Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейски център за цифрово образование

По време на подготовката на Плана за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) обширните консултации със заинтересованите страни подчертаха необходимостта от засилено сътрудничество и диалог между заинтересованите страни в областта на цифровото образование. 

Разпокъсаността на политиката в областта на цифровото образование, научните изследвания и практиките за прилагане на европейско равнище също бяха повдигнати като важни проблеми, забавящи напредъка. Няколко структурни проблема, свързани с цифровото образование, се простират отвъд контекста и сектора.

За да се справи с тези проблеми, Европейският център за цифрово образование обединява общността, която работи в областта на цифровото образование, и предоставя специално пространство за нуждите ѝ от обмен на информация и сътрудничество.

Цели  

Както бе обявено в съобщението от 2020 г. относно Плана за действие в областта на цифровото образование, Европейският център за цифрово образование ще:

 • подкрепя държавите — членки на Европейския съюз чрез създаване на мрежа от национални консултантски служби в областта на цифровото образование с цел обмен на опит и добри практики относно факторите, благоприятстващи цифровото образование
 • свързва националните и регионалните инициативи и стратегии за цифрово образование, както и националните органи, частния сектор, експертите, доставчиците на образование и обучение и гражданското общество чрез различни дейности
 • осигурява наблюдение на изпълнението на Плана за действие и развитието на цифровото образование в Европа, включително чрез резултатите от подпомагани от ЕС проекти
 • споделя най-добри практики чрез принос към експериментирането в областта на научните изследвания и систематичното събиране и анализ на емпирични доказателства, отчасти чрез партньорско обучение 
 • подкрепя междусекторното сътрудничество и новите модели за безпроблемен обмен на цифрово учебно съдържание, като се обърне внимание на въпроси като оперативната съвместимост, осигуряването на качество, екологичната устойчивост, достъпността и приобщаването и общите стандарти на ЕС за цифровото образование
 • подкрепя гъвкавото развитие на политиката и практиката, като функционира като група за размисъл и действие в областта на цифровото образование и включва заинтересованите страни в иновации, ориентирани към потребителите, чрез хакатона в областта на цифровото образование.

Как ще бъдат постигнати тези цели?

За постигането на тези цели Европейският център за цифрово образование предоставя:

 • общност за сътрудничество в областта на цифровото образование;
 • мрежа от национални консултантски служби за сътрудничество при изпълнението на политиките в областта на цифровото образование;
 • нов ресурсен център за подкрепа, усъвършенствани възможности за учене и обучение (SALTO) за цифрово образование;
 • възможности за предлагане на решения на въпросите, свързани с цифровото образование, чрез хакатона в областта на цифровото образование.

Общността на Центъра предлага:

 • междусекторно пространство — общност, която споделя своя експертен опит, най-добри практики и решения за цифрово образование в секторите на образованието и обучението; насърчаване на дискурса, съвместното създаване и действията
 • споделяне и картографиране на знания — насърчаване на обмена и сътрудничеството, обмена на информация и картографирането
 • ускоряване на практиките и решенията в областта на цифровото образование — ускоряване на навлизането на цифровите иновации в образованието 

Мрежата от национални консултантски служби има за цел:

 • свързване на подходите „от горе надолу“ и „от долу нагоре“ с въпросите на цифровото образование чрез стимулиране на диалога между държавите членки и между различните равнища на образование и обучение
 • насърчаване на партньорската подкрепа за цифровото образование

Центърът SALTO за цифрово образование

 • осигурява насоки и обучение за персонала на националните агенции
 • идентифицира, обменя и събира примери за най-добри практики – на ниво проект или в изпълнителните органи – и издава практически публикации
 • осигурява насоки и инструменти за бенефициерите и заявителите

Ключови дейности

Консултации със заинтересованите страни (2021 г.)

Комисията широко използва обратната информация, получена чрез откритата обществена консултация относно новия план за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г. във връзка с предложението за център за цифрово образование. 

Освен това, в съответствие с подхода, възприет за разработването на плана за действие в областта на цифровото образование, Комисията проведе консултации с широк кръг заинтересовани страни относно концептуализацията на Центъра. Това беше направено чрез три специални онлайн консултации, насочени към следните групи:

 • работната група по въпросите на цифровото образование в рамките на стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“: Учене, преподаване и оценяване(WG DELTA) – 25 февруари 2021 г.
 • заинтересовани страни, които участваха в откритата обществена консултация относно плана за действие в областта на цифровото образование – 1 март 2021 г.
 • всички заинтересовани страни, които се интересуват от Центъра за цифрово образование – 5 март 2021 г.

Консултациите със заинтересованите страни включваха открит диалог относно основните характеристики на Центъра, нуждите на заинтересованите страни по отношение на подкрепата за цифровото образование и усилията да се разбере как различните заинтересовани страни биха могли да допринесат за постигането на целите на Центъра. 

Създаване на общност (2021—2022 г.)

През 2021 г. работата по създаването и развитието на общността на практикуващите специалисти започна с отправянето на покана за представяне на предложения за предоставяне на услуги за подкрепа на модерирането и поддържането на общността.

Работата по създаването на общността на практикуващите специалисти започна през февруари 2022 г. След кратък пилотен етап и етап на изпитване регистрацията в общността на Европейския център за цифрово образование вече е достъпна чрез портала на европейското пространство за образование.

Ако искате да си сътрудничите, да обменяте най-добри практики и да разработите решения със заинтересовани страни от всички сектори на образованието и обучението, можете да се регистрирате за общността на Европейския център за цифрово образование.

Мрежа от национални консултантски служби

От октомври 2021 г. Комисията подкрепи диалога в рамките на създаването на мрежа от национални консултантски служби — национални или регионални органи, които работят предимно по изпълнението на политиките в областта на цифровото образование.

Това включва изпълнителни агенции, отдели/структури в рамките на национално министерство, които имат ясен мандат за работа в областта на цифровото образование, или национални и регионални органи, които изпълняват политики в областта на цифровото образование. 

Мрежата насърчава обмена на опит в областта на цифровото образование и гарантира сътрудничеството между страните. 

SALTO

От 2022 г. Комисията започна подготвителната работа за нов цифров ресурсен център SALTO (подкрепа, усъвършенствани възможности за учене и обучение), който ще се развива като ресурсен център, работещ в подкрепа на националните агенции по програмата „Еразъм“ в цифровото измерение на програмата. Националната агенция на Финландия бе определена да отговаря за изграждането на тази нова мрежа SALTO, която ще започне да функционира от август 2022 г. 

График 

 • март 2020 г. – март 2021 г. — консултации със заинтересованите страни, включително открита обществена консултация  
 • октомври 2021 г. – първо заседание на мрежата на националните консултантски служби 
 • февруари 2022 г. — започна работа по създаването на общността на практикуващите специалисти на Европейския център за цифрово образование
 • юни 2022 г. — започване на регистрации за общността на практикуващите специалисти на Центъра
 • август 2022 г. — начало на дейностите на SALTO

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на Европейския съюз „Еразъм+”.

За контакти 

За да научите повече за това действие, свържете се с нас по електронната поща на адрес EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu и EACEA-DIGITAL-EDUCATION-HUB@ec.europa.eu.

Следвайте EUDigitalEducation в Twitter за последни новини и тенденции относно това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.

 

Съдържание по темата