vajalik registreeruda)

Algatus „Go-Lab“

Algatus „Go-Lab“ aitab koolides pakutavas teadushariduses kasutada veebilaboratooriume ja uurimusõppe rakendusi. Algatust rahastati ELi programmist „Horisont 2020“.
Algatus „Go-Lab“

Projekt „Scientifix“

Scientifix edendab ja toetab loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika õpetajate ning haridusalaste uuringute läbiviijate, poliitikakujundajate ja muude kõnealuste valdkondade haridustöötajate ELi-ülest koostööd. Algatust rahastati ELi programmist „Horisont 2020“.

Projekt „Up2U“

Selle projekti eesmärk on edendada keskkoolides e-õpet, pakkudes selleks õpikeskkonda ja vahendeid, mille abil saab luua kursuseid, salvestada sisu ja osaleda tundides eemalt. „OpenUp2U“ on projekti „Up2U“ raames käivitud algatus. Projekti rahastati ELi programmist „Horisont 2020“. 
Algatus „OpenUp2U“

Keeleõppematerjalid**

Euroopa Komisjon teeb koostööd Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskusega (ECML), et edendada mitmekeelsust ja tagada kõigile õppijatele, sealhulgas kõige haavatavamatele, juurdepääs kvaliteetsele keeleõppele. Tutvuge keeleõppijatele, lapsevanematele ja õpetajatele mõeldud õppematerjalidega.

Toy project

Veebikursuse „Vanad ja noored üheskoos: põlvkondadevaheline lähenemisviis“ eesmärk on viia kokku eakad ja väikelapsed (4–8-aastased), et jagada teadmisi, oskusi ja väärtusi ning veeta koos lõbusalt aega.
Toy project

Mutual Open and Online Skills (MOOS)

Projekti eesmärk on suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja avatud õppematerjalide kasutamist Euroopa keskkoolide õppekavas ning edendada seeläbi uusi lähenemisviise õppimisele.
õppeplatvorm MOOS (vajalik registreerumine)

Euroopa kaugõppe- ja e-õppe võrgustik (EDEN)

Võrgustik toetab teadmiste vahetamist ning kaugõppe ja e-õppe spetsialistide üksteisemõistmist. Selle ülesandeks on edendada asjakohaseid strateegiaid ja tavasid nii Euroopas kui ka mujal maailmas.
EDEN

Euroopa kaugõppe ülikoolide ühendus (EADTU)

Euroopa kaugõppe ülikoolide ühendus (EADTU) on Euroopa juhtiv veebipõhise, avatud ja paindliku kõrghariduse ühendus. Sellel on keskne koht Euroopa ülikoolide moderniseerimiskavas.


* Kui ei ole märgitud teisiti, rahastati projekte ELi programmi „Erasmus+“ raames. 
** Euroopa Komisjon kaasrahastas programmi „Erasmus+“ kaudu projekti „Keeleõpet ja keelte õpetamist toetav info- ja sidetehnoloogia (ICT-REV)“ ning algatust „Mitmekeelsete klasside toetamine“.

Seotud lingid

Programm „Erasmus+“: koroonaviiruse tagajärjed

Uurige, kuidas on koroonaviiruse pandeemia mõjutanud programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse tegevust, milliseid muudatusi on tehtud ja millised toetused on saadaval.
Korduma kippuvad küsimused osalejatelt ja toetusesaajatelt

Marie Skłodowska-Curie meede: koroonaviiruse tagajärjed

Euroopa Komisjon teeb kõik endast oleneva, et anda ajakohastatud teavet koroonaviiruse pandeemia mõju kohta Marie Skłodowska-Curie meetme stipendiaatidele ja projektidele.
Koroonaviirus: teave Marie Skłodowska-Curie meetme kogukonnale

Programmi „Erasmus+“ projektitulemuste platvorm

Uudset avatud ja kaugõpet edendavad materjalid ja vahendid, mis on loodud programmist „Erasmus+“ rahastatud projektide raames.
„Erasmus+“ projektitulemuste platvorm