Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Euroopa lähenemisviis mikrokvalifikatsioonitunnistustele

Paindlikud ja kaasavad õppimisvõimalused

16. juunil 2022 võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu soovituse, milles käsitletakse Euroopa lähenemisviisi elukestvat õpet ja tööalast konkurentsivõimet toetavatele mikrokvalifikatsioonitunnistustele. Soovituse eesmärk on toetada mikrokvalifikatsioonitunnistuste väljatöötamist, kasutuselevõttu ja tunnustamist eri institutsioonides, ettevõtetes, sektorites ja riikide vahel.

Et igaüks saaks omandada teadmisi, oskusi ja pädevusi, mida on vaja edukaks toimetulekuks nii isiklikus elus kui ka tööl, on kõrgetasemelise elukestva õppe kultuuri olemasolu möödapääsmatu.

Lühiajalise õppimise (nt lühikursus või -koolitus) käigus omandatud õpiväljundeid tõendatakse mikrokvalifikatsioonitunnistustega. See tunnistus on paindlik ja sihipärane vahend, mis aitab inimestel arendada oma isiklikuks ja kutsealaseks arenguks vajalikke teadmisi, oskusi ja pädevusi.

Euroopas ja kogu maailmas on hakatud hoogsalt välja töötama selliseid õppimisvõimaluste vorme, mis on lühiajalisemad kui traditsioonilised kvalifikatsioonide omandamise võimalused. Neid uusi võimalusi pakuvad paljud avaliku ja erasektori koolitusteenuse osutajad, et vastata nõudlusele paindlikumate, õppijakesksemate haridus- ja koolitusvormide järele. Samuti võidakse pakkuda haridus- ja koolitusvõimalusi laiemale hulgale õppijatele, sealhulgas ebasoodsas olukorras olevatele ja haavatavatele rühmadele.

Ent ilma ühtsete standarditeta, mis tagaksid kvaliteedi, läbipaistvuse, piiriülese võrreldavuse, tunnustamise ja ülekantavuse, ei saa mikrokvalifikatsioonitunnistuste potentsiaali täielikult ära kasutada.

Usalduse ja paindlikkuse suurendamine

Nõukogu soovituse eesmärk on:

  • võimaldada üksikisikutel omandada, ajakohastada ja täiustada teadmisi, oskusi ja pädevusi, mida nad vajavad selleks, et saavutada edu areneval tööturul ja muutuvas ühiskonnas, pöörata sotsiaalselt õiglane taastumine ning õiglane üleminek rohe- ja digimajandusele enda kasuks ning olla paremini ette valmistatud praeguste ja tulevaste probleemidega toimetulekuks;
  • toetada mikrokvalifikatsioonitunnistuste pakkujate valmisolekut suurendada õppimisvõimaluste kvaliteeti, läbipaistvust ja paindlikkust, et võimaldada inimestel luua personaalseid õppimis- ja karjäärivõimalusi;
  • edendada kaasamist, juurdepääsetavust ja võrdseid võimalusi, aidates kaasa kõigi toimetuleku, sotsiaalse õigluse ja heaolu saavutamisele demograafiliste muutuste kontekstis ja kõigis majandustsükli etappides.

Soovituses on esitatud põhielemendid, sealhulgas mikrokvalifikatsioonitunnistuste määratlus, neis kasutatavate kirjelduste standardelemendid ning mikrokvalifikatsioonitunnistuste kavandamise ja väljaandmise põhimõtted.

See aitab mikrokvalifikatsioonitunnistusi sidusalt välja töötada ja neid ühtmoodi kasutada, samuti saavad erinevad liikmesriigid ja sidusrühmad ning eri sektorites, valdkondades ja riikides tegutsevad teenuseosutajad (alates haridus- ja koolitusasutustest kuni eraettevõteteni) neid omavahel võrrelda. See aitab luua mikrokvalifikatsioonitunnistuste vastu usaldust kogu Euroopas.

Soovitusega toetatakse kvaliteetsete ja läbipaistvate mikrokvalifikatsioonitunnistuste väljatöötamist ja kasutuselevõttu ning antakse ülevaade selle valdkonna peamistest tegevusvaldkondadest haridus- ja koolituspoliitikas ning tööturupoliitikas. See võimaldab inimestel omandada uusi oskusi individuaalselt ja kõigi jaoks kaasaval viisil.

Euroopa lähenemisviis mikrokvalifikatsioonitunnistustele on oluline osa komisjoni visioonist luua 2025. aastaks Euroopa haridusruum.

Komisjoni toetus mikrokvalifikatsioonitunnistuste terviksüsteemile

Komisjon toetab nõukogu soovituse rakendamist järgmiste sammudega:

  • peab aktiivset dialoogi selle üle, kuidas kasutada ja kohandada olemasolevaid ELi vahendeid ja teenuseid, et toetada mikrokvalifikatsioonitunnistuste väljatöötamist igat liiki teenuseosutajate poolt;
  • toetab teabe jagamist ja parimate tavade tutvustamist;
  • uurib, kuidas Europassi platvorm saaks toetada soovituse tehnilist rakendamist;
  • pakub programmi „Erasmus+“ kaudu rahalist toetust.

Taust

Soovitus põhineb Euroopa Komisjoni poolt 10. detsembril 2021 esitatud ettepanekul, mille aluseks on ulatuslikud konsultatsioonid ja kogutud tõendid. Koos soovitusega mikrokvalifikatsioonitunnistusi käsitlevast Euroopa lähenemisviisist võeti 16. juunil 2022 vastu ka ettepanek isiklike õppekontode kohta.

Mõlemad ettepanekud kuulusid 2020. aasta juulis Euroopa oskuste tegevuskavas välja kuulutatud kaheteistkümne juhtalgatuse hulka.

Mikrokvalifikatsioonitunnistustest on juttu ka Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas (märts 2021) ja komisjoni teatises Euroopa haridusruumi saavutamise kohta aastaks 2025 (september 2020).

 

Teemaga seotud sisu