Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kõrgharidus rändajatele ja pagulastele

Ülevaade

Komisjon rahastab projekte ja levitab edukaid tavasid rändajate ja pagulaste hariduse valdkonnas. Paljude koordineeritud algatuste hulgas on peamisteks teemadeks keelteoskus ja kvalifikatsioonide tunnustamine (eelkõige väljastpoolt ELi pärit isikute puhul).

Kõrgharidusasutuste toetamine

Erasmus+ programmist antakse projektipõhist toetust programmiriikide kõrgharidusasutustele ja partnerriikidele üle kogu maailma, sealhulgas riikidele, mis on peamised Euroopasse suunduva rände allikad. Kõrgharidusasutuste jaoks on eriti asjakohased kahte liiki projektid: 

Üliõpilaste toetamine

Euroopa Komisjon on võimaldanud 100 000 pagulasele ja äsja saabunud rändajale juurdepääsu veebipõhisele keeletoele. Selle algatuse eesmärk on aidata inimestel integreeruda neid vastuvõtvasse ühiskonda, andes võimaluse õppida kohalikku keelt. 

Inspireerivad projektid

Erasmus+ programmil on kõrghariduse ja pagulaste valdkonnas palju inspireerivaid projekte. Nendega saab tutvuda Erasmus+ projektitulemuste platvormi vahendusel. Platvorm sisaldab teavet paljude projektide kohta, mille abil on toetatud rändajate ja pagulaste integreerimist ELi.

Mõned näited komisjoni toetavatest projektidest, mille eesmärk on parandada pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamist, on järgmised. 

  • Euroopa akadeemilise tunnustamise riiklike infokeskuste võrgu ning diplomite ja tunnistuste akadeemilise tunnustamise riiklike infokeskuste (ENIC-NARIC) suunised kvalifikatsioonide hindajatele on abiks pagulaste esitatud kvalifikatsioonide tunnustamisel.
  • Euroopa kvalifikatsioonide tunnustamise käsiraamat kõrgharidusasutustele, mis on abiks kvalifikatsioonide hindajatele. See on välja töötatud Euroopa kvalifikatsioonide tunnustamise ala (EAR) käsitleva projekti raames. Käsiraamatus on esitatud ühised standardid ja selged juhised kõigi väliskvalifikatsioonide tunnustamisega seotud aspektide kohta. Käsiraamatu eesmärk on anda kvalifikatsioonide hindajatele kõrgharidusasutustes praktiline vahend, mis aitaks neil kohaldada tunnistuste tunnustamise Lissaboni konventsiooni põhimõtteid (sealhulgas pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamise põhimõtteid).
  • Teave akadeemilise tunnustamise menetluste kohta töötada või õppida soovivate pagulasüliõpilaste ja pagulastest ülikoolilõpetanute puhul.
  • Töövahend, mis aitab hindajatel kasutusele võtta õiglaseid ja sujuvamaid menetlusi pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamiseks. Töövahendis esitatakse asjakohaste kolmandate riikide haridussüsteemide profiilid, e-õppe moodulid ja üksikasjalikud suunised tõhusate meetmete kasutuselevõtmiseks. 
  • Jätkuprojektis REACT (pagulased ja tunnustamine), mida rahastatakse samuti Erasmus+ programmi raames, osalevad ENIC-NARICi tunnustamise infokeskused Euroopas ja Kanadas, valitud Euroopa kõrgharidusasutused, Euroopa Ülikoolide Ühendus, Euroopa üliõpilaste liit ja KIRON Open Higher Education for Refugees (avatud kõrgharidus pagulastele). 

Teadlaste toetamine

Programmi „Horisont 2020“ Marie Skłodowska-Curie meetmed (MSCA) võimaldavad kvaliteetset koolitust ja karjäärivõimalusi Euroopas mis tahes kodakondsusega teadlastele, kes teevad tööd doktorikraadi või järeldoktoriõppe kraadi saavutamiseks. 

Põgenikest teadlased (näiteks pagulasstaatusega teadlased), kelle õpingud on katkenud, saavad kasu programmi erinevatest elementidest, näiteks:

  • karjäärijätkamise komisjon, mis toetab doktorikraadiga teadlasi nende teaduskarjääri jätkamisel Euroopas. Komisjon on mõeldud neile, kes ei ole vähemalt ühe aasta jooksul mis tahes põhjusel teadustööd teinud. Lisateavet võite leida taotlejatele mõeldud juhendist;
  • Marie Skłodowska-Curie meetmete kõlblikkuskriteeriumid, mille eesmärk on piirata rahastamisega seotud puudusi nende teadlaste puhul, kes on peatanud oma teadustöö pagulasseisundi taotlemisel. Aega, mis on veedetud riigis pagulasseisundi saamise ootel, ei arvestata vastuvõtva organisatsiooni riigis elamise või töötamise ajana. See võimaldab pagulastest teadlastel taotleda MSCA individuaalgranti neid vastuvõtvas riigis.
  • Doktoriõppe eel- ja järelkoolitusi võimaldavaid organisatsioone julgustatakse võtma kasutusele meetmeid, mis parandavad põgenikest teadlaste integreerimise väljavaateid.

Alates 1. septembrist 2019 rahastatakse Marie Skłodowska-Curie meetmete raames ohus olevate teadlaste koordineerimis- ja toetusmeedet. Projekt „InSPIREurope“ raames pannakse kokku kooskõlastatud valdkonnaülene üleeuroopaline liit ohus olevate teadlaste jaoks. See hõlbustab riikidevahelist koostööd peamiste sidusrühmade vahel üle kogu Euroopa, et suurendada ohus olevate teadlaste võimalusi nii akadeemilises kui ka muudes valdkondades. 

Marie Skłodowska-Curie meetmete raames rahastatakse ka mitut teadusprojekti, mis laiendavad meie arusaamist sundrändest.