Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Læringsmobilitet og samarbejde

Mere mobilitet og samarbejde inden for videregående uddannelser

Læringsmobilitet betyder, at studerende får mulighed for at udvikle værdifulde færdigheder og udvide deres horisont via studieophold og kurser i udlandet. Det er almindeligt anerkendt, at læringsmobilitet er gavnlig. En spørgeundersøgelse blandt unge europæere mellem 15 og 30 år viser, at over 90 % af dem synes, det er vigtigt at have mulighed for læringsophold i udlandet. 

Europas ministre er blevet enige om at øge andelen af studerende på de videregående uddannelser, som gennemfører et studium eller andet uddannelsesforløb i udlandet, til 20 % inden 2020. Læringsmobilitet er stadig et af de vigtigste elementer i Erasmus+, som er EU's program for uddannelse. 

Hvis du er studerende og parat til at gribe chancen for at læse i udlandet, kan du starte din rejse med at downloade mobilappen for Erasmus+, som giver dig en trinvis vejledning i, hvad du skal gøre før under og efter dit ophold.

Hvorfor er det vigtigt med mobilitet og samarbejde inden for videregående uddannelser?

Ved at studere eller tage kurser i udlandet kan man udvikle faglige, sociale og interkulturelle færdigheder og øge sine chancer for beskæftigelse. Studerende på videregående uddannelser, der tager et studieophold i udlandet, har større sandsynlighed for at være i arbejde et år efter afsluttet uddannelse. 

93 % af disse studerende fortæller, at de bedre kan værdsætte andre kulturer efter deres studieophold. 91 % får bedre sprogkundskaber, og 80 % mener, at deres problemløsningsfærdigheder er blevet bedre. 

Ifølge konsekvensanalysen af Erasmus + er der mange fordele ved samarbejde om mobilitet og højere uddannelser i og uden for EU. 

Første konsekvensanalyse af Erasmus viste, at 9 ud af 10 arbejdsgivere går efter tværgående færdigheder, f.eks. problemløsning, evnen til at arbejde som en del af et team og nysgerrighed, når de ansætter nye medarbejdere. Det er præcis de kompetencer, som de studerende opnår ved at tage på studieophold i udlandet. 

Den opfølgende konsekvensanalyse om Erasmus+ og videregående uddannelser viste igen, at studieophold har en positiv indvirkning på de studerende. Over 70 % af tidligere studerende på Erasmus+ fortæller, at de har en bedre forståelse af, hvad de gerne vil lave i deres fremtidige karriere, når de vender tilbage fra udlandet. 80 % var i arbejde inden for tre måneder efter afsluttet uddannelse, og 72 % udtalte, at deres erfaring i udlandet havde hjulpet dem med at finde deres første job. 

Konsekvensanalysen af indvirkningen af Erasmus+ og strategiske partnerskaber og vidensalliancer viste, at samarbejdsprojekter under Erasmus + gør de fleste medvirkende universiteter bedre forberedt på den digitale omstilling. Derudover angav to ud af tre deltagende universiteter, at projekter på tværs af EU bidrager til en højere grad af social inklusion og ikke-diskrimination inden for de videregående uddannelser. 

Læringsmobilitet kombineret med samarbejde på tværs af grænserne kan desuden være med til at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft, fordi det tilskynder folk til at opnå de specifikke færdigheder, der er behov for på vore dages arbejdsmarked. Et eksempel på dette er initiativet "The Digital Opportunity Traineeship", som har til formål at give studerende inden for alle fag muligheden for at få digital erfaring i praksis. 

Nye former for grænseoverskridende samarbejde vil medvirke til at forbedre kvaliteten af uddannelserne og fremme anerkendelsen af de akademiske kvalifikationer, de studerende opnår i udlandet.

Hvad gør EU for at støtte mobilitet og samarbejde?

Det europæiske område for videregående uddannelse har medført omfattende ændringer, som gør det lettere at uddanne sig i udlandet. Både den nu udbredte bachelor-master-ph.d.-struktur og fremskridtene i kvalitetssikringen har gjort læringsmobilitet lettere for både studerende og ansatte og styrket højere uddannelsesinstitutioner og -systemer. 

Anvendelsen af værktøjer til læringsmobilitet og kvalitetssikring såsom det europæiske meritoverførselssystem (ECTS), tillægget til eksamensbeviser og det europæiske kvalitetssikringsregister (EQAR) styrker den gensidige tillid, udvider den akademiske anerkendelse på tværs af grænserne og gør folk mere mobile.

Erasmus+ giver direkte støtte til personer, som ønsker at studere eller tage en erhvervsuddannelse i udlandet, og til projekter, som støtter grænseoverskridende samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner. Der er dog stadig et stykke vej at gå, hvis vi skal sikre læringsmobilitet for alle. 

Derfor har Kommissionen offentliggjort et forslag til Rådets henstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser fra videregående uddannelser og gymnasiale eksamensbeviser samt resultater af læringsophold i udlandet.

Derudover støtter Kommissionen det europæiske studiekort, som skal gøre det nemmere for uddannelsesinstitutionerne at udveksle information om de studerende, oprettelsen af et netværk af Europauniversiteter med det formål at øge konkurrencen inden for og kvaliteten af undervisning, forskning og innovation.