Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейски подход към микроквалификациите

Гъвкави и приобщаващи възможности за учене

Микроквалификацията е квалификация, доказваща резултати от обучение, получени чрез кратък, прозрачно оценен учебен курс или модул. Микроквалификациите могат да се получават на място, онлайн или в смесен формат. 

Гъвкавият характер на тези квалификации позволява да се предлагат възможности за учене на всички граждани, включително на тези, които работят на пълно работно време.

Това прави микроквалификациите изключително гъвкава и приобщаваща форма на учене, която позволява целенасочено придобиване на умения и компетентности.

Микроквалификациите се предлагат от висши училища и институции за професионално образование и обучение (ПОО), както и от частни организации.

Те могат да бъдат особено полезни за хора, които желаят да:

  • усъвършенстват знанията си, без да завършват пълна степен за висше образование;
  • усъвършенстват или адаптират уменията си към трудовия пазар, или да се развиват професионално след започване на работа.

Обществена консултация

На 20 април 2021 г. Европейската комисия започна 12-седмична обществена консултация относно евентуален европейски подход към използването на микроквалификации за учене през целия живот и пригодност за заетост.

Целта на обществената консултация е да се съберат идеи за разработването на общо определение за микроквалификации, за стандарти на Европейския съюз (ЕС) за тяхното качество и прозрачност и за следващите стъпки, които да бъдат предприети на институционално, национално и европейско равнище.

Обществената консултация ще продължи до 23:59 ч. централноевропейско лятно часово време (CEST) на 13 юли 2021 г.

Участвайте в обществената консултация и споделете мнението си днес! 

Защо е нужен европейски подход

В Европа все по-голям брой граждани трябва да актуализират своите знания, умения и компетентности, за да попълнят празнините между официалното си образование и нуждите на бързо променящото се общество и трудов пазар. 

Възстановяването от пандемията от COVID-19 и необходимостта от ускоряване на екологичния и цифровия преход също изискват хората да повишат квалификацията си или да се преквалифицират.

Поддържането и придобиването на нови компетентности също така е от съществено значение, за да се даде възможност за активно участие в обществото, да се гарантира непрекъснато личностно, социално и професионално развитие и да се подобрят пригодността за заетост и социално-икономическите иновации. 

Същевременно без общи стандарти за гарантиране на качеството, прозрачността, трансграничната съпоставимост, признаването и преносимостта на микроквалификациите, те не могат да достигнат пълния си потенциал.

Поради това Комисията се стреми да изготви общо определение и европейски стандарти за микроквалификациите, които са независими от предоставящия ги орган и се основават на съществуващи инструменти, доколкото това е възможно. 

Намерението за разработване на европейски подход към микроквалификациите бе обявено в:

Консултативна група за микроквалификациите: препоръки

През пролетта на 2020 г. Комисията създаде ad hoc консултативна група, съставена от експерти в областта на висшето образование, включително практикуващи специалисти, членове на агенции за осигуряване на качеството и гост-лектори от цяла Европа.

Групата проведе три виртуални заседания между 26 май и 17 септември 2020 г. и предложи общо европейско определение, общи характеристики и пътна карта за действие.

В пътната карта са представени предложенията за срокове и действия на европейско и национално равнище, необходими за разработване и прилагане на европейски подход към микроквалификациите.

Акцентът е върху следните действия:

  • разработване на общи европейски стандарти за качество и прозрачност с участието на всички заинтересовани страни (дейци в областта на образованието и обучението, действащи лица на пазара на труда, социални партньори, младежки организации, гражданско общество, търговски камари, работодатели от всички държави от ЕС и от държавите от европейското пространство за висше образование);
  • проучване на включването на микроквалификациите в националните квалификационни рамки с евентуално позоваване на Европейската квалификационна рамка;
  • изготвяне на списък на надеждните доставчици и стимулиране на процесите за осигуряване на качество;
  • проучване на начините, по които Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) може да се използва в контекста на микроквалификациите в други сектори на други равнища на образование;
  • изготвяне на насоки за по-бързо признаване чрез адаптиране на съществуващите инструменти за валидиране и признаване или чрез разработване на нови такива;
  • улесняване на съхраняването и представянето на микроквалификациите чрез Европас и неговата инфраструктура за цифрови кредити, както и чрез инициативата за европейска студентска карта;
  • използване на микроквалификациите за подобряване на достъпа до възможности за учене през целия живот, като се гарантира пропускаемост между секторите на образованието и обучението и информиран избор на учащите се чрез разширяване на услугите за ориентиране въз основа на данни за пазара на труда в реално време;
  • предоставяне на подкрепа от страна на ЕС чрез програма „Еразъм+“ и структурните фондове за висшето образование, институциите за ПОО и други доставчици и институции за образование и обучение с цел насърчаване на възприемането на микроквалификациите.

Предложените действия са насочени предимно към висшето образование, но засягат и други равнища и сектори на образованието и обучението.

Следващи стъпки

Тези резултати ще послужат за основа на по-широки консултации, обхващащи всички сектори на образованието и обучението, с цел изготвяне на препоръка на Съвета относно микроквалификациите за учене през целия живот и пригодност за заетост до края на 2021 г.


Изображение: © Европейски съюз, 2020 г.