Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

ЗА SELFIE

SELFIE

SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) е инструмент, предназначен да помага на училищата да внедрят цифровите технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване на учениците. С него могат да се очертаят областите, които функционират добре, онези, които се нуждаят от подобрение, както и това какви следва да бъдат приоритетите. Инструментът понастоящем е достъпен на 24-те официални езика на Европейския съюз, като с времето ще се добавят още езици.

SELFIE събира – анонимно – мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в тяхното училище. Това се прави, като се използват кратки твърдения и въпроси и опростена скала на съгласие от 1 до 5. Твърденията обхващат области, като например ръководните умения, инфраструктурата, обучението на учители и цифровата компетентност на учениците.

Оценяването  отнема около 30 минути. Въпросите са приспособени към всяка група. Учениците например получават въпроси, свързани с процеса им на учене, учителите оценяват практиките за обучение и преподаване, а училищните ръководители разглеждат планирането и цялостната стратегия.

Въз основа на тези резултати инструментът  генерира  доклад – моментна снимка („селфи“ :-)) на силните и слабите страни на училището по отношение на използването на цифровите технологии за целите на преподаването и ученето. Колкото повече хора от училището участват, толкова по-точна ще бъде самооценката чрез SELFIE на тяхното училище.

Резултатите и информацията от сесията в SELFIE са предназначени само за Вашето училище и не се споделят, освен ако Вие не решите да го направите.

Резултатите могат да Ви помогнат да разберете позицията си и от там да започнете диалог във връзка с използването на технологиите и да разработите план за действие. След това SELFIE може да бъде използван на по-късен етап с цел измерване на напредъка и адаптиране на плана за действие.

 

 

В SELFIE участва цялата училищна общност — училищните ръководители, учителите и учениците — в многоаспектен процес, в който са обхванати множество области от училищната практика.

 

Тъй като всяко училище е уникално, инструментът може да бъде персонализиран. Вашето училище може да избира и добавя въпроси и твърдения, които отговарят на нуждите Ви.

 

SELFIE дава възможност на всички участници да отговарят на въпроси, които отговарят на техния опит като ученици, учители или училищни ръководители.

 

SELFIE e безплатен. Отговорите са анонимизирани и данните са защитени.

 

Можете да отговорите на въпросите от компютър, таблет или смартфон.

 

При попълването на SELFIE всяко училище получава специален интерактивен доклад, който предоставя както задълбочени данни, така и бърза информация за силните и слабите страни.

Кой може да използва SELFIE?

SELFIE е достъпен за началните, средните и професионалните училища в Европа и извън нея. Той може да бъде използван от всички училища — не само от тези с високи равнища на инфраструктура, оборудване и използване на технологии.

Инструментът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС.

Създаден от и за училищата

От самото начало училищните ръководители, учителите и учениците участват в създаването и изпитването на SELFIE:

  • 5 000 от тях дадоха своя принос още в самото начало на разработването на инструмента.
  • 67 000 души от 650 училища в цяла Европа участваха в пилотното изпитване.
  • SELFIE беше изпитан в началните училища с цел да се гарантира неговото разбиране от страна на по-малките ученици.

Неприкосновеност на данните

  • SELFIE е инструмент, предназначен само за училището,  лични данни не се събират.
  • Всички отговори, предоставени посредством SELFIE, са  анонимни. Отделните ученици, учители, училищни ръководители или други членове на персонала, които отговарят на въпросите и твърденията, не могат да бъдат идентифицирани лично.
  • За всяко училище има доклад на SELFIE, който не се споделя с други, освен ако училището не реши да го направи.
  • Никоя друга организация, включително Европейската комисия, не може да  проследи отговорите на отделните училища.
  • SELFIE се намира на сървър, притежаван и управляван от Европейската комисия, и събраните данни подлежат на правилата на Комисията за обработване на данни.
  • Анонимизираните и обобщени данни могат да се използват за целите на политиката и за научноизследователски цели и никога за търговски цели.

Обща информация и разработване

SELFIE се основава на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в ерата на цифровите технологии в учебните заведения.

Екипът на SELFIE

SELFIE е инициатива на Европейската комисия.

Инструментът беше разработен в тясно сътрудничество с екип от експерти от училища, министерства на образованието и научноизследователски институти в цяла Европа. Сред партньорските институции са Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Институтът по информационни технологии в образованието на ЮНЕСКО.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.