Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa digiõppekeskus

Digiõppe tegevuskava (2021–2027) ettevalmistamise käigus sidusrühmadega peetud ulatuslikel konsultatsioonidel rõhutati vajadust tugevdada sidusrühmade koostööd ja dialoogi digiõppe valdkonnas. 

Valdkonna arengut pidurdava olulise tegurina nähakse digiõppe meetmete, teadusuuringute ja rakendustavade killustatust Euroopa tasandil. Paljud digiõppe struktuursed probleemid on laiema ulatusega ja puudutavad ka muid sektoreid.

Nende probleemide lahendamiseks koondab Euroopa digiõppekeskus enda ümber digiõppe kogukonna ning pakub sihtplatvormi, et jagada teavet ja teha koostööd.

Eesmärgid  

Nagu on märgitud 2020. aasta teatises digiõppe tegevuskava kohta, on Euroopa digiõppekeskuse eesmärgid järgmised:

 • toetada Euroopa Liidu liikmesriike ja luua digiõppe riiklike nõuandeteenuste võrgustik kogemuste ja heade tavade vahetamiseks digiõpet soodustavate tegurite kohta;
 • siduda riiklikud ja piirkondlikud digiõppealgatused ja -strateegiad ning kaasata mitmesuguste tegevuste kaudu riikide ametiasutusi, erasektorit, eksperte, haridus- ja koolitusasutusi ning kodanikuühiskonda;
 • jälgida tegevuskava rakendamist ja digiõppe arendamist Euroopas, sealhulgas ELi toetatud projektide kohta esitatud aruannete toel;
 • jagada parimaid tavasid, et aidata kaasa teadusuuringutele ning empiiriliste tõendite süstemaatilisele kogumisele ja analüüsimisele, osaliselt vastastikuse õppimise kaudu; 
 • toetada valdkondadevahelist koostööd ja digitaalse õpisisu sujuva vahetamise uusi mudeleid ning käsitleda koostalitlusvõimet, kvaliteedi tagamist, keskkonnakestlikkust, juurdepääsetavust, kaasamist ja ELi digiõppe ühiseid standardeid puudutavaid küsimusi;
 • toetada poliitika ja tavade kiiret arengut, olles digiõppe mõttekojaks ja kaasates sidusrühmad digiõppe häkatoni kaudu kasutajast lähtuvasse innovatsiooni.

Kuidas need eesmärgid saavutatakse?

Nende eesmärkide saavutamiseks luuakse Euroopa digiõppekeskuse raames

 • digiõppealase koostöö kogukond;
 • riiklike nõuandeteenistuste võrgustik, et teha koostööd digiõppepoliitika rakendamisel;
 • digiõppe valdkonnas tänapäevaste õppe- ja koolitusvõimaluste toetamise (SALTO) keskused;
 • võimalused leida digiõppega seotud probleemidele lahendused digiõppe häkatoni kaudu.

Digiõppekogukonna eesmärgid:

 • luua valdkondadeülene kogukond, et jagada teadmisi, parimaid tavasid ja lahendusi digiõppe valdkonnas kõigis haridus- ja koolitussektorites ning edendada diskursust, ühisloomet ja -tegevust;
 • jagada ja kaardistada teadmisi, et soodustada teabevahetust ja koostööd ning info jagamist ja kaardistamist;
 • kiirendada digiõppe tavade ja lahenduste kasutusele võtmist, et hoogustada digiinnovatsiooni hariduses. 

Riiklike nõuandeteenistuste võrgustiku tegevus hõlmab järgmist:

 • ühendada digiõpet käsitlevad ülevalt allapoole ja alt üles suunatud lähenemisviisid, elavdada nii liikmesriikide kui ka haridus- ja koolitustasandite dialoogi;
 • edendada vastastikust toetust digiõppele.

SALTO keskused pakuvad digiõppe valdkonnas järgmist:

 • riikliku büroo töötajate juhendamine ja koolitamine;
 • parimate tavade väljaselgitamine, vahetamine ja kogumine – kas projekti tasandil või rakendusasutustes – ning praktiliste väljaannete avaldamine;
 • juhendid ja vahendid toetusesaajatele ja taotlejatele.

