Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Инициатива за мрежи от европейски университети

Какво представлява инициативата за мрежи от европейски университети?

Панорамата на европейското образование се променя. На срещата на върха в Гьотеборг през 2017 г. лидерите на ЕС очертаха визия за образованието и културата. В заключенията си от декември 2017 г. Европейският съвет призова страните членки, Съвета и Комисията да предприемат редица инициативи, включително:

„...задълбочаване на стратегическите партньорства между висшите училища в целия ЕС и насърчаване на създаването до 2024 г. на двадесетина „европейски университета“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия ЕС, които ще дават възможност на студентите да придобият степен чрез комбиниране на обучение в различни държави от Съюза и ще допринасят за международната конкурентоспособност на европейските университети.“

Инициативата за мрежи от европейски университети, разработена съвместно от висши училища, студентски организации, страни от ЕС и Комисията, е отговор на този призив. В момента това е една от водещите инициативи с оглед на амбициите на ЕС да изгради европейско пространство за образование.

 

Вашият браузър не поддържа видео тага.

Какво представлява европейският университет?

Европейските университети са транснационални алианси, които ще бъдат университетите на бъдещето, като ще популяризират европейските ценности и идентичност и ще променят из основи качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. За постигане на тази важна стъпка напред Комисията в момента изпробва различни модели за сътрудничество между европейските университети, като са публикувани две покани за представяне на предложения в рамките на програмата „Еразъм+“. Алиансите ще:

  • включват партньори от всички видове висши училища и ще имат широк географски обхват в цяла Европа
  • бъдат основани на дългосрочна стратегия, основана на общи виждания и насочена към устойчивост, високи постижения и европейски ценности
  • предлагат насочени към студентите програми, предоставяни съвместно в рамките на междууниверситетски центрове, където многообразна студентска общност може да създава свои собствени програми и да се възползва от възможности за мобилност на всички равнища на обучение
  • възприемат основан на предизвикателства подход, при който студенти, преподаватели и външни партньори могат да си сътрудничат в рамките на междудисциплинарни екипи за намиране на решения на най-сериозните проблеми, пред които е изправена в момента Европа.

Резултати от първата покана за представяне на предложения

Резултатите от поканата за 2019 г. бяха публикувани през юни същата година. От получените 54 кандидатури бяха избрани първите 17 обединения на европейски университети, включващи 114 висши училища от 24 страни от ЕС. За повече информация вижте цялото съобщение за медиите.

Резултати от втората покана

Резултатите от поканата за 2020 г. вече са публикувани. От получените 62 заявления са избрани 24 нови обединения на европейски университети, включващи 165 висши училища от 26 държави членки и други държави, участващи в програмата „Еразъм+“. За повече информация вижте цялото съобщение за медиите.

В избраните 41 обединения на европейски университети ще бъдат изпробвани различни модели на концепцията за европейски университети и ще бъде разгледан нейният потенциал за трансформиране на висшето образование. Инициативата за мрежи от европейски университети ще бъде внедрена изцяло и ще разгърне пълния си потенциал в рамките на следващата програма „Еразъм“ за периода 2021—2027 г. За повече информация вижте информационната брошура на Комисията за инициативата.  

Вашият браузър не поддържа видео тага.