Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Keskkonnasäästlikkuse alane haridus

Selleks et edendada Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide poliitikaalast koostööd ja teabevahetust rohepööret toetava hariduse ja koolituse valdkonnas, teeb Euroopa Komisjon 2021. aastal järgmist:

  • esitab ettepaneku nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse keskkonnasäästlikkuse alast haridust; 
  • töötab välja Euroopa kliimamuutuste ja kestliku arenguga seotud pädevusraamistiku;
  • algatab kliimaalast haridust edendava koalitsiooni.

Nii soovituse kui ka uue raamistiku eesmärk on aidata ELi liikmesriike nende jõupingutustes

  • anda õppijatele ja haridustöötajatele teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud selleks, et elada, töötada ja tegutseda keskkonnasäästlikkusse panustaval viisil;
  • toetada haridus- ja koolitusasutusi kestlikkuse lõimimisel õpetamisse ja õppimisse ning oma tegevuse kõigisse aspektidesse; 
  • integreerida keskkonnasäästlikkuse alane haridus kogu haridus- ja koolitussüsteemi.

Soovitus, mis on Euroopa haridusruumi ja ELi elurikkuse strateegia algatus, võib olla liikmesriikidele võrdlusaluseks selle kohta, kuidas haridus ja koolitus saavad aidata kaasa keskkonnahoidlikumale tulevikule. 

Komisjon kooskõlastab oma töö ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) käimasoleva tööga kestliku arengu alase hariduse valdkonnas ja 2030. aasta kestliku arengu eesmärkidega laiemalt.

Esmane analüüs osutab mitmele olulisele valdkonnale, mida soovituses võiks käsitleda:

  • valdkondadevahelises ja kiiresti arenevas keskkonnasäästlikkuse alase hariduse valdkonnas, mille eesmärk on võimestada ja julgustada tegutsema kõiki kodanikke, on ülimalt oluline elukestev õpe. Seepärast on väga tähtis töötada keskkonnasäästlikkuse alase hariduse jaoks välja elukestva õppe lähenemisviis ning edendada kõigi haridus- ja koolitussektorite koostööd; 
  • selleks et õppijad saaksid arendada keskkonnasäästlikkusega seotud pädevusi, on vaja interdistsiplinaarset ja kaasavat õppimist ja õpetamist ning koostööd;
  • õpetamise ja õppimise sidumine füüsilise (õppe)keskkonna, partnerluste ja kogukonnaga toetab tõhusalt keskkonnasäästlikkuse alast haridust õpitu ellurakendamise kaudu. Mõnes liikmesriigis on juba kasutusel kogu kooli hõlmav, klassiruumist kaugemale ulatuv lähenemisviis, kuid see ei ole veel laialt levinud. 

Pädevusraamistik

Kliimamuutuste ja kestliku arenguga seotud pädevusraamistiku eesmärk on luua ühine arusaam pädevustest, mida õppijad peavad arendama, ning nende kontseptuaalne mudel. 

Iga pädevusvaldkonna kohta esitatakse tasemed, mis ulatuvad teadlikkusest arusaamise ja tegutsemiseni. 

Raamistikuga kaasnevad ühised määratlused ja praktilised suunised võivad aidata liikmesriikide haridusvaldkonna sidusrühmadel kaasata õppijaid ja laiemat kogukonda panustama muutustesse, mis on vajalikud edukaks üleminekuks kliimaneutraalsusele ja kestlikule arengule. 

Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus tegi raamistiku ettevalmistamise toetamiseks ülevaate kestlikkusega seotud pädevusi käsitlevast kirjandusest. 

Ajakava 

Praegu valmistatakse ette nõukogu soovitust käsitlevat ettepanekut. 

18. juunil 2021 käivitas komisjon avaliku konsultatsiooni, et saada teavet ja ideid, millele tuginedes koostada ettepanek nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse keskkonnasäästlikkuse alast haridust ja mis peaks võetama vastu 2021. aasta lõpus.

Samuti konsulteeritakse hariduse ja keskkonna valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega. 

Kui komisjon on ettepaneku vastu võtnud, edastatakse see liikmesriikidele arutamiseks. Soovituse võtavad Euroopa Liidu Nõukogus lõplikult vastu ELi liikmesriikide haridusministrid. 

Keskkonnahoidlikku haridust toetav Erasmus+ 

Kestlikkus-, keskkonna- ja kliimaeesmärgid on kesksel kohal ka uues programmis „Erasmus+“: keskkonnahoidlikud tavad peavad olema lõimitud kõigisse projektidesse ning toetust roheliste kutseoskuste ja pädevuste arendamisele on suurendatud.