Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tidlig fremmedsprogsindlæring

Hvad handler fremmedsprogsundervisning for småbørn om?

Børn, der kommer i berøring med andre sprog i en meget ung alder, bliver som regel hurtigere til at lære sprog og bedre til at læse og skrive deres modersmål, og samtidig klarer de sig også bedre på andre områder. Derfor går EU's undervisningsministre ind for, at børn meget tidligt undervises i mindst to fremmedsprog.

Hvorfor er det nødvendigt?

Ud over at skabe grundlaget for senere læring kan tidlig fremmedsprogsindlæring påvirke børnenes holdning til andre sprog og kulturer. Det er den primære begrundelse for Kommissionens forskellige initiativer til at fremme tidlig fremmedsprogsindlæring og støtte yderligere forskning på området.

Hvad er der gjort indtil videre?

Kommissionen har oprettet en gruppe af nationale eksperter inden for tidlig fremmedsprogsindlæring på førskoleniveau. Gruppen udveksler information om situationen i forskellige lande og udarbejder politiske anbefalinger og retningslinjer for, hvordan politikkerne skal gennemføres. Resultaterne af gruppens arbejde og drøftelser blev offentliggjort i en politikvejledning i 2011.

I maj 2018 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet. Forslaget er baseret på tidligere arbejde på dette område, navnlig de centrale principper for en kvalitetsramme for førskoleundervisning og børnepasning, som i 2014 blev foreslået af en arbejdsgruppe bestående af nationale eksperter.

Hvad sker der nu?

Erasmus+-programmet indfører nye muligheder for at skabe strategiske partnerskaber om tidlig fremmedsprogsindlæring.

Tidlig fremmedsprogsindlæring vil også blive drøftet som led i Europa-Kommissionens overordnede strategi for førskoleundervisning og børnepasning.