Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evidensbaserede politikker

Vi skal skabe et evidensgrundlag for sprogpolitikken

For at fremme udviklingen af gode og relevante politikker og initiativer er Kommissionen ved at opbygge et solidt evidensgrundlag inden for sprogpolitik. Ved hjælp af forskellige datakilder overvåger vi fremskridtene med sprogundervisning og -indlæring.

Kommissionen samarbejder med Eurostat, FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) om at indsamle og analysere data om sprogundervisning i hele Europa. På bagrund af dette samarbejde udvikler EU nyttige europæiske indikatorer og standarder for sprogfærdigheder.

Eurydice-netværkets tidsskrift Key Data on Teaching Languages at School om fremmedsprogsindlæring i skolerne giver også vigtig information om udviklingen i de enkelte lande.

Hvad gør EU for at fremme evidensbaserede politikker?

Kommissionen styrker dokumentationsgrundlaget på sprogområdet, navnlig gennem løbende overvågning. Overvågning er af afgørende betydning for at kunne indsamle data om elevernes niveau i fremmedsprog og understøtte tiltag, der skal forbedre resultaterne af sprogindlæringspolitikkerne og -initiativerne.

Overvågningen giver desuden information om, hvordan demografiske, sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige faktorer spiller ind på sprogfærdighederne i de enkelte lande og generelt i EU.

Den europæiske indikator for sprogkundskaber var det første vigtige skridt i retning af at etablere et solidt evidensgrundlag for sprogindlæringspolitikkerne. Med indikatoren er der blevet indsamlet dokumentation om sprogprogrammer og -politikker, som hjælper medlemslandene til at forbedre deres standarder.

En EU-spørgeundersøgelse om sprogkundskaber, der blev gennemført i 2011-2012 i 14 EU-lande, viste, at

  • 42 % af de 15-årige elever, der deltog i en test, havde opnået niveauet "uafhængig bruger" (B1/B2 i den fælles europæiske referenceramme for sprog) i deres første fremmedsprog
  • 25 % havde opnået dette niveau i deres andet fremmedsprog
  • 14 % af eleverne ikke havde grundlæggende færdigheder i bare ét fremmedsprog.

På grundlag af en række vedtagne indikatorer og benchmarks offentliggør Kommissionen nu den årlige rapport om uddannelsesovervågning, der har til formål at tilskynde til evidensbaseret sprogindlæringspolitik. Rapporten om uddannelsesovervågning har til formål at tegne et billede af udviklingen i de europæiske uddannelsessystemer og vurdere mange forskellige benchmarks og indikatorer samt nye undersøgelser og politikker. 

Rapporten skal danne udgangspunkt for drøftelser mellem EU-landene og EU-institutionerne som led i strategirammen for det europæiske politiske samarbejde om uddannelse (ET2020).