Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Politický dialog s konkrétními regiony a zeměmi mimo EU

Jak Komise v této oblasti spolupracuje s ostatními zeměmi? 

Evropská unie zřídila řadu fór pro dialog na téma politiky vysokoškolského vzdělávání, do nichž jsou zapojeny země a regiony mimo EU. 

Těchto diskusí se účastní zástupci evropských institucí a odborníci z jednotlivých zemí a regionů, jakož i odborníci na danou oblast a v jejich rámci často probíhají také semináře, konference a jiné tematické akce. 

Politický dialog by měl vytvořit podmínky pro intenzivnější spolupráci a mobilitu mezi EU a partnerskými zeměmi nebo regiony. Infopřehledy o jednotlivých zemích a regionech ukazují způsob, jak se z programu Erasmus+ financuje mobilita a spolupráce mezi Evropou a ostatními částmi světa.

Východní partnerství

Politické souvislosti

Jde o společnou politickou iniciativu zacílenou na prohloubení a posílení vztahů mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a šesti zeměmi Východního partnerství: Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou. 

Politické otázky jsou projednávány v rámci čtyř tematických platforem: 

 • posílení institucí a řádná správa věcí veřejných
 • hospodářský rozvoj a tržní příležitosti
 • konektivita, energetická účinnost, životní prostředí a změna klimatu
 • mobilita a mezilidské kontakty

Politický dialog

Otázkám vzdělávání, mládeže a kultury se věnuje čtvrtá platforma, která zahrnuje rovněž politický dialog o migraci, mobilitě, integrované správě hranic a výzkumu a inovacích. 

Tento panel byl vytvořen na summitu Východního partnerství v roce 2017. Zaměřuje se na provádění bodů 18 a 19 v rámci balíčku opatření Mládež a vzdělávání a v jeho rámci se vedou diskuse o vzdělávání, kultuře a tvůrčích odvětvích, dovedností mladých lidí, podnikání a zaměstnanosti. 

Panel propaguje modernizaci, internacionalizaci a digitalizaci (e-learning) systémů vzdělávání a odborné přípravy. Kromě toho se věnuje otázce rozšířenějšího uznávání neformálního vzdělávání a podporuje rozvoj kulturních a tvůrčích odvětví v zemích Východního partnerství. 

Mezi priority patří: 

 • podporovat mladou generaci a posílit její postavení vytvořením inkluzivní politiky mládeže, jež je založena na znalostech a důkazech 
 • vést dialog o politikách a institucích podporujících vzdělávání mládeže, odbornou přípravu a přechod ze školy na trh práce

Spolupráce mezi EU a jižním Středomořím

Politické souvislosti

Na základě rámce posílené evropské politiky sousedství, který je obsažen ve sdělení z roku 2011, a po přezkumu této politiky v roce 2016 se Evropská komise zavázala: 

 • podporovat modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání
 • zvýšit podporu výuky a mobility studentů, vyučujících, univerzitních pracovníků a mladých lidí ze zemí jižního Středomoří

Nástroje spolupráce EU

Vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání, přípravu a otázky mládeže Komise podporuje prostřednictvím programů a iniciativ mezinárodní spolupráce, jako jsou například:

Platforma pro vzdělávání a odbornou přípravu v zemích západního Balkánu

Politické souvislosti

Spolupráci v oblasti vzdělávání zahájila Evropská unie se zeměmi tohoto regionu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Kosovo*, Černá Hora a Srbsko) v roce 2012. 

Každoročně se pořádají ministerské schůzky, na nichž se stanovují společné priority, probírají aktuální reformy a politická opatření a rozhoduje se o tématech regionální spolupráce a pomoci EU. 

9. ministerské zasedání platformy pro vzdělávání a odbornou přípravu na západním Balkáně proběhlo online společně se schůzí platformy pro výzkum a inovace, a to 2. prosince 2020. Hlavním cílem letošní společné ministerské platformy bude snaha dosáhnout prostřednictvím diskuse shody o znění nové agendy pro západní Balkán v oblasti inovací, výzkumu, vzdělávání, kultury, mládeže a sportu

Ministerská platforma podporuje regionální spolupráci a komunikaci, sdružování zdrojů a sdílení osvědčených postupů v rámci regionu i se státy EU. Kromě toho poskytuje informace o společných projektech, studiích a proběhlých akcích. 

Dlouhodobým cílem tohoto dialogu je pomoci zemím západního Balkánu při realizaci jejich reformního úsilí a připravit je na povinnosti vyplývající z budoucího členství v EU, a to včetně plné účasti na vzdělávacích programech Unie.

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Afrika

Politické souvislosti

Zastřešujícím tématem summitu Africké unie a EU, který proběhl v roce 2017, bylo „Investování do mládeže pro zrychlený růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj“. K hlavním tématům diskusí během této vrcholné schůzky patřil demografický růst, migrace, mládež, zaměstnanost a dovednosti. 

Vedoucí představitelé zemí obou kontinentů stvrdili svůj závazek investovat do mladých lidí, jejich vzdělání a rozvoje dovedností. Evropská unie tento závazek již plní: schválila rozpočet Panafrického programu na období 2018-2020 ve výši 400 milionů EUR. 

Vynikajícím příkladem spolupráce mezi EU a Africkou unií je strategické partnerství Afrika-EU, do něhož je zapojeno 107 univerzit z 41 afrických zemí, spolu s regionálními orgány a studenty. Výsledkem dialogu byly tyto iniciativy:

 • Tuning Africa představuje spolupráci v oblasti přezkumu kompetencí a dovedností, které jsou nezbytné pro určitý obor. Studijní programy se revidují tak, aby studenti získali kompetence, které v současné době vyžaduje pracovní trh.
 • Harmonizace zajišťování kvality a akreditace v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Africe (HAQAA) podporuje panafrický rámec pro zajišťování kvality a akreditace. Cílem je především vytvoření norem a pokynů pro zajištění kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání, budování kapacit v regionálních a vnitrostátních orgánech, které odpovídají za vysokoškolské vzdělávání, a zajišťování rozvoje odborných znalostí v oblasti hodnocení a kvality.

Tyto dvě iniciativy byly v současném rámci obnoveny, přičemž v roce 2019 budou zahájeny dvě nové stěžejní iniciativy. Evropská unie podporuje rovněž Asociaci afrických studentů a absolventů, jelikož chce zajistit, aby se zkušenosti a poznatky mladých lidí odrazily na vzdělávacím procesu, politikách a inovativních postupech. Další finanční prostředky EU byly přiděleny na pilotní iniciativu mobility mezi africkými a evropskými pracovníky a studenty odborného vzdělávání a přípravy. Cílem iniciativy je posílit profesní rozvoj učitelů a vedoucích pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a následně rozšířit dovednosti studentů.

Africké země se rovněž aktivně účastní programu Erasmus+. Výzkumní pracovníci z tohoto kontinentu se mohou přihlásit do akce Marie Curie-Skłodowska. Africký program akademické mobility financuje mobilitu a spolupráci mezi univerzitami v rámci afrického kontinentu.

Brazílie

Politický dialog

EU a Brazílie podepsaly společné prohlášení o spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Komise spolu s brazilskými orgány pro vzdělávání a odbornou přípravu dokončila dva politické dialogy na vládní úrovni a jedno sympozium.

Japonsko

Politické souvislosti

Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem je založena na řadě politických dialogů, které mají dále posílit úzké vazby mezi Unií a Japonskem. Jedním z nich je politický dialog týkající se vzdělávání, kultury a sportu.

Poprvé proběhl v Budapešti v červenci 2018 a jeho výsledkem bylo: Uzavření dohody o spuštění spolufinancovaných společných magisterských programů EU-Japonsko na základě modelu Erasmus Mundus. V roce 2019 byly vybrány tři společné programy.

Druhý dialog mezi EU a Japonskem o vzdělávání, kultuře a sportu uspořádalo japonské ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie (MEXT) dne 10. května 2021, a to online. 

Dialogu se zúčastnila evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová a japonský ministr školství, kultury, sportu, vědy a technologie Koichi Hagiuda. 

Účastníci setkání měli možnost představit druhé straně současné priority svých politik a iniciativ v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.  

Zvláštní pozornost byla věnována opatřením zaměřeným na zvýšení odolnosti proti covidu-19 a na možnosti oživení uvedených třech oblastí v době po pandemii. 

Spolupráce s Japonskem v rámci dosavadních programů, především pak programu Erasmus+, si obě strany velmi cení. Dosáhly proto dohody o nové spolupráci v oblasti mobility výzkumných pracovníků.

Společné tiskové prohlášení
 

Čína

Politické souvislosti

Během posledních 10 let spolupracuje Evropská unie s Čínou v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, kultury, mnohojazyčnosti a mládeže. 

Tato spolupráce spočívala v pravidelných politických dialozích na vládní úrovni, jakož i v realizaci konkrétních společných projektů a akcí.

Od roku 2012 jsou veškeré tyto aktivity integrovány do evropsko-čínského mezilidského dialogu na vysoké úrovni (HPPD).

Ten doplňuje další dva pilíře spolupráce: hospodářský a obchodní dialog na vysoké úrovni a strategický dialog na vysoké úrovni. 

Setkání v rámci evropsko-čínského mezilidského dialogu na vysoké úrovni se konají zhruba jednou za dva roky, vždy střídavě v EU a Číně. Páte setkání HPPD uspořádalo Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC) ve dnech 9.-10. listopadu 2020. Předchozí schůze se konala v Šanghaji v roce 2017.

HPPD má zastřešující charakter a spadají do něj veškeré společné iniciativy EU a Číny v oblasti mezilidských vztahů, kulturních a vzdělávacích výměn. Tyto iniciativy vyplývají ze závěrů dialogů a schůzí vedoucích představitelů a zástupců, kde se stanovují dlouhodobé cíle, sdílejí osvědčené postupy a zkoumají oblasti budoucí spolupráce.

Cílem HPPD je vybudovat vzájemnou důvěru a upevnit mezikulturní porozumění mezi EU a Čínou.

Společné tiskové prohlášení

Indie

Politické souvislosti

Evropská unie a Indie spolupracují v řadě vzdělávacích oblastí, jimiž jsou například: 

 • modernizace vysokoškolského vzdělávání
 • dosahování špičkové akademické úrovně
 • mobilita studentů a univerzitních pracovníků
 • odborné vzdělávání a příprava
 • celoživotní učení
 • transparentnost
 • kvalita a rovnost ve vzdělávání 
 • uznávání kvalifikací

Na summitu EU-Indie v roce 2008 oznámila Unie spolu s Indií záměr rozvíjet vzájemný dialog a spolupráci v oblasti vzdělávání a kultury. Jde o tyto oblasti: odborná příprava, technické vzdělávání, uznávání kvalifikací, modernizace vysokoškolského vzdělávání (s důrazem na kvalitu, transparentnost a partnerství) a podpora výuky jazyků.

Mexiko

Politické souvislosti

Od roku 2010 uskutečnily Evropská komise a příslušné mexické orgány pro vzdělávání a odbornou přípravu dva politické dialogy na vládní úrovni.

Cílem těchto dialogů bylo projednat témata společného zájmu na nejvyšší úrovni, a následně sdílet osvědčené postupy a stanovit konkrétní oblasti budoucí spolupráce. Z dlouhodobého hlediska se má docílit intenzivnější spolupráce mezi EU a Mexikem v oblasti vzdělávání a mobility.

Jižní Afrika

Politické souvislosti

Ve společném prohlášení z května 2012 uznaly EU a Jihoafrická republika zásadní přínos vzdělávání a odborné přípravy pro rozvoj společností a hospodářství založeném na znalostech, jakož i jejich klíčovou úlohu při podpoře růstu a zaměstnanosti.

Od té doby mezi EU a Jihoafrickou republikou proběhly čtyři schůzky na vysoké úrovni, které se zaměřily na sdílení osvědčených postupů v oblasti internacionalizace vysokoškolského vzdělávání, inovaci a modernizace vysokoškolské výuky a výzkumu. 

Strategický dialog byl příležitostí k diskusi o tématech společného zájmu, výměně zkušeností, přezkumu spolupráce v rámci stávajících programů a stanovení konkrétních oblastí společného zájmu pro budoucí spolupráci.

Jižní Korea

Politické souvislosti

EU a Korejská republika rozvíjejí spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jelikož si uvědomují jeho zásadní roli při vytváření globálně konkurenceschopného hospodářství založeného na znalostech, jakož i při stimulaci růstu a tvorbě pracovních míst. 

Spolupráce byla doposud velmi plodná, především ve výměnných programech pro studenty a pracovníky univerzit. Je nicméně možné ji rozvíjet i v dalších oblastech. Na vrcholné schůzce EU-Korea v roce 2013 byl proto oznámen záměr posílit spolupráci upevněním politického dialogu. Kromě toho byly představeny společné projekty spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání. 

V rámci prvního politického dialogu byly projednány praktické způsoby posílení spolupráce v této oblasti prostřednictvím výměny osvědčených postupů, přezkumu stávajících opatření a shromažďování poznatků. Druhý dialog se uskutečnil v Jižní Koreji v posledním čtvrtletí roku 2018.

Spojené státy americké

Politické souvislosti

Spolupráce se Spojenými státy americkými je podporována z programů EU pro celosvětovou akademickou spolupráci a dalších doplňkových iniciativ, například bilaterální části Fulbrightova programu. 

Program Fulbright-Schuman

Program Fulbright-Schuman spravuje Komise pro vzdělávací výměnu mezi Spojenými státy a Belgií a je společně financován Ministerstvem zahraničních věcí USA a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a kulturu. Byl zřízen v roce 1991 a poskytuje granty americkým či evropským studentům vysokoškolského a postgraduálního studia na výzkumné a studijní pobyty v oblasti vztahů USA-EU, politiky EU nebo institucí EU.

EU-US Young Leaders Seminar

Platforma EU-US Young Leaders Seminar má za cíl rozvíjet vztahy mezi EU a USA na základě setkání mladých lídrů a v konečném důsledku posílit spolupráci mezi Komisí a americkým ministerstvem zahraničí. Prvního ročníku semináře se účastnilo 50 mladých lidí z USA a Evropy. Tématem byly výzvy a příležitosti, které nabízí hospodářská, vzdělávací a kulturní integrace migrantů a uprchlíků. Druhý seminář se zaměřil na budoucnost pracovního trhu, roli technologií v zaměstnání, dovednosti požadované v budoucnosti a společenské dopady měnícího se pracovního prostředí.

Modernizace vysokoškolského vzdělávání: Komparativní studie EU-USA

V rámci tzv. boloňského procesu pro reformu vysokoškolského vzdělávání se ministři školství evropských zemí dohodli na tom, že instituce vysokoškolského vzdělávání by měly znovu definovat své programy tak, aby braly více v úvahu potřeby studentů a více je připravovaly tak, aby skutečně mohli plnit svou budoucí úlohu ve společnosti. Za tímto účelem byl vytvořen projekt „Tuning Educational Structures in Europe“, který má za cíl vytvořit nezbytné nástroje k optimalizaci vzdělávacích struktur v Evropě tak, aby odpovídaly požadavkům trhu práce. Použitá metodika se stále více rozšiřuje po celém světě.