Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O SELFIE

SELFIE

(Self- reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies, tj. sebehodnocení efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií) je nástroj, který má pomoci školám začlenit digitální technologie do výuky, učení a hodnocení žáků. Může zdůraznit, co funguje dobře, kde je zapotřebí zlepšení a jaké by měly být priority. Nástroj je v současnosti dostupný ve 24 oficiálních jazycích Evropské unie, přičemž časem budou přidány další jazyky.

SELFIE sbírá – anonymně – názory žáků, učitelů a vedoucích pracovníků školy na to, jak jsou technologie využívány v jejich škole. Využívá k tomu krátkých výroků a otázek a jednoduché hodnoticí stupnice od 1 do 5. Výroky se vztahují na takové oblasti, jako je vedení, infrastruktura, odborná příprava učitelů a digitální kompetence žáků.

Hodnocení  trvá asi 30 minut. Otázky jsou upraveny pro každou skupinu. Například žáci dostávají otázky týkající se jejich studijních zkušeností, učitelé se zamýšlejí nad odbornou přípravou a učebními postupy a vedoucí pracovníci školy řeší plánování a celkovou strategii.

Na základě tohoto vstupu nástroj  vygeneruje  zprávu – snímek („SELFIE“ :-)) silných i slabých stránek školy při využívání digitálních technologií při výuce a učení. Čím více osob ze školy se průzkumu zúčastní, tím přesnější SELFIE jejich školy bude.

Výsledky a náhledy z realizace SELFIE jsou určeny pouze pro vaši školu a budou sdíleny, jedině když si to budete přát.

Na základě zjištění uvidíte, jak si stojíte, a v tomto bodě můžete zahájit diskusi o využívání technologií a vypracovat akční plán pro vaši školu. SELFIE lze pak v pozdějším stadiu použít k vyhodnocení pokroku a úpravě akčního plánu.

 

 

SELFIE zapojuje celou školní komunitu – vedoucí pracovníky školy, učitele a žáky – do 360stupňového procesu zahrnujícího mnoho oblastí školní praxe.

 

Jelikož každá škola je jedinečná, lze nástroj uzpůsobovat. Vaše škola může vybírat a přidávat otázky a výroky tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

 

SELFIE umožňuje všem účastníkům odpovídat na otázky, které vyhovují jejich zkušenostem jakožto žáků, učitelů nebo vedoucích pracovníků školy.

 

SELFIE je bezplatný. Odpovědi jsou anonymizovány a údaje jsou zabezpečeny.

 

Hodnocení můžete udělat na počítači, na tabletu či v chytrém telefonu.

 

Po dokončení SELFIE obdrží každá škola na míru přizpůsobenou, interaktivní zprávu, která poskytuje podrobné údaje i rychlý náhled týkající se silných a slabých stránek.

Ochrana osobních údajů

  • SELFIE je nástroj pouze pro školu, neshromažďuje  žádné osobní údaje .
  • Všechny odpovědi poskytované prostřednictvím SELFIE jsou  anonymní. Jednotliví žáci, učitelé, vedoucí pracovníci školy nebo jiní zaměstnanci, kteří odpovídají na otázky a reagují na výroky, nemohou být identifikováni osobně.
  • Každá škola vlastní svou zprávu SELFIE, která není sdílena s druhými, ledaže si to škola přeje.
  • Odpovědi jednotlivých škol nemůže  sledovat žádná jiná organizace, ani Evropská komise.
  • SELFIE se nachází na serveru, který vlastní a spravuje Evropská komise, a na shromažďované údaje se vztahují pravidla Komise pro zpracování údajů.
  • Anonymizované a agregované údaje lze používat pouze pro potřeby výzkumu a politiky, a nikoli pro komerční účely.

Kontext a vývoj

SELFIE se opírá o rámec Evropské komise pro propagaci učení v digitálním věku ve vzdělávacích organizacích.

Tým SELFIE

SELFIE je iniciativa Evropské komise.

Nástroj byl vyvinut v úzké spolupráci s týmem odborníků ze škol, ministerstev školství a výzkumných ústavů z celé Evropy. Mezi partnerské instituce patří Evropská nadace odborného vzdělávání, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) a Institut UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.