Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nõukogu soovitus, milles käsitletakse ühiseid väärtusi, kaasavat haridust ja õpetamise Euroopa mõõdet

Inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdõiguslikkus, õigusriigi põhimõte ja inimõiguste (sh vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste) austamine on ELi riikide ühised väärtused. Neist väärtustest ongi kokku pandud meie liit, mis ühendab riike, kogukondi ja inimesi, nagu on sätestatud Lissaboni lepingu artiklis 2. 

Kaasav ja kvaliteetne haridus ja koolitus kõigil tasanditel ning hariduse Euroopa mõõde on ülimalt olulised sidusa Euroopa ühiskonna loomiseks ja säilitamiseks. Iga ELi kodaniku jaoks on oluline õppida tundma Euroopa ühist kultuuripärandit ja mitmekesisust ning saada hästi aru Euroopa Liidu tekkeloost ja toimimisest. 

Komisjon tegi ettepaneku nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise Euroopa mõõtme edendamist, ning nõukogu võttis selle seadusandliku tavamenetluse raames vastu. Soovituse eesmärk on edendada kuuluvustunnet – edastada ühiseid väärtusi, rakendada kaasavat haridust ning tutvustada Euroopat ja selle liikmesriike, et aidata tugevdada oma kooli, kogukonda, riiki ja Euroopa perekonda kuulumise tunnet.

Ühtlasi püütakse sellega suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust ning toetada ksenofoobia, radikaliseerumise, lõhestava natsionalismi ja võltsuudiste leviku vastast võitlust. See aitab neid eesmärke saavutada järgmise abil:

  • ühiste väärtuste edendamine hariduse kõikidel tasanditel;
  • veelgi kaasavama hariduse hõlbustamine;
  • õpetamise Euroopa mõõtme tugevdamine, suurendades riiklike ametiasutuste asjaomaseid pädevusi;
  • õpetajatele ja haridusasutustele mitmesuguse toe pakkumine.

Need meetmed on kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste samba käimasoleva rakendamisega. ELi rahastamis- ja muud liiki vahenditega (eelkõige programm Erasmus+ ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid) toetatakse jätkuvalt asjaomase soovituse rakendamist.