Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Приобщаващо образование

Европейски стълб на социалните права

През декември 2017 г. Европейският съвет, Европейският парламент и Комисията приеха Европейския стълб на социалните права. Тяхното съгласие подчертава важността на социалното, образователното и културното измерение на политиките на ЕС за изграждането на общо европейско бъдеще.

В първия принцип на Европейския стълб на социалните права се подчертава:

„Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.“

Насърчаването на равенството, социалното сближаване и активното гражданско участие е една от стратегическите цели на сътрудничеството в областта на образованието и обучението на равнище ЕС. В съвместния доклад на Комисията и Съвета за 2015 г. относно прилагането на стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ като приоритетни области за европейско сътрудничество в образованието и обучението са посочени „приобщаващо образование, равенство, справедливост, недискриминация и насърчаване на гражданските компетентности“.

В стратегията „Европа 2020“ и стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ са определени две основни цели, които трябва да бъдат постигнати в Европа до 2020 г.:

В своя принос към социалната среща на върха в Гьотеборг Европейската комисия изложи визията си за европейско пространство за образование. В тази инициатива се акцентира върху значението на качественото и приобщаващо образование — още от детството — за поставянето на основите на социално сближаване, социална мобилност и справедливо общество.

Тази визия бе допълнително подкрепена в съобщение на Комисията относно ролята на политиките по отношение на младежта, образованието и културата за изграждането на по-силна Европа, в което бе посочено, че една от целите на европейското пространство за образование следва да бъде оказването на подкрепа на държавите членки за подобряване на приобщаващия характер на техните системи за образование и обучение.

Вследствие на предложения на Комисията вече са приети няколко инициативи по отношение на политиките:

 • Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот
 • Препоръка на Съвета относно утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването

През май 2018 г. Комисията прие предложение за нова програма „Еразъм+“ с два пъти по-висок бюджет. Очаква се новата програма да даде възможност на още милиони млади европейци от различни социални среди да се учат и обучават в чужбина. В програмата ще бъдат включени и европейска рамка за приобщаване и национални стратегии за приобщаване.

Ролята на ЕС за постигане на приобщаващо образование

Напредъкът на страните членки към приобщаващо образование се следи в рамките на европейския семестър и Обзора на образованието и обучението. Обзорът на образованието и обучението също така предоставя данни за ролята на образованието в борбата с неравенствата и насърчаването на социалното приобщаване.

Комисията реализира широк кръг действия в тази област, например:

 • създаване на експертна работна група в рамките на „Образование и обучение 2020“ за насърчаване на общите ценности и приобщаващото образование, която изготви кратък онлайн сборник с добри практики в тази област, достъпен в Yammer
 • инициатива, включваща положителни ролеви модели за насърчаване на социалното приобщаване и за предотвратяване на изключването и водещата до насилие радикализация сред младите хора
 • набор от инструменти за младежки работници, които работят с млади хора, изложени на риск от маргинализация
 • европейска награда за социално приобщаване чрез спорт

Освен това чрез програмата „Еразъм+“ се подкрепят инициативи и дейности за разработване на новаторски политики и практики на най-близко до гражданите равнище, за които приоритет е социалното приобщаване.

Какво предстои?

Комисията работи по следните действия:

 • разширяване на Европейския инструментариум за училищата — онлайн платформа за училищата и учителите. Той предлага примери за добри практики и ресурси за въвеждането на подходи за сътрудничество в училищата с цел подобряване на приобщаването и предоставяне на равни възможности
 • разширяване на онлайн платформата eTwinning, чрез която се осъществява връзка между учители и класни стаи в цяла Европа и се предлагат курсове за обучение на учители, посветени на гражданското образование
 • предоставяне на стимули за висшите учебни заведения да начисляват кредити за доброволчество и да разработват учебни програми, които съчетават академично съдържание с гражданска ангажираност
 • изпълнение на Европейския корпус за солидарност — инициатива на ЕС, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина за благото на общностите или регионите
 • по-нататъшно изпълнение на новата инициатива за виртуален обмен по програма „Еразъм+“, която дава възможност на млади хора в Европа и южното Средиземноморие да участват в значими междукултурни прояви онлайн в рамките на своето формално или неформално образование