Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

En europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser

Fleksible og inklusive læringsmuligheder

Et mikroeksamensbevis er en kvalifikation, som i sig selv beviser læringsresultater opnået gennem en kort og transparent evalueret læring. Mikroeksamensbeviser kan gennemføres på stedet, online eller i et blandet format. 

Kvalifikationers fleksible karakter gør det muligt for alle borgere, inkl. folk i fuldtidsarbejde, at udnytte læringsmulighederne.

Det betyder, at mikroeksamensbeviser er en meget fleksibel og inklusiv form for læring, som muliggør en meget målrettet tilegnelse af færdigheder og kompetencer.

Mikroeksamensbeviser udbydes af højere læreanstalter og erhvervsuddannelsesinstitutioner samt af private organisationer.

De kan være særlig nyttige for mennesker, der

  • ønsker at bygge videre på deres nuværende viden frem for at opnå en fuld videregående uddannelse
  • ønsker at opkvalificere eller omskole sig for at opfylde arbejdsmarkedets behov eller for at udvikle sig fagligt efter at være begyndt at arbejde.

Offentlig høring

Europa-Kommissionen lancerede den 20. april 2021 en 12 uger lang offentlig høring om en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser for livslang læring og beskæftigelsesegnethed.

Målet med den offentlige høring er at indsamle idéer til udvikling af en fælles definition af mikroeksamensbeviser, EU-standarder for kvalitet og gennemsigtighed samt de næste skridt, som skal tages på institutionelt, nationalt og EU-plan.

Man kan bidrage til den offentlige høring frem til den 13. juli 2021, kl. 23:59 dansk sommertid.

Deltag i den offentlige høring og giv din mening til kende i dag! 

Derfor er der behov for en europæisk tilgang

I Europa er et stigende antal borgere nødt til at forny deres viden, færdigheder og kompetencer for at slå bro mellem deres formelle uddannelse og behovene i et samfund og arbejdsmarked i hastig forandring. 

Genopretningen efter covid-19-pandemien og behovet for at fremskynde den grønne og den digitale omstilling gør det også nødvendigt for borgerne at opkvalificere eller omskole sig.

Vedligeholdelse og tilegnelse af nye kompetencer er også afgørende for at muliggøre aktiv deltagelse i samfundet, sikre fortsat personlig, social og faglig udvikling og fremme beskæftigelsesegnethed og socioøkonomisk innovation. 

Man kan dog ikke opnå det fulde potentiale, som der ligger i mikroeksamensbeviser, hvis der ikke er fælles standarder, som sikrer kvalitet, gennemsigtighed, sammenlignelighed på tværs af grænserne, anerkendelse og portabilitet.

Kommissionen ønsker derfor at udvikle en fælles definition og europæiske standarder for mikroeksamensbeviser, som er uafhængige af den eksamensudstedende institution, og som så vidt muligt bygger på eksisterende værktøjer. 

Målet om at udvikle en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser blev annonceret i:

Høringsgruppe vedrørende mikroeksamensbeviser: anbefalinger

Kommissionen nedsatte i foråret 2020 en ad hoc-høringsgruppe bestående af eksperter inden for videregående uddannelse, herunder fagfolk, medlemmer af kvalitetssikringsorganer og gæstetalere fra hele Europa.

Høringsgruppen afholdt tre virtuelle møder mellem den 26. maj og den 17. september 2020 og foreslog en fælles europæisk definition, fælles karakteristika og en køreplan for tiltag.

Køreplanen for tiltag indeholder forslag til de foranstaltninger, der er nødvendige på europæisk og nationalt plan for at udvikle og gennemføre en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser, og køreplanen indeholdt også et forslag til en tidsplan.

Køreplanen fokuserer på følgende tiltag:

  • at udvikle fælles europæiske standarder for kvalitet og gennemsigtighed sammen med alle interessenter (uddannelsesaktører, arbejdsmarkedets parter, ungdomsorganisationer, civilsamfundet, handelskamre og arbejdsgivere fra alle EU-lande og lande i det europæiske område for videregående uddannelse)
  • at undersøge, hvordan mikroeksamensbeviser kan indgå i de nationale kvalifikationsrammer med eventuel henvisning til den europæiske referenceramme for kvalifikationer
  • at udarbejde en liste over pålidelige udbydere og fremme kvalitetssikringsprocesser
  • at undersøge, hvordan det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS) kan anvendes i forbindelse med mikroeksamensbeviser til andre uddannelser end de videregående uddannelser og i andre sektorer
  • at arbejde med retningslinjer for en hurtigere anerkendelsesproces ved at tilpasse eksisterende validerings- og anerkendelsesinstrumenter eller udvikle nye instrumenter
  • at gøre det lettere for indehaverne af mikroeksamensbeviser at gemme og fremvise eksamensbeviserne for arbejdsgivere gennem Europass' infrastruktur for digitale eksamensbeviser og det europæiske studiekortinitiativ
  • at bruge mikroeksamensbeviser til at forbedre adgangen til livslang læring, så de studerende lettere kan skifte mellem uddannelsessektorerne, og at udvide rådgivningstjenesterne med realtidsdata om arbejdsmarkedet, så de studerende kan foretage et informeret valg
  • at yde EU-støtte gennem Erasmus+-programmet og strukturfondene til højere læreanstalter, erhvervsuddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesudbydere for at fremme udbredelsen af mikroeksamensbeviser.

De foreslåede tiltag er primært inden for området for videregående uddannelse, men vedrører også andre uddannelsesniveauer og -sektorer.

De næste skridt

Disse resultater vil indgå i bredere høringer, der dækker alle uddannelsessektorer, og derved bidrager til udarbejdelse af en henstilling fra Rådet om mikroeksamensbeviser for livslang læring og beskæftigelsesegnethed inden udgangen af 2021.


Header image: © European Union, 2020.