Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Образование за екологична устойчивост

За да насърчи политическото сътрудничество и обмена между държавите от Европейския съюз в областта на образованието и обучението, посветено на екологичния преход, през 2021 г. Европейската комисия ще:

  • представи предложение за препоръка на Съвета относно образованието, посветено на екологичната устойчивост 
  • разработи европейска рамка за компетентност в областта на изменението на климата и устойчивото развитие
  • създаде Коалиция за образование, посветено на климата.

Както препоръката, така и новата рамка имат за цел да подкрепят усилията на държавите от ЕС да:

  • осигурят на учащите и преподавателите знанията, уменията и нагласите, които са им необходими, за да живеят, работят и действат по начин, който допринася за постигането на екологична устойчивост
  • помогнат на институциите за образование и обучение да интегрират устойчивостта в преподаването и ученето и във всички аспекти на своята дейност 
  • включат образованието, посветено на екологичната устойчивост, в системата на образование и обучение като цяло.

Препоръката — инициатива по линия на Европейското пространство за образование и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие — може да послужи като отправна точка за държавите членки относно начините, по които образованието и обучението могат да допринесат за по-екологосъобразно бъдеще. 

Работата на Комисията ще бъде съгласувана с текущата работа на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) по въпросите на образованието за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие до 2030 г. в по-широк план.

При предварителния анализ бяха определени редица ключови области, които биха могли да бъдат разгледани в препоръката:

  • ученето през целия живот е от решаващо значение за мултидисциплинарната и бързо развиваща се област на образованието, посветено на екологичната устойчивост, което има за цел да предостави възможности на всички граждани и да ги мобилизира. Поради това е много важно да се разработи подход за учене през целия живот към образованието за екологична устойчивост и да се насърчи сътрудничеството между секторите на образованието и обучението. 
  • за да могат учащите да развият необходимите компетентности за устойчивост, са необходими интердисциплинарно и основано на участието учене и преподаване, както и сътрудничество.
  • осъществяването на връзка между преподаването и ученето, физическата среда (за учене), партньорствата и общността ефективно подкрепя образованието, посветено на екологичната устойчивост, като създава условия да прилагаме на практика това, което научаваме. Преминаването отвъд контекста на класната стая към подход, обхващащ цялото училище, вече се практикува в някои държави от ЕС, но все още не е широко разпространено. 

Рамка за компетентност

Целта на рамката за компетентност в областта на изменението на климата и устойчивото развитие е да се установи общо разбиране и концептуален модел за компетентностите, които учащите трябва да развият. 

За всяка област на компетентност ще бъдат определени нива — от осведоменост до разбиране и действие. 

Общите определения и практическите насоки, които придружават рамката, могат да помогнат на заинтересованите страни в областта на образованието в държавите от ЕС да ангажират учащите и по-широката общественост да допринасят за промените, необходими за успешен преход към неутралност по отношение на климата и устойчиво развитие. 

Съвместният изследователски център на Комисията извърши преглед на литературата относно компетентностите за устойчивост, за да подпомогне изготвянето на рамката. 

График 

В момента се подготвя предложението за препоръка на Съвета. 

На 18 юни 2021 г. Комисията започна обществена консултация, за да събере мнения и идеи за предложение за препоръка на Съвета относно образованието за екологична устойчивост, което ще бъде прието в края на 2021 г.

Организират се и редица консултации с организации, работещи в областта на образованието и околната среда. 

След като предложението бъде прието от Комисията, то ще бъде представено на държавите членки за обсъждане. Накрая то ще бъде прието от министрите на образованието на държавите от ЕС в рамките на Съвета на Европейския съюз

„Еразъм+“ в подкрепа на екологичното образование 

Целите в областта на устойчивостта, околната среда и климата са от основно значение и за новата програма „Еразъм+“, като всички проекти включват екологосъобразни практики и се осигурява повече подкрепа за развитието на екологични умения и компетентности.