Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Keeled majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks

Üksikisikute ja ettevõtjate edu toetamine

Hea keele- ja suhtlemisoskus on ülioluline nii inimeste kui ka ettevõtete edu jaoks.

ELi ettevõtjad ei jõua sageli ärilepingute sõlmimiseni kehva keeleoskuse ja puudulike teadmiste tõttu teiste kultuuride kohta. On selge, et mitmekeelsele suhtlusele on vaja strateegilist lähenemisviisi.

Võõrkeeli õppivad noored võivad õppida või saada koolitust välismaal. Lisaks sellele, et nad õpivad konkreetseid erialasid, parandavad nad ka oma keele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskust, milles tööandjad näevad kindlasti eelist.

ELi uuring Erasmuse üliõpilasvahetusprogrammi mõju kohta toob esile selle, et rahvusvahelise kogemusega ülikoolilõpetajad on üha rahvusvahelisemal tööturul edukamad.

Mida EL teeb keeleoskuse parandamiseks?

Selleks et aidata arendada oskusi, mida ELi kodanikud ja ettevõtjad praeguse tööturu kontekstis vajavad, teeb Euroopa Komisjon koostööd nii hariduse kui ka tööhõive valdkonna sidusrühmadega. Komisjoni hallatava ELi oskuste ülevaate kaudu annavad ELi riikide valitsused, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud oma panuse prognooside koostamisse selle kohta, milliseid oskusi (sh keeleoskusi) eri sektorites vajatakse. ELi oskuste ülevaade on selgeid, usaldusväärseid ja ajakohastatud tööturuvaldkonna andmeid sisaldav ELi platvorm.

  • Osana strateegiast „Euroopa 2020“ aitab oskuste, kompetentside, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaatori (ESCO) projekt tööandjaid ja üksikisikuid, kirjeldades, määrates kindlaks ja klassifitseerides ameteid, oskusi ja kvalifikatsioone, mis on ELi tööturu ning hariduse ja koolituse seisukohast olulised. Projekti toetab Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP).
  • Selleks et vastata nõudlusele spetsiaalsete lingvistide järele, kogub komisjon andmeid ka keeleoskuse, konkurentsivõime ja tööhõive vaheliste seoste kohta ELis korraldatud uuringute abil. Lisaks soovib komisjon tugevdada ülikoolide ja keeleteenuste tarbijate vahelisi kontakte, näiteks platvormi Translating Europe Forum vahendusel.
  • Komisjon koordineeris hiljuti ettevõtjate platvormi, mis toetas konkurentsivõime ja tööhõive suurendamisele suunatud keeleõppe strateegia edendamise võrgustikku CELAN. Selle eesmärk oli teha kindlaks ELi ettevõtjate ja töötajate keelevajadused ning pakkuda vahendeid nende rahuldamiseks.
  • Töörühm „Keeled ja tööhõive“ avaldas ka aruande mitmekeelse suhtlemisoskuse kohta tööturul.
  • Kahe hiljutise keeli ja tööhõivet käsitleva ELi põhjaliku aruande – Võõrkeeleoskuse ja tööhõive uuring ning Keeled ja tööhõive – tulemused näitavad, et keeleoskuse ja töö leidmise vahel on otsene seos. Nendes tõdeti, et võõrkeelte oskus on oluline tegur ELi kodanike ametialase arengu kujundamisel. Aruannetes analüüsitakse ka tööturu nõudlust võõrkeeleoskuse järele ning antakse soovitusi tööandjate ja töötajate toetamiseks.
  • Komisjon toetab keeli kui majanduskasvu mootorit ka programmi Erasmus+ kaudu.