Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 2

Препоръка на Съвета относно подходите за смесено обучение с цел висококачествено и приобщаващо основно и средно образование

Пандемията от COVID-19 доведе до внезапно и широкомащабно използване на практики за учене в цифрова среда. Наборът от решения, въведени, за да се гарантира непрекъснатостта на образованието и обучението, бе широк и включваше както нискотехнологични, така и високотехнологични практики.

По-високите равнища на цифров капацитет и опит с алтернативни и гъвкави форми на учене доведоха до по-бързи и по-ефективни отговори на пандемията.

Данните подчертават разликите в ефективността на отговорите между равнищата и секторите на образование и обучение. В повечето случаи висшите училища са продължили обучението виртуално, докато много начални и средни училища не са имали експертен опит и се изпитали затруднения да предложат възможности за дистанционно и онлайн обучение на всички свои ученици.

Цели

Въз основа на поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, препоръката на Съвета относно смесеното обучение постига общо разбиране на равнището на Европейския съюз (ЕС) по този въпрос. „Смесено обучение“ е термин, който се използва във формалното образование и обучение, когато училище, преподавател или учещ възприемат повече от един подход към учебния процес.

Може да става дума за съчетаване на учене в училище и в друга среда, например дружества, центрове за обучение, дистанционно обучение, обучение на открито, на културни обекти, както и използване на различни (не) цифрови инструменти за обучение.

Целта на препоръката на Съвета е да се подпомогнат държавите — членки на ЕС да се справят с последиците от пандемията за учащите, учителите, обучителите и училищата в краткосрочен план.

В нея също така се очертава пътят напред за разработване на дългосрочни ефективни, приобщаващи и ангажиращи подходи към смесеното обучение в началното и средното образование. Това ще подпомогне адаптирането на системите за училищно образование, за да бъдат по-гъвкави и приобщаващи по отношение на широк набор от педагогически методи, технологични инструменти, потребности на учащите се и променящи се обстоятелства.

Ключови дейности 

График

  • 5 август 2021 г. — предложение на Комисията за препоръка на Съвета
  • 29 ноември 2021 г. — Съветът приема препоръката на Съвета

За контакти

Ако искате да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Следете EUDigitalEducation в Twitter за последни новини и тенденции относно това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.


Съдържание по темата