Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

За политиката за училищно образование

Подкрепа на ЕС за политиката за училищното образование

Европейската комисия подкрепя националните усилия по два основни начина:

  • тя работи в тясно сътрудничество с националните създатели на политики, като ги подкрепя в изработването на политики и системи за училищно образование, включително мониторинг на напредъка към постигане на целите в рамките на европейския семестър. Комисията събира и споделя информация и анализи и насърчава обмена при разработването на политики и подходи. Един от начините е чрез работните групи по стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“. От 2016 г. работната група за училищата има широк мандат за разработване на управлението на системите на училищно образование, за да се насърчи по-високо качество чрез устойчиви иновации и приобщаване.
  • Чрез програмата „Еразъм+“ Комисията дава значителен принос към европейските проекти за сътрудничество за насърчаване на мобилността на учителите и учениците.

Приоритетни области

Министрите на образованието на страните от ЕС са определили следните приоритетни области:

  • Всички ученици трябва да развият ключови компетентности за учене през целия живот. Това може да бъде подпомогнато чрез реформиране на учебните програми и оценка, осигуряване на обучение за училищния персонал, както и насърчаване на наличието и използването на висококачествени учебни пособия и ресурси.
  • Всеки ученик трябва да получава висококачествено обучение, а образованието и грижите в ранна детска възраст следва да бъдат по-широко достъпни.
  • Подкрепата за учащите със специални образователни потребности, в т.ч. мигрантите към ЕС, трябва да се подобри на равнището на училищата, а преждевременното напускане на училище следва да се намали.
  • Учителите, директорите на училища и специалистите по подготовка на учители трябва да получават по-голяма подкрепа, включително възможности за професионално развитие, както и гъвкави и привлекателни възможности за кариера.
  • Осигуряването на качество следва да бъде допълнително развито, за да се гарантира по-ефективно, по-справедливо и по-ефикасно управление на училищното образование и да се улесни мобилността за специалистите по образование и обучение.

Комисията създаде рамка за Европейска политика на сътрудничество („Образование и обучение 2020“), за да се стимулира сътрудничеството в изграждането на най-добри практики в областта на образованието и обучението. Също така редовно се изготвят проучвания за положението в Европа, за да се следи напредъкът по отношение на развитието и реформата на системите за образование и обучение.

Бъдещето на училищната политика в ЕС

В съобщението на Комисията „Училищно развитие и върхови постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота“ се представят доказателства и се предлагат мерки за подобряване на качеството и приобщаването в училищното образование, на уменията на учителите и училищните ръководители, както и на управлението на училищата. В придружаващия работен документ на службите на Комисията се представят доказателства в подкрепа на предложенията, направени в съобщението.

В своето съобщение относно „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“ Комисията предложи втори пакет от инициативи, подчертаващи ключовата роля на образованието, младежта и културата в изграждането на бъдещето на Европа.

Освен това в съобщението на Комисията „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ се излага визията за европейско пространство за образование. В него мобилността, взаимното признаване на дипломи и периоди на обучение в чужбина, изучаването на езици, образованието и грижите в ранна детска възраст, учителската професия, иновациите и цифровите технологии са посочени като ключови области за европейско сътрудничество в училищното образование.