Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků

Znalost cizích jazyků je středobodem ambiciózní vize vytvořit tzv. Evropský prostor vzdělávání. Schopnost hovořit cizími jazyky není nezbytná pouze pro studium v zahraničí, ale také k uplatnění na stále více mezinárodním trhu práce. Studium jazyků umožňuje lidem objevovat nové kultury a rozšiřovat si obzor.

Z různých studií však vyplývá, že členským státům EU se nedaří dosáhnout dostatečně rychle toho, aby každý Evropan byl již od raného věku schopen hovořit dvěma cizími jazyky – tzn. cíle, který je rovněž součástí vize vytvořit Evropský prostor vzdělávání.

Úroveň jazykových znalostí studentů na konci povinné školní docházky je v průměru v celé EU nízká. Mezi členskými státy však zároveň existují velké rozdíly. 

Kvůli rostoucí mobilitě v rámci Evropy a mnoha mladým lidem, kteří přicházejí do EU ze třetích zemí za účelem studia, je nezbytné zajistit, aby ústředním tématem evropského projektu byla mnohojazyčnost.

Komise předložila návrh komplexního přístupu k výuce a studiu cizích jazyků. Jeho cílem je:

  • podporovat výuku cizích jazyků na konci povinné školní docházky a zaměřit se na dosažení konkrétní úrovně znalostí na základě společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy)
  • zavést v oblasti vzdělávání a odborné přípravy koncept jazykového povědomí, který poskytuje inkluzivní rámec pro studium jazyků s ohledem na jazykové dovednosti jednotlivců
  • umožnit více učitelům cizích jazyků studovat v zahraničí
  • nacházet a prosazovat inovativní, inkluzivní a vícejazyčné pedagogické postupy prostřednictvím celoevropských nástrojů a platforem, jako jsou School Education GatewayeTwinning

Po jednáních mezi Komisí a členskými státy EU přijali ministři školství na zasedání Rady dne 22. května 2019 v Bruselu doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků.