Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tvorba politiky na průkazném základě

Vytváření základny vědeckých poznatků pro jazykovou politiku

Evropská komise chce, aby její politiky byly skutečně relevantní a aby se její iniciativy realizovaly účinně. Z tohoto důvodu buduje základnu vědecky podložených poznatků v oblasti jazykové politiky. Za pomoci dostupných zdrojů pak Komise sleduje dosažený pokrok v oblasti výuky a studia jazyků.

Komise ve spolupráci s Eurostatem, Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) shromažďuje a analyzuje údaje o výuce jazyků v celé Evropě. Na základě takto získaných údajů se pak vytvářejí spolehlivé ukazatele jazykových kompetencí a standardů na evropské úrovni.

Důležité informace o vývoji v jednotlivých státech také poskytuje periodikum Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách, které vydává síť Eurydice.

Jak EU podporuje tvorbu politik založenou na vědeckých poznatcích?

Komise posiluje základnu vědeckých poznatků v oblasti jazyků především prostřednictvím pravidelného monitorování. To má zásadní význam pro shromažďování údajů o stávající úrovni znalosti druhého jazyka a pro podporu opatření zaměřených na zlepšení výsledků politik a iniciativ propagujících studium jazyků.

Z tohoto pravidelného monitoringu také pocházejí informace o tom, jak demografické, sociální, ekonomické a vzdělávací proměnné ovlivňují jazykové znalosti v jednotlivých členských státech EU a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Prvním významným krokem k vytvoření solidní základny vědeckých poznatků pro účely tvorby politik v oblasti jazykového vzdělávání byl evropský ukazatel jazykových kompetencí. Shromáždil poznatky o jazykových programech a politikách, které mají členským státům pomoci zlepšit vnitrostátní normy.

Z výsledků průzkumu jazykových znalostí, který se konal v letech 2011–2012 ve 14 zemích Unie, vyplynulo, že:

  • 42 % 15letých žáků, kteří se průzkumu účastnili, dosáhlo ve svém prvním cizím jazyce úrovně „nezávislý uživatel“ (B1/B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
  • 25 % z nich dosáhlo této úrovně i u druhého cizího jazyka
  • 14 % žáků postrádalo byť jen minimální znalost jednoho cizího jazyka

Na základě souboru dohodnutých ukazatelů a referenčních hodnot Komise nyní zveřejňuje Monitor vzdělávání a odborné přípravy – výroční zprávu, jejímž cílem je podporovat a prosazovat v oblasti studia jazyků tvorbu politiky založenou na vědeckých poznatcích. Monitor se snaží ukázat, jak se v celé Evropě vyvíjejí systémy vzdělávání a odborné přípravy, a posuzuje řadu referenčních hodnot, ukazatelů, nedávných studií a různých fází ve vývoji dané politiky. 

Cílem této zprávy je poskytnout rámec pro diskuse mezi členskými státy a evropskými orgány a institucemi, tvořící součást strategického rámce evropské politické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020).