Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nõukogu soovitus tervikliku keeleõppekäsituse kohta

Keeleoskus on oluline osa ambitsioonikast visioonist luua Euroopa haridusruum. Võõrkeeleoskus ei ole mitte ainult vajalik pädevus välismaal õppimiseks, vaid seda on vaja ka üha rahvusvahelisemaks muutuval tööturul edu saavutamiseks. Tänu keeleõppele avastavad inimesed muid kultuure ja laiendavad oma silmaringi.

Uuringud aga näitavad, et ELi liikmesriigid ei täida piisavalt kiiresti Euroopa haridusruumi loomiseks vajalikku eesmärkki, mille kohaselt peaks iga eurooplane olema võimeline alates varasest east rääkima kahte võõrkeelt.

Õpilaste keeleoskuse tase kohustusliku haridustee lõpus on ELis keskmiselt madal ning liikmesriikide vahel on suured erinevused. 

Kuna õpiränne on Euroopas üha aktiivsemaks muutumas ning kolmandatest riikidest saabub ELi õppima üha rohkem õpilasi, on mitmekeelsus vaja kinnistada Euroopa projekti keskmesse.

Komisjon on teinud ettepaneku keelte õpetamist ja õppimist käsitleva tervikliku lähenemisviisi kohta. Ettepaneku eesmärgid on järgmised:

  • edendada keeleõpet, et saavutada kohustusliku haridustee lõpuks konkreetsed pädevustasemed, mis põhinevad Euroopa Nõukogu Euroopa keeleõppe raamdokumendil;
  • lisada hariduse ja koolituse valdkonda keeleteadlikkuse kontseptsioon, mis pakub kaasavat keeleõppe raamistikku ja võtab arvesse õppurite erinevat keeleoskust;
  • tagada, et rohkem keeleõpetajaid saaks välismaal õppimise võimalustest osa;
  • määrata kindlaks ja edendada uuenduslikke, kaasavaid ja mitmekeelseid õpetamismeetodeid, kasutades ELi vahendeid ja platvorme, nagu School Education Gateway ja eTwinning.

Pärast komisjoni ja ELi liikmesriikide vahel peetud läbirääkimisi võeti haridusministrite nõukogu nõupidamisel 22. mail 2019 Brüsselis vastu nõukogu soovitus tervikliku keeleõppekäsituse kohta.