Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jazyky pro hospodářský růst a zaměstnanost

Podmínka úspěchu jednotlivců i podniků

Dobré jazykové znalosti a komunikační dovednosti jsou dnes nezbytné jak pro jednotlivce, tak pro podniky.

Evropské firmy často přicházejí o lukrativní obchodní zakázky právě v důsledku nedostatečné znalosti cizích jazyků a jiných kultur. Je tudíž zřejmé, že je třeba k mnohojazyčné komunikaci zaujmout zcela jiný, strategičtější postoj.

Mladí lidé, kteří se učí cizí jazyky, dnes mohou vyjet do zahraničí za studiem nebo na odbornou stáž, a znalost cizího jazyka si tam upevnit. V zahraničí totiž nebudou studovat pouze odborné předměty své specializace, ale zdokonalí si také své jazykové znalosti a dovednosti v oblasti mezikulturní komunikace. To bude jednou velkou výhodou při hledání práce a v konečném důsledku značným přínosem i pro jejich budoucí zaměstnavatele.

Ze studie EU o dopadu studentského výměnného programu Erasmus vyplývá, že se absolventi s mezinárodní zkušeností mnohem lépe uplatní na stále globálnějším trhu práce.

Jak EU usiluje o zlepšení jazykových znalostí Evropanů

V zájmu rozvoje dovedností, které jsou pro dnešní trh nezbytné, spolupracuje Evropská komise se zúčastněnými stranami z oblasti vzdělávání i zaměstnanosti. Prostřednictvím platformy EU s názvem Skills Panorama (Panorama dovedností), která poskytuje přehledná, spolehlivá a aktuální data z pracovního trhu, přispívají vlády členských států, zaměstnavatelské organizace a odbory k prognózam ohledně toho, které dovednosti budou v jednotlivých odvětvích potřeba, a to včetně jazykových.

  • Evropský rámec dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO), který tvoří součást strategie Evropa 2020, popisuje, stanoví a klasifikuje odborná povolání, kompetence a kvalifikace, které jsou nezbytné pro trh práce EU a jež je třeba rozvíjet v rámci vzdělávání a odborné přípravy. Projekt ESCO je podporován ze strany Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP).
  • V zájmu pokrytí zvyšující se poptávky po speciálních jazykových profilech shromažďuje Komise také údaje z různých evropských studií týkajících se vazby mezi jazykovými znalostmi, konkurenceschopností a zaměstnatelností. Komise se dále snaží prohloubit vazby mezi univerzitami a uživateli jazykových služeb, např. prostřednictvím fóra Translating Europe.
  • Před několika lety zajišťovala Komise koordinaci platformy pro podniky, která přispívala do Sítě pro propagaci jazykových strategií na podporu konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti (CELAN). Cílem bylo stanovit potřeby evropských firem i zaměstnanců z hlediska jazykové vybavenosti a poskytnout odpovídající nástroje k uspokojení těchto potřeb.
  • Pracovní skupina Languages for Jobs (v překladu „Jazyky pro pracovní uplatnění“) zveřejnila zprávu o poskytování vícejazyčných komunikačních dovedností, které by odpovídaly potřebám pracovního trhu.
  • Výsledky dvou nejnovějších zpráv EU o jazycích a zaměstnatelnosti – Studie o znalosti cizích jazyků a zaměstnatelnosti a Jazyky a zaměstnatelnost – poukazují na skutečnost, že mezi jazykovými znalostmi a zaměstnatelností existuje přímá souvislost. Na základě uvedených zpráv se došlo k závěru, že dobrá znalost cizích jazyků je důležitým faktorem pro profesní rozvoj občanů EU. Zprávy rovněž obsahují analýzu poptávky po znalostech cizích jazyků na trhu práce a doporučení ohledně toho, jak v této oblasti podporovat zaměstnavatele a zaměstnance.
  • Dalším způsobem, jakým Komise podporuje znalost jazyků jako hnací síly hospodářského růstu, je program Erasmus+.