Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Videregående uddannelse for flygtninge og migranter

Oversigt

Kommissionen finansierer projekter og udbreder god praksis vedrørende uddannelse for migranter og flygtninge. Blandt de mange initiativer, som Kommissionen koordinerer, er især sprogfærdigheder og anerkendelse af kvalifikationer, særligt kvalifikationer erhvervet uden for EU, vigtige spørgsmål.

Støtte til uddannelsesinstitutioner

Erasmus+-programmet finansierer projektbaseret støtte til videregående uddannelsesinstitutioner i programlande og partnerlande i hele verden, herunder i de lande, som de fleste migranter til EU kommer fra. To typer projekter er især relevante for videregående uddannelsesinstitutioner: 

Støtte til studerende

Europa-Kommissionen har givet 100 000 flygtninge og nyankomne migranter adgang til initiativet Online Linguistic Support. Det er et initiativ, som skal hjælpe enkeltpersoner med at integrere sig i deres værtsland ved at give dem mulighed for at lære det lokale sprog. 

Inspirerende projekter

Erasmus+ har mange inspirerende projekter vedrørende videregående uddannelse og flygtninge. Du kan læse mere om dem på Erasmus+-projektplatformen. Denne platform indeholder information om en lang række projekter, som har støttet integrationen af migranter og flygtninge i EU.

Derudover har følgende eksempler på projekter, som arbejder på at forbedre anerkendelsen af flygtninges kvalifikationer, fået støtte fra Kommissionen: 

  • ENIC-NARIC's vejledning for evaluatorer af eksamensbeviser hjælper med anerkendelsen af flygtninges kvalifikationer
  • Vejledning i europæisk anerkendelse for videregående uddannelsesinstitutioner er en vejledning i anerkendelse for evaluatorer af eksamensbeviser. Den er udarbejdet som led i projektet det europæiske område for anerkendelse (EAR). Vejledningen indeholder fælles standarder og klare retningslinjer for alle aspekter af anerkendelsen af udenlandske kvalifikationer. Den er et praktisk værktøj for evaluatorer af eksamensbeviser fra videregående uddannelsesinstitutioner, som hjælper dem med at anvende principperne i Lissabonkonventionen om anerkendelse, herunder anerkendelsen af flygtninges kvalifikationer.
  • Information om procedurer for anerkendelse af akademiske kvalifikationer for nyuddannede eller studerende flygtninge, som ønsker at arbejde eller studere
  • Et værktøjssæt, der skal hjælpe evaluatorer af eksamensbeviser med at anvende retfærdige og ensrettede procedurer for anerkendelse af flygtninges kvalifikationer. Værktøjssættet indeholder information om uddannelsessystemerne i relevante tredjelande, e-læringsmoduler og detaljerede retningslinjer for indførelse af effektive procedurer. 
  • Et opfølgende projekt (REACT – Flygtninge og anerkendelse), som også finansieres gennem Erasmus+-programmet, har deltagelse af ENIC-NARIC-kontorer for anerkendelse i Europa og Canada, udvalgte videregående uddannelsesinstitutioner i Europa, Den Europæiske Universitetssammenslutning, den europæiske sammenslutning af studerende og organisationen KIRON Open Higher Education for Refugees. 

Støtte til forskere

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne (MSCA) under EU's Horisont 2020-program giver forskere af alle nationaliteter, som er i gang med at gennemføre en ph.d.-uddannelse eller postdoktoral uddannelse karriereudviklings- og uddannelsesmuligheder af høj kvalitet. 

Fordrevne forskere, f.eks. forskere med flygtningestatus, som har fået afbrudt deres studier, har en række muligheder gennem programmet såsom:

  • Karrieregenoptagelsespanelet, som hjælper postdoktorale forskere med at genoptage deres forskerkarriere i Europa. Panelet er forbehold personer, som har været ude af forskningsmiljøet i mindst ét år af en hvilken som helst årsag. Ansøgningsvejledning indeholder yderligere information.
  • Lempelige udvælgelseskriterier for MSCA, som skal hjælpe forskere, der har indstillet deres aktiviteter i en periode for at ansøge om flygtningestatus, med at få finansiering på lige vilkår. Den periode, hvor disse forskere har opholdt sig i et land, mens de har ventet på at opnå flygtningestatus, vil ikke blive indregnet i "opholds- eller aktivitetsperioden" i værtsorganisationens land. Det giver forskere med flygtningestatus mulighed for at ansøge om et individuelt Marie Curie-stipendium i deres værtsland.
  • Organisationer, som udbyder ph.d.-kurser og postdoktorale kurser, opfordres til at udbyde aktiviteter, der forbedrer fordrevne forskeres integrationsmuligheder.

Fra den 1. september 2019 finansierer Marie Curie-programmet en samordnings- og støtteaktion, der skal støtte udsatte forskere. Projektet "InSPIREurope" har oprettet en koordineret, tværfaglig europæisk alliance for udsatte forskere. Den fremmer tværnationalt samarbejde mellem vigtige interessenter i hele Europa for at forbedre mulighederne for udsatte forskere i og uden for den akademiske verden. 

MSCA finansierer også adskillige forskningsprojekter, der øger vores forståelse af tvungen migration.