Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Võtmepädevused ja põhioskused

Miks on võtmepädevused ja põhioskused olulised?

Igaühel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, mis arendab võtmepädevusi ja põhioskusi. Võtmepädevused ja põhioskused on üldised oskused, mida läheb kõikidel inimestel vaja eneseteostuse ja isikliku arengu, töö leidmise, ühiskonnas osalemise ning kodanikuaktiivsuse jaoks.

Ometi selgub OECD rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) 2018. aasta uuringu tulemustest, et ELis on enam kui ühel igast viiest õpilasest ebapiisav lugemisoskus või puudulikud tulemused matemaatikas või loodusteadustes.

2018. aastal oli ebapiisavate tulemuste näitajataks 21,7% lugemisoskuse, 22,4% matemaatika ja 21,6% loodusteaduse puhul. Ajavahemikus 2009–2018 tulemused loodusteaduste ja lugemisoskuse alal ELi tasandil langesid ning matemaatikas jäid samaks.

Mida teeb EL selles valdkonnas?

Euroopa Ülemkogu on võtnud vastu ajakohastatud nõukogu soovituse võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. Soovituse eesmärk on edendada võtmepädevusi ja põhioskusi järgmiste meetmete kaudu:

  • kvaliteetse õppe, koolituste ja elukestva õppe pakkumine kõigile;
  • haridustöötajate toetamine pädevuspõhise õpetamise ja õppimisega seotud lähenemisviiside rakendamisel;
  • mitmekesised viisid lähenemisel õppesuundadele ja -kontekstidele elukestva õppe puhul;
  • võtmepädevuste hindamise ja valideerimise võimaluste uurimine.

Võtmepädevuste arendamise toetamiseks korraldas Euroopa Komisjon novembris 2019 konverentsi, mis käsitles õpikäsitusi ja -keskkondi koolihariduses.

Millised on järgmised sammud?

Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) osana on ELi liikmesriigid kehtestanud eesmärgi, et 2020. aastaks peaks põhioskuste puhul halva õpiedukusega 15-aastaste osakaal jääma alla 15%.

Komisjon toetab liikmesriike kõigi kodanike põhioskuste ja võtmepädevuste tugevdamisel, hõlbustades vastastikust õppimist ja parimate tavade vahetamist.