Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse

Ülevaade

  • SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies – eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu) on ainult koolidele mõeldud abivahend, millega ei koguta isikuandmeid.
  • Kõik SELFIE kaudu esitatud vastused on anonüümsed. Küsimustele vastanud õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ega teiste töötajate isikut ei ole võimalik kindlaks teha.
  • Iga kool on oma SELFIE-aruande omanik ning seda ei jagata teistele, kui kool seda just ise ei tee.
  • Ükski organisatsioon (sh Euroopa Komisjon) ei saa konkreetse kooli või osaleja vastuseid näha.
  • SELFIE asub serveris, mille omanik on ja mida haldab Euroopa Komisjon, ning kogutud andmete suhtes kohaldatakse komisjoni andmetöötlusnõudeid.
  • Anonüümseid koondandmeid võib kasutada ainult poliitika kujundamiseks ja teadusuuringuteks, aga mitte kunagi ärilisel eesmärgil.

SELFIE isikuandmete kaitse põhimõtted

Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu (SELFIE)

Vastutav töötleja: teadusuuringute Ühiskeskuse üksus B.4 (JRC.B.4)

Registriviide: DPR-EC-01019.1

1. Sissejuhatus

2. Miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse?

3. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

9. Kontaktandmed

10. Kust leida lisateavet?

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) järgib alati isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse põhimõtet. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001) 1.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, miks Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil seoses oma isikuandmetega on. Isikuandmete kaitse põhimõtete juures leiate ka selle vastutava töötleja kontaktandmed, kelle poole oma õiguste kasutamiseks pöörduda, ning andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

Teave JRC.B.4 poolt SELFIE platvormil tehtavate töötlemistoimingute kohta on esitatud allpool.

2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemise eesmärk: JRC.B.4 kogub ja kasutab Teie vabatahtlikult antud anonüümseid andmeid eri küsimuste kaudu, mille alusel paneb SELFIE kokku aruande, kus on piltlikult ja interaktiivselt näha, kuidas koolid saaksid õpetamisel, õppimisel ja hindamisel digitehnoloogiat kasutada. Tulemused aitavad koolidel näha oma praegust olukorda, alustada arutelu tehnoloogia kasutamise üle ja koostada tegevuskava. Hiljem saab SELFIEt kasutada edusammude jälgimiseks ja tegevuskava kohandamiseks.

Tulemused on täiesti anonüümsed ega sisalda isikuandmeid, nagu sugu või vanus. SELFIE küsimustele vastanud õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ega teiste töötajate isikut ei ole võimalik nende aruannete põhjal kindlaks teha. SELFIEga ei mõõdeta ega võrrelda koolijuhtide, õpetajate ega õpilaste teadmisi ega oskusi ning see ei ole mõeldud koolide võrdlevaks hindamiseks. Euroopa Komisjon võib kasutada SELFIE platvormi kogutud koondandmeid järgmiselt: anonüümsed koondandmed laaditakse alla analüüsimiseks mõnda teise Euroopa Komisjoni süsteemi ning andmete ja analüüsi põhjal koostatakse avalikke aruandeid ja esitlusi. Neis aruannetes ja analüüsides ei avaldata kunagi osalejate nimesid.

Konkreetseid koolide vastuseid ei jagata ega avalikustata kunagi. Samuti ei jagata koondandmeid, mille alusel oleks võimalik tuvastada õpilaste või töötajate isikut. Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

SELFIE aitab kujundada kvaliteetset hariduspoliitikat, mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 165. SELFIE platvorm kavandati erimeetmena Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele esitatud komisjoni teatises digiõppe tegevuskava kohta (COM(2018) 22 final). Andmesubjektide osalus on vabatahtlik (määruse (EÜ) 2018/1725 artikli 5 punkt d). Teie isikuandmeid töödeldakse, kuna olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Me ei töötle andmete eriliike, mistõttu määruse (EL) 2018/1725 artiklit 10 ei kohaldata.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Töötlemise huvides kogub üksus JRC.B.4 järgmist liiki isikuandmeid: sünniaasta (ainult õpilaste puhul); vanuserühm (koolijuhtide ja õpetajate puhul); tööstaaž (koolijuhtide ja õpetajate puhul); kutsealast arengut soodustavas tegevuses osalemine ja selle kasulikkus (üksnes õpetajate puhul); õppevahendite kasutamine (ainult õpetajate puhul); kindlustunne tehnoloogia kasutamisel (ainult õpetajate puhul); digitehnoloogia kasutamisele protsentuaalselt kuluv aeg (ainult õpetajate puhul); tehnoloogia kasutamisele kuluv aeg (ainult õpilaste puhul). Alati on võimalik valida „Eelistan jätta vastamata“.

Lisateave, mille esitamine ei ole kohustuslik, hõlmab järgmist: sugu, teine e-posti aadress, kooli kontaktisik (nimi ja eesnimi), kontaktisiku ametikoht, veebisait või sotsiaalmeedia konto.

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

JRC B.4 säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vaja kogumiseks või edasiseks töötlemiseks, maksimaalselt kuni neli aastat pärast SELFIE projekti lõppu.

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilisi isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üles laaditud andmehulgad jms) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjon tagab Teie isikuandmete kaitse mitmesuguste tehniliste ja korralduslike meetmetega. Tehniliste meetmetega tagatakse võrguturvalisuse kaitse ja välditakse andmekao, andmete muutmise või andmetele loata juurdepääsu ohtu, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on andmetöötlustoimingute tegemiseks õigustatud vajadus nendega tutvuda.

7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele on juurdepääs komisjoni töötajatel, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja nendel volitatud töötajatel, kellel on vaja andmetega tutvuda. Need töötajad on kohustatud kinni pidama õigusaktides sätestatud ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega nõutud ulatuses ja eesmärgil.

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklite 14–25) kohaselt on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada ning õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Teatavatel juhtudel on Teil ka õigus andmete töötlemine vaidlustada ja lasta andmeid ühest süsteemist teise üle kanda.

Olete andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks üksusele JRC.B.4 asjaomaseks töötlemistoiminguks. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest vastutavale töötlejale. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õiguste kasutamiseks võtke ühendust vastutava töötlejaga või vaidluse korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on punktis 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage oma taotluses nende kirjeldus (st registriviide või -viited vastavalt punktis 10 osutatule).

9. Kontaktandmed

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke ühendust üksuse JRC.B.4 vastutava töötlejaga aadressil JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta vastavalt määrusele (EL) 2018/1725, võtke ühendust andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Euroopa andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, mis on dokumenteeritud ja millest talle on teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise registriviite all: DPR-EC-01019 eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu (SELFIE).

1 Määrus (EÜ) nr 45/2001 (EÜT L 8, 12.1.2001).