Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 13. meede

Naistel on väiksem huvi tegeleda digivaldkonnaga, olgu siis kõrghariduses, töökohtadel või ettevõtluses. Komisjoni uuring „Naised digitaalajastul“ (2018) kinnitab seda suundumust: Euroopa Liidus (EL) on igast 1000 naisest, kes on omandanud kolmanda taseme hariduse, õppinud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ainult 24 naist.

Endiselt püsib olukord, kus võrreldes meestega on naistel tõenäoliselt vähem erialaseid digioskusi ja neid töötab selles valdkonnas vähem, sest uuringu kohaselt on ainult 18% ELi IKT-spetsialistidest naised (Naised digiajastul, 2018).

Poistel ja tüdrukutel on võrdsed võimalused, et asuda tööle teadusvaldkonnas, kuid kättesaadavad andmed (Naised digitaalajastul, 2018) näitavad, et ainult üks kolmest loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika eriala lõpetanust on naine. 

Muutuste tempo ei ole paljulubav – naiste osakaal IKT töökohtadel suurenes ELis 2012.–2016. aastal vaid 0,5% (Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, „Women and men in ICT: a chance for better work-life balance“, 2018).

Eesmärgid 

Selleks et julgustada naisi osalema loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna õpingutes ja tegema selles valdkonnas karjääri ning tagada naiste suurem kaasamine digimajandusse, toetab Euroopa Komisjon noori naistudengeid nende digi- ja ettevõtluspädevuse arendamisel.

Samuti püütakse kaasata rohkem naisi digivaldkonna ning loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna õppesse ning toetada naiste karjääri nimetatud valdkondades, sealhulgas ettevõtjana tegutsedes.

Põhitegevused

  • Teha digioskuste ja kestlike ettevõtlusoskuste alane koolitus tütarlastele keskhariduse tasandil kättesaadavaks spetsiaalse veebipõhise õppeplatvormi kaudu (Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja innovaatikakogukonnad)
  • Korraldada ELi liikmesriikides tütarlastele ja naistele suunatud e-üritusi teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse, kunsti ja matemaatika (STEAM) õppevaldkonnas*, et parandada nende digi- ja ettevõtluspädevust ning suurendada nende kindlustunnet kasutada asjaomaseid teadmisi loominguliselt, et märgata võimalusi, teha uuendusi ja luua ühiskonnale väärtust
  • Koostada uued kõrgharidusprogrammid inseneriteaduste ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondade jaoks, rakendades loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste, kunsti ja matemaatika (STEAM) valdkonnaga seotud õpingute ja karjääri puhul valdkondadeülest lähenemisviisi. Tuginedes ELi loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna (STEM) koalitsioonile tuleb toetada riiklike STEM-platvormide loomist ning levitada Erasmus+-i kaudu rahastatud projektide tulemusi ja häid tavasid, mis on saavutatud ja omandatud Euroopa ülikoolide liitudes.

Oodatavad tulemused ja eesmärgid 

  • 2027. aasta lõpuks – kaasata 40 000 noort naist ringmajandust ja digioskusi käsitlevasse koolitusse

Ajakava 

Alates 2021. aastast kuni 2027. aastani.

Rahastamine

Meedet rahastatakse järgmiste ELi programmide kaudu: Euroopa horisont, ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm, Erasmus+

Võtke ühendust 

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.


*STEAM on hariduslik lähenemisviis, mille puhul kasutatakse teadust, tehnoloogiat, inseneriteadust, kunsti ja matemaatikat juurdepääsupunktidena, et suunata õpilaste uurimistegevust, dialoogi ja kriitilist mõtlemist.


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.