Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropský přístup k mikrocertifikátům

Flexibilní a inkluzivní vzdělávací příležitosti

Mikrocertifikáty jsou důkazem o výsledcích učení, kterých jejich držitel dosáhl po krátké formě transparentně posouzeného vzdělávacího kurzu nebo modulu. Mikrocertifikáty mohou být realizovány v prezenční, online nebo kombinované formě. 

Díky flexibilní povaze těchto kvalifikací lze zpřístupnit vzdělávací příležitosti občanům, včetně těch, kteří jsou zaměstnáni na plný úvazek.

To z mikrocertifikátů činí vysoce flexibilní a inkluzivní formu učení, jež umožňuje cíleně získávat požadované dovednosti a kompetence.

Mikrocertifikáty nabízejí vysokoškolské instituce a instituce odborného vzdělávání a přípravy, jakož i soukromé organizace.

Mohou být obzvláště užitečné pro ty, kteří si chtějí

  • rozšiřovat své stávající znalosti a nepotřebují absolvovat úplný program vysokoškolského vzdělávání
  • zvýšit kvalifikaci nebo projít rekvalifikací, aby získali dovednosti potřebné na trhu práce, nebo se dále profesně rozvíjet po nástupu do zaměstnání.

Veřejná konzultace

Evropská komise zahájila 20. dubna 2021 12týdenní veřejnou konzultaci o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní učení a zaměstnatelnost.

Cílem veřejné konzultace je shromáždit náměty na vypracování společné definice mikrocertifikátů a norem Evropské unie (EU) týkajících se jejich kvality a transparentnosti a ohledně dalších kroků, které je třeba podniknout na institucionální, vnitrostátní a unijní úrovni.

Veřejná konzultace bude ukončena 13. července 2021 ve 23.59 h středoevropského letního času (CEST).

Proto neváhejte se této veřejné konzultace zúčastnit a sdělte nám svůj názor! 

Proč je zapotřebí jednotný evropský přístup

Stále více lidí v Evropě si potřebuje doplňovat znalosti, dovednosti a kompetence, protože jejich formální vzdělání jim přestává dostačovat k tomu, aby dokázali reagovat na požadavky rychle se měnícího trhu práce a soudobé společnosti. 

Zvyšování kvalifikace či rekvalifikace jednotlivců je rovněž zapotřebí v zájmu zotavení ekonomiky po pandemii covidu-19 a urychlení ekologické a digitální transformace.

Udržování stávajících kompetencí a získávání nových je nezbytné i pro aktivní účast na chodu společnosti, pro zajištění trvalého osobního, sociálního a profesního rozvoje a pro podporu zaměstnatelnosti a sociálně-ekonomických inovací. 

Bez společných norem zajišťujících kvalitu, transparentnost, přeshraniční srovnatelnost, uznávání a přenositelnost však mikrocertifikáty svého plného potenciálu nedosáhnou.

Komise proto usiluje o vypracování společné definice a evropských norem pro mikrocertifikáty, které budou nezávislé na vydávající instituci, přičemž budou v co nejvyšší možné míře vycházet ze stávajících nástrojů. 

Záměr vypracovat evropský přístup k mikrocertifikátům byl oznámen v těchto dokumentech:

Konzultační skupina pro mikrocertifikáty: doporučení

Na jaře 2020 Komise zřídila ad hoc konzultační skupinu složenou z odborníků na vysokoškolské vzdělávání, včetně odborníků z praxe, členů agentur pro zajišťování kvality a přizvaných hostů z celé Evropy.

Skupina uspořádala od 26. května do 17. září 2020 tři virtuální zasedání a navrhla společnou evropskou definici, společné charakteristiky a akční plán.

Akční plán obsahuje návrhy na opatření, která je nutné přijmout na evropské a vnitrostátní úrovni, aby bylo možné evropský přístup k mikrocertifikátům dále rozvíjet a realizovat.

Plán se zaměřuje na tato opatření:

  • vypracování společných evropských norem kvality a transparentnosti, na kterém se budou společně podílet všechny zúčastněné strany (vzdělávací komunita a aktéři na trhu práce, sociální partneři, mládežnické organizace, občanská společnost, obchodní komory a zaměstnavatelé ze všech členských států EU a zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání)
  • prozkoumání možnosti, jak začlenit mikrocertifikáty do národních kvalifikačních rámců s možným odkazem na evropský rámec kvalifikací
  • vypracování seznamu důvěryhodných poskytovatelů a podpora procesů zajišťování kvality
  • prozkoumání možnosti, jak v kontextu mikrocertifikátů využít evropský systém přenosu a akumulace kreditů (ECTS) na dalších úrovních a v dalších odvětvích vzdělávání
  • vypracování pokynů pro rychlejší uznávání kvalifikací, a to jednak přizpůsobením stávajících nástrojů pro validaci a uznávání, ale i vytvořením nových nástrojů
  • možnost, aby si jednotlivci mohli mikrocertifikáty zdokumentovat a prezentovat je prostřednictvím Europassu a jeho infrastruktury digitálních certifikátů a iniciativy Evropská studentská karta
  • využití mikrocertifikátů k usnadnění přístupu k celoživotnímu vzdělávání tím, že se zajistí lepší prostupnost mezi jednotlivými složkami systému vzdělávání a odborné přípravy a že studující se budou moci díky rozšíření poradenských služeb informovaně rozhodovat na základě údajů o trhu práce v reálném čase
  • poskytování unijní podpory z programu Erasmus+ a strukturálních fondů pro vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu a další instituce vzdělávání a odborné přípravy a poskytovatele odborné přípravy s cílem podpořit zavádění mikrocertifikátů.

Navrhovaná opatření se zaměřují především na vysokoškolské vzdělávání, ale zabývají se také jinými úrovněmi a odvětvími vzdělávání a odborné přípravy.

Co bude následovat

Tyto výstupy budou podkladem pro širší konzultace zahrnující všechny složky systému vzdělávání a odborné přípravy, které proběhnou do konce roku 2021 a jejichž cílem bude přispět k vypracování doporučení Rady o mikrocertifikátech pro celoživotní učení a zaměstnatelnost.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2020.