Põhitegevused

Sidusrühmadega konsulteerimine (2021)

Ettepaneku koostamisel digiõppekeskuse loomiseks on komisjon kasutanud ulatuslikult uut digiõppe tegevuskava (2021–2027) käsitleva avaliku konsultatsiooni käigus saadud tagasisidet. 

Kooskõlas digiõppe tegevuskava väljatöötamiseks vastu võetud lähenemisviisiga arutas komisjon paljude sidusrühmadega keskuse kontseptsiooni. Selleks korraldati kolm veebipõhist sihtkonsultatsiooni järgmiste sidusrühmadega:

 • HK 2020 digiõppe töörühm: õppimine, õpetamine ja hindamine (DELTA töörühm) – 25. veebruar 2021
 • sidusrühmad, kes osalesid digiõppe tegevuskava käsitlevas avalikus konsultatsioonis – 1. märts 2021
 • digiõppekeskusest huvitatud sidusrühmad – 5. märts 2021

Sidusrühmadega peetud konsultatsioonide käigus arutati keskuse põhijooni ja sidusrühmade vajadusi seoses digiõppe toetamisega ning püüti mõista, kuidas saaksid sidusrühmad keskuse eesmärkide saavutamisele kaasa aidata. 

Kogukonna areng (2021–2022)

Praktikakogukonna loomiseks ja arendamiseks avaldati 2021. aastal osalemiskutse, et hankida kogukonna modereerimiseks ja haldamiseks vajalikke tugiteenuseid.

2022. aasta veebruaris alustati praktikakogukonna loomist. Pärast lühikest katse- ja testimisetappi saab nüüd Euroopa digiõppekeskuse kogukonnaga liituda Euroopa haridusruumi portaali kaudu.

Liitudes Euroopa digiõppekeskuse kogukonnaga avanevad võimalused teha koostööd, vahetada parimaid tavasid ja töötada välja lahendusi kõigi haridus- ja koolitussektorite sidusrühmadega.

Riiklike nõuandeteenistuste võrgustik

Alates 2021. aasta oktoobrist on komisjon toetanud arutelusid, et luua digiõppe poliitika rakendamisega tegelevate riiklike nõuandeteenistuste võrgustik.

See hõlmab täitevasutusi, riiklike ministeeriumite osakondi/struktuure, millel on selged volitused digiõppe rakendamiseks, või riiklikke ja piirkondlikke asutusi, kes rakendavad digiõppe poliitikat. 

Võrgustik edendab digiõppega seotud kogemuste vahetamist ja tagab riikide koostöö. 

Tänapäevaste õppe- ja koolitusvõimaluste toetamise (SALTO) keskused

2022. aastal alustas komisjon ettevalmistusi selliste keskuste rajamiseks, mis toetaksid tänapäevaste õppe- ja koolitusvõimaluste (SALTO) loomist digiõppe valdkonnas. Keskuste ülesanne on abistada Erasmuse riiklikke büroosid programmi digitaalse mõõtme rakendamisel. 2022. aasta augustis tegevust alusava SALTO võrgustiku loomist koordineerib Soome riiklik büroo. 

Ajakava 

 • Märts 2020 – märts 2021 – sidusrühmadega konsulteerimine, sealhulgas avalik konsultatsioon  
 • Oktoober 2021 – riiklike nõuandeteenistuste võrgustiku esimene koosolek 
 • Veebruar 2022 – alustati Euroopa digiõppekeskuse praktikakogukonna loomist
 • Juuni 2022 – avati registreerimine, et liituda Euroopa digiõppekeskuse praktikakogukonnaga
 • August 2022 – SALTO võrgustik alustas tegevust

Rahastamine

Meedet rahastatakse Euroopa Liidu programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust 

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu ja EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu

Meetmega ing digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.

 

Seotud teemad