Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Keeleõpe varases eas

Millega on tegemist?

Laste varane kokkupuude võõrkeeltega võib kiirendada keelte omandamist, täiustada emakeeleoskust ning aidata kaasa paremate tulemuste saavutamisele ka muudes valdkondades. Seetõttu toetavad ELi riikide haridusministrid lastele vähemalt kahe võõrkeele õpetamist juba väga varasest east alates.

Miks on see vajalik?

Lisaks edasiseks õppeks aluse loomisele, võib varane keeleõpe mõjutada ka suhtumist teistesse keeltesse ja kultuuridesse. Just seepärast on Euroopa Komisjon korraldanud mitmeid algatusi varase keeleõppe edendamiseks ja edasiste uuringute toetamiseks asjaomases valdkonnas.

Mida on seni saavutatud?

Komisjonis on rühm, kuhu kuuluvad varase koolieelse ea keeleõppe valdkonna riiklikud eksperdid. Rühma liikmed vahetavad teavet eri riikide olukorra kohta ning töötavad välja soovitused ja suunised asjaomase poliitika rakendamiseks. Rühma töö ja arutelude tulemused avaldati 2011. aastal asjaomase poliitika käsiraamatus.

2018. aasta mais tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide kohta. Ettepanek põhineb varasemal selles valdkonnas tehtud tööl, eelkõige dokumendil „Alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistiku peamised põhimõtted“, mille riikide ekspertidest koosnev töörühm esitas 2014. aastal.

Millised on järgmised sammud?

Programm Erasmus+ loob uusi võimalusi strateegilisteks partnerlusteks varase keeleõppe valdkonnas.

Keeleõpe varases eas on teemaks ka Euroopa Komisjoni üldisemas strateegias alushariduse ja lastehoiu kohta.