Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciativy v oblasti ekologického vzdělávání

Evropská unie vybízí odvětví vzdělávání a odborné přípravy, aby přijalo opatření, která přispějí k ekologické transformaci a posílí kompetence všech žáků a studentů v oblasti udržitelnosti.

Proč je ekologické vzdělávání důležité?

Studenti všech věkových kategorií musí být schopni rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje, které jim umožní žít udržitelnějším způsobem, změnit své spotřebitelské chování a přispět k ekologičtější budoucnosti. Vzdělávání a odborná příprava klíčovým způsobem podporují přechod od budování povědomí o životním prostředí k individuálním a kolektivním akcím.

Ve vzdělávání a odborné přípravě narůstá v celé Evropě počet iniciativ a opatření týkajících se změny klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelnosti. Navzdory pokroku a rostoucímu zájmu veřejnosti o tuto problematiku však učení o environmentální udržitelnosti ještě není systematicky zakomponováno do vzdělávací politiky a praxe v EU. 

Co v této věci dělá EU?

Evropská komise se těmito otázkami zabývá prostřednictvím celé řady iniciativ:

  • Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu je rychle se rozvíjející komunita studentů a učitelů, kteří se angažují v otázkách udržitelnosti a změny klimatu.
  • Návrh doporučení Rady o učení v zájmu environmentální udržitelnosti si klade za cíl podpořit členské státy v jejich úsilí v této oblasti a podnítit větší spolupráci na úrovni EU. 
  • Nový Evropský rámec kompetencí v oblasti udržitelnosti stanoví znalosti, dovednosti a postoje účastníků vzdělávání všech věkových kategorií, které budou potřebovat pro ekologickou transformaci. 
  • Iniciativa „Výzkumní pracovníci ve školách“ umožňuje mladým vědcům navázat spolupráci s učiteli a žáky v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje.
  • Spolupráce s Evropskou investiční bankou (EIB), například prostřednictvím programu InvestEU, má umožňuje členským státům přístup k financování udržitelné vzdělávací infrastruktury a rozvoje dovedností a pedagogických postupů
  • Programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity zvýšily v období 2021–2027 svou ekologičnost a digitálnost.

Strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání

Ve strategickém rámci Evropského prostoru vzdělávání (2021–2030) byly zřízeny pracovní skupiny pro odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání a školy, které se zabývají ekologickým vzděláváním. Činnost skupin umožní vzájemné učení, výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a zúčastněnými organizacemi.

 

Související informace