Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jazyková rozmanitost

Přehled

Jazyky jsou jedním z rozhodujících prvků identity jednotlivce, ale rovněž tvoří součást sdíleného dědictví. Díky znalosti cizích jazyků se můžeme ostatním více přiblížit a poznávat jiné země, jiné kultury. Kromě toho tak posilujeme vzájemné porozumění a naši společnou evropskou identitu.

Účinná opatření a iniciativy v oblasti mnohojazyčnosti mohou vytvářet nové příležitosti pro občany. Jazykové znalosti mohou zvýšit jejich zaměstnatelnost, usnadnit jim přístup ke službám, zajistit jim plné využití práv a přispívat k solidaritě prostřednictvím sociální soudržnosti a posíleného dialogu mezi kulturami.

V Evropské unii se v současné době používají 3 písma a celkem 24 oficiálních jazyků. V určitých regionech nebo v rámci určitých skupin obyvatel se navíc hovoří přibližně 60 dalšími jazyky. Další jazyky se do EU dostávají spolu s přistěhovalectvím. Odhaduje se, že v zemích EU nyní žije nejméně 175 národností.

Jazyková rozmanitost je zakotvena v článku 22 Listiny základních práv Evropské unie. Základním bodem Listiny je i dodržování práv příslušníků menšin. Listina zakazuje diskriminaci osob patřících k menšině a požaduje respektování kulturní, náboženské a jazykové rozmanitosti v celé Unii. Komise zajišťuje, aby byla při provádění práva EU dodržována základní práva, a to především právo na nediskriminaci.

Členské státy však mají výlučné právo definovat nebo uznávat národnostní menšiny v rámci svých hranic, včetně práva menšin na sebeurčení (jak stanovila Rada Evropy v Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků a v Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin). Toto právo se vztahuje i na národnostní nebo regionální menšinové jazyky.

Míra jazykové rozmanitosti se v jednotlivých zemích liší a různé země k ní také přistupují různým způsobem. V dvojjazyčných regionech evropských zemí či ve vícejazyčných třídách se proto dnes uplatňují mnohé zajímavé pedagogické přístupy. Síť Eurydice, která sdružuje vnitrostátní subjekty všech programových zemí Erasmus+ věnující se analýzám vzdělávání, zahrnuje podpůrná opatření pro vyučování regionálních a menšinových jazyků do své zprávy z roku 2017 s názvem „Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě“. V novější publikaci sítě Eurydice najdeme konkrétní přehled opatření, která byla vzdělávacími orgány přijata v oblasti výuky těchto jazyků na školách.

Jak EU podporuje jazykovou rozmanitost

Na 26. září připadá Evropský den jazyků, kdy Evropská komise spolu s Radou Evropy, Evropským střediskem pro moderní jazyky (ECML), jazykovými institucemi a občany v celé Evropě vyjadřuje podporu jazykové rozmanitosti a studiu jazyků prostřednictvím nejrůznějších tematických akcí. https://www.ecml.at/

Projekty týkajících se výuky jazyků bude Unie i nadále podporovat prostřednictvím svých programů pro vzdělávání a kulturu. Jedná se například o programy financování, jako je Erasmus+ a Kreativní Evropa. Jazykovou rozmanitost podporuje Unie i prostřednictvím dalších programů mobility, projektů spolupráce a iniciativou Evropská hlavní města kultury. Na základě této podpory se podařilo realizovat řadu projektů na podporu výuky cizích jazyků a zviditelnění menšinových jazyků v Evropě. Několik příkladů úspěšných projektů najdete ve zprávě sítě Eurydice o výuce regionálních a menšinových jazyků ve školách.

Evropský kulturní program Kreativní Evropa podporuje literární překlad. Snaží se zpřístupnit literární díla většímu počtu lidí a zachovat tak kulturní a jazykovou rozmanitost EU.