Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Poliitiline dialoog konkreetsete piirkondade ja riikidega üle kogu maailma

Kuidas teeb komisjon selles valdkonnas koostööd teiste riikidega? 

EL on loonud mitu kõrghariduspoliitika teemalist foorumit dialoogiks väljaspool ELi asuvate riikide ja piirkondadega. 

Need kõnelused toovad kokku ELi ja konkreetse riigi või piirkonna kõrgemad ametnikud ja eksperdid. Kõnelustega kaasneb sageli konverentside, seminaride ja uuringute korraldamine konkreetsetel teemadel. 

Poliitiline dialoog peaks parandama koostööd ja liikuvust ELi ja partnerriikide/-piirkondade vahel. Riikide ja piirkondade teabelehtedel näidatakse, kuidas programmiga „Erasmus+“ rahastatakse liikuvust ja koostööd Euroopa ja muude maailma piirkondade vahel.

Idapartnerlus

Poliitiline taust

Idapartnerlus on ühine poliitikaalgatus, mille eesmärk on süvendada ja tugevdada Euroopa Liidu (EL) ja selle liikmesriikide suhteid kuue idapartnerluse riigiga, kelleks on Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova Vabariik ja Ukraina. 

Poliitikaküsimusi arutatakse neljal temaatilisel platvormil: 

 • institutsioonide ja hea valitsemistava tugevdamine
 • majandusareng ja turuvõimalused
 • ühenduvus, energiatõhusus, keskkond ja kliimameetmed
 • liikuvus ja inimestevahelised kontaktid

Poliitiline dialoog

Haridust, noori ja kultuuri käsitletakse 4. platvormi raames, mis hõlmab ka dialoogi rände, liikuvuse, integreeritud piirihalduse ning teadusuuringute ja innovatsiooni teemal. 

Hariduse, kultuuri ja noorsooküsimuste eksperdirühm kiideti heaks idapartnerluse tippkohtumisel aastal 2017. Eksperdirühm keskendub noorte ja hariduse paketi 18. ja 19. eesmärgi rakendamisele, juhtides arutelu hariduse, kultuuri ja loomesektori, noorte oskuste, ettevõtluse ja tööalase konkurentsivõime üle. 

Eksperdirühm edendab haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamist, rahvusvahelistumist ja digiteerimist (e-õpe). Samuti tegeletakse mitteformaalse hariduse laiema tunnustamisega ning toetatakse kultuuri- ja loomesektori arendamist idapartnerluse riikides. 

Esmatähtsaks peetakse järgmist: 

 • toetada ja võimestada noort põlvkonda, aidates kaasa kaasava ja tõenditel põhineva noortepoliitika loomisele; 
 • toetada noorte haridust, koolitust ja tööellu astumist vastastikust õppimist võimaldava dialoogi kaudu poliitika ja institutsioonide teemal.

ELi ja Vahemere lõunapiirkonna riikide koostöö

Poliitiline taust

Tugevdatud Euroopa naabruspoliitika raames on Euroopa Komisjon alates 2011. aasta teatisest ja Euroopa naabruspoliitika 2016. aasta läbivaatamisest kohustunud: 

 • toetama kõrgharidussüsteemide ajakohastamist;
 • suurendama toetust õpetamis- ja õpirändele Vahemere lõunapiirkonna riikidest pärit üliõpilaste, õpetajate, ülikoolide töötajate ja noorte jaoks.

ELi koostöövahendid

Komisjon edendab kõrghariduse, kutsehariduse, koolituse ja noortega seotud eesmärke mitmete rahvusvaheliste koostööprogrammide ja -algatustega, nagu:

Lääne-Balkani riikide haridus- ja koolitusplatvorm

Poliitiline taust

2012. aastal käivitati ELi algatus hariduskoostöö tegemiseks Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Kosovo,* Montenegro ja Serbiaga. 

Igal aastal korraldatakse ministrite kohtumisi, kus määratakse kindlaks ühised prioriteedid, arutatakse uusimaid poliitika- ja reformimeetmeid ning otsustatakse, milliseid teemasid ELi toetus ja piirkondlik koostöö peaks hõlmama. 

Lääne-Balkani riikide haridus- ja koolitusplatvormi üheksas ministrite kohtumine toimus 2. detsembril 2020 veebis koos teadusuuringute ja innovatsiooniplatvormi kohtumisega. Selle ühiskohtumise peamine eesmärk oli arutada uue Lääne-Balkani innovatsiooni, teadusuuringute, hariduse, kultuuri, noorte ja spordi tegevuskava teksti ja selles kokku leppida. 

Ministrite platvorm julgustab piirkondlikku koostööd ja teabevahetust, sealhulgas ressursside koondamist ja parimate tavade jagamist teiste Lääne-Balkani riikide, ELi institutsioonide ja liikmesriikidega. Samuti võetakse selle raames järelmeetmeid ühisprojektide, uuringute ja ürituste näol. 

Poliitilise dialoogi pikaajaline eesmärk on Lääne-Balkani riikide abistamine reformide elluviimisel ja kõnealuste riikide ettevalmistamisel, et nad oleksid valmis täitma oma kohustusi ELi liikmesriikidena ja täielikult osalema ELi haridusprogrammides.

* Kõnealune nimetus ei piira Kosovo staatuse suhtes võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Aafrika

Poliitiline taust

„Investeerimine noortesse kaasava majanduskasvu ja säästva arengu kiirendamiseks“ oli 2017. aastal toimunud Aafrika Liidu ja ELi tippkohtumise peateema. Arutelude keskmes olid rahvastiku kasv, ränne, noored, tööhõive ja oskused. 

Mõlema maailmajao riigipead kinnitasid endale võetud kohustust investeerida noortesse, haridusse ja oskustesse. EL ongi juba asunud seda kohustust täitma, võttes vastu 400 miljoni euro suuruse üleaafrikalise programmi aastateks 2018–2020. 

Heaks näiteks ELi ja Aafrika Liidu koostööst kõrghariduse valdkonnas on ELi ja Aafrika strateegiline partnerlus, mis kokku hõlmab 107 ülikooli 41 Aafrika riigist, piirkondlikke asutusi ja üliõpilasi. Dialoogi tulemusena sündisid järgmised algatused:

 • Projekt „Tuning Africa“ – koostööprotsess, mille käigus vaadatakse läbi konkreetse valdkonna jaoks vajalikud pädevused ja oskused. Selle käigus kohandatakse õppeprogramme nii, et üliõpilased omandaksid pädevused, mis tagaksid tööturul edu.
 • Algatusega Aafrika kõrghariduse kvaliteedi tagamise ja akrediteerimise ühtlustamine (HAQAA) toetatakse üleaafrikalist kvaliteedi tagamise ja akrediteerimise raamistikku. Eelkõige on HAQAA eesmärk töötada välja üleaafrikalised standardid ja suunised kõrghariduse kvaliteedi tagamiseks, riiklike ja piirkondlike kõrghariduse eest vastutavate asutuste suutlikkuse suurendamiseks ning institutsioonide töö hindamise parandamiseks.

Neid kahte algatust on praeguse raamistiku alusel uuendatud kahe uue juhtalgatusega, mis algasid 2019. aastal. EL toetab Aafrika üliõpilas- ja vilistlasühenduse loomist, et võtta noorte seisukohti arvesse haridusprotsessis ja -poliitikas ning uuenduslikes tavades. Täiendavad ELi rahalised vahendid on eraldatud Aafrika ja Euroopa kutsehariduse ja -õppe pakkujate ja instituutide vahelise õpirände katsealgatuse kaudu. Algatuse eesmärk on parandada kutseharidus- ja kutseõppesüsteemi õpetajate ja juhtide ametialase arengu võimalusi, mis omakorda parandab üliõpilaste oskusi.

Aafrika osaleb aktiivselt ka programmis „Erasmus+“ ning Marie Skłodowska-Curie meetmete raames antakse toetust Aafrika teadlastele. Aafrika-sisese akadeemilise liikuvuse programmi raames rahastatakse partnerlusi ja liikuvust Aafrika ülikoolide vahel.

Brasiilia

Poliitiline dialoog

EL ja Brasiilia on allkirjastanud ühisdeklaratsiooni hariduse ja koolituse valdkonnas tehtava koostöö kohta. Komisjoni ja Brasiilia haridus- ja koolitusasutuste vahel on toimunud kaks poliitilist dialoogi valitsuse tasandil ja üks sümpoosion.

Jaapan

Poliitiline taust

ELi-Jaapani strateegilise partnerluse leping sisaldab mitut poliitilist dialoogi, mille eesmärk on veelgi tugevdada ELi ja Jaapani vahelisi tihedaid sidemeid. Üks neist on ELi-Jaapani poliitiline dialoog hariduse, kultuuri ja spordi teemal.

Esimene kohtumine selle poliitilise dialoogi raames toimus 2018. aasta juulis Budapestis, kus otsustati algatada ühiselt rahastatav Erasmus Munduse mudelil põhinevate ELi-Jaapani ühiste magistriõppekavade projektikonkurss. 2019. aasta suvel valiti välja kolm ühisõppekava.

Jaapani haridus-, kultuuri-, spordi-, teadus- ja tehnoloogiaministeerium (MEXT) korraldas 10. mail 2021 ELi-Jaapani haridus-, kultuuri- ja sporditeemalise poliitilise dialoogi teise kohtumise, mis toimus veebis. 

Kohtumisel osalesid Euroopa Komisjoni innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel ning Jaapani haridus-, kultuuri-, spordi-, teadus- ja tehnoloogiaminister Koichi Hagiuda. 

See võimaldas ELil tutvustada haridus-, kultuuri- ja spordipoliitika ja -algatuste praeguseid prioriteete ning saada teavet Jaapani prioriteetide kohta. 

Sellel kohtumisel pöörati erilist tähelepanu meetmetele, millega suurendada kõnealuse kolme COVID-19 pandeemiast rängalt mõjutatud sektori vastupanuvõimet ning toetada nende taastumist. 

ELi seniste programmide, eelkõige programmi „Erasmus+“ raames Jaapaniga tehtav koostöö on kõrgelt tunnustatud ning pooled jõudsid kokkuleppele teadlaste liikuvuse alases uues koostöös.

Ühine pressiavaldus
 

Hiina

Poliitiline taust

Viimase kümne aasta jooksul on EL ja Hiina teinud hariduse ja koolituse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte valdkonnas tihedat koostööd. 

See koostöö on koosnenud korrapärastest poliitilistest dialoogidest valitsuse tasandil ning konkreetsetest väljunditest ühisprojektide ja -ürituste näol.

Alates 2012. aastast on kõik need meetmed integreeritud ELi ja Hiina kõrgetasemelise inimestevahelise dialoogi (High Level People-to-People Dialogue, HPPD) alla. See on ELi ja Hiina suhete kolmas sammas,

mis täiendab kahte ülejäänud sammast: kõrgetasemelist majandus- ja kaubandusdialoogi ja kõrgetasemelist strateegilist dialoogi. 

HPPD kohtumised toimuvad umbes iga kahe aasta tagant ning neid korraldavad vaheldumisi EL ja Hiina. Hariduse ja kultuuri peadirektoraat korraldas 9.–10. novembril 2020 viienda HPPD kohtumise. Eelmine kohtumine toimus 2017. aastal Shanghais.

HPPD on üldine mehhanism, mis ühendab kõiki ELi ja Hiina ühisalgatusi inimestevahelise suhtluse valdkonnas. Need algatused põhinevad järeldustel, milleni on jõutud riigipeade dialoogidel ja kõrgemate ametnike kohtumistel, kus seatakse pikaajalised eesmärgid, vahetatakse parimaid tavasid ja uuritakse tulevase koostöö valdkondi.

HPPD aitab luua vastastikust usaldust ja tugevdada kultuuridevahelist mõistmist ELi ja Hiina vahel.

Ühine pressiavaldus

India

Poliitiline taust

EL ja India teevad koostööd mitmesugustes haridusküsimustes, nagu: 

 • kõrghariduse ajakohastamine
 • akadeemiline tipptase
 • õppejõudude ja tudengite liikuvus
 • kutseharidus ja -koolitus
 • elukestev õpe
 • läbipaistvus
 • hariduse kvaliteet ja võrdsed võimalused 
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide tunnustamine

ELi ja India 2008. aasta tippkohtumisel teatasid EL ja India oma kavatsusest edendada dialoogi ja koostööd hariduse ja kultuuri valdkonnas. Koostöö hõlmab kutseõpet, tehnilist haridust, kvalifikatsioonide tunnustamist, kõrghariduse ajakohastamist (keskendudes kvaliteedile, läbipaistvusele ja partnerlusele), ning keeleõpet.

Mehhiko

Poliitiline taust

Alates 2010. aastast on Euroopa Komisjoni ja Mehhiko asjaomaste haridus- ja koolitusasutuste vahel toimunud kaks poliitilist dialoogi valitsuse tasandil.

Dialoogide eesmärk oli arutada ühist huvi pakkuvaid teemasid kõrgemal tasemel, et vahetada parimaid tavasid ja teha kindlaks tulevase koostöö konkreetsed valdkonnad. Pikemas perspektiivis on dialoogi eesmärk ergutada koostööd kõrghariduse valdkonnas, aga ka ELi ja Mehhiko vahelist liikuvust.

Lõuna-Aafrika

Poliitiline taust

2012. aasta mais avaldatud ühisdeklaratsioonis tunnistasid EL ja Lõuna-Aafrika Vabariik hariduse ja koolituse olulist panust teadmistepõhise ühiskonna ja majanduse arengusse ning nende olulist rolli majanduskasvu edendamisel ja töökohtade loomisel.

Sellest ajast saadik on toimunud neli ELi ja Lõuna-Aafrika kõrgemate ametnike kohtumist, millel keskenduti kogemuste vahetamisele seoses kõrghariduse rahvusvahelistumise ning õpetamise ja teadustöö ajakohastamise ja innovatsiooniga. 

Strateegiline dialoog on andnud võimaluse arutada ühist huvi pakkuvaid teemasid, vahetada parimaid tavasid, vaadata läbi programmides tehtav koostöö ja määrata kindlaks konkreetsed vastastikust huvi pakkuvad valdkonnad järgmiseks perioodiks.

Lõuna-Korea

Poliitiline taust

EL ja Korea Vabariik teevad kõrghariduse valdkonnas koostööd, sest mõlemad tunnustavad selle otsustavat panust ülemaailmselt konkurentsivõimelise teadmistepõhise majanduse arendamisse ning majanduskasvu ja töökohtade loomise hoogustamisse. 

Siiani on koostöö ning üliõpilaste ja töötajate vahetusprogrammid olnud edukad. Samas leitakse, et vaja oleks rohkem suhelda. Seetõttu andsid EL ja Korea Vabariik 2013. aasta tippkohtumisel teada kavatsusest tihendada koostööd, edendades kõrghariduse valdkonnas poliitilist dialoogi ja ühiseid koostööprojekte. 

Esimese poliitilise dialoogi käigus arutati praktilisi viise koostöö tugevdamiseks kõrghariduses parimate tavade vahetamise, poliitikastrateegiate läbivaatamise ning teadmiste kogumise kaudu. Teine dialoog toimus Lõuna-Koreas 2018. aasta viimases kvartalis.

Ameerika Ühendriigid

Poliitiline taust

Koostööd Ameerika Ühendriikidega toetatakse üleilmset akadeemilist koostööd edendavate ELi programmide kaudu, mida toetavad muud täiendavad algatused, sealhulgas Fulbrighti programmi kahepoolne haru koostööks ELiga. 

Fulbrighti-Schumani programm

Ameerika Ühendriikide ja Belgia vahelise hariduskomisjoni hallatavat Fulbrighti-Schumani programmi rahastavad ühiselt USA välisministeerium ning Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat. Alates 1991. aastast rahastatakse ühisprogrammist Ameerika või ELi kodanikest huviliste magistri- ja doktoriõpet, teadusuuringuid ja loenguid USA ja ELi suhete, ELi poliitika või ELi institutsioonide valdkonnas.

ELi ja USA noorte juhtide seminar

ELi ja USA noorte juhtide seminar on Euroopa Komisjoni ja USA välisministeeriumi koostöö tulemusel loodud platvorm, mille eesmärk on edendada inimestevahelisi kontakte ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel. Esimene seminar tõi kokku 50 USA ja Euroopa noort juhti. Sellel keskenduti probleemidele ja võimalustele, mida loob rändajate ja pagulaste majanduslik, hariduslik ja kultuuriline integratsioon. Teine seminar tõi kokku sarnase rühma, kes arutles töö tuleviku üle, keskendudes tehnoloogia rollile, tulevase tööjõu oskustele ja muutuva töökeskkonna sotsiaalsetele mõjudele.

Kõrghariduse ajakohastamine: võrdlev uuring ELi ja USA kohta

Kõrghariduse reformimise Bologna protsessi raames leppisid Euroopa riikide ministrid kokku, et kõrgharidusasutused peaksid oma kraadiõppeprogrammid ümber kujundama tulemuspõhiseks ning muutma need tudengikesksemaks, et valmistada koolilõpetajaid paremini ette nende tulevase rolli täitmiseks ühiskonnas. Euroopa haridusstruktuuride projekt „Tuning“ loodi selleks, et töötada välja vahendid, mis võimaldavad tudengeid paremini ette valmistada tööturule sisenemiseks, kusjuures sama metoodika leiab maailmas üha enam kandepinda